Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

Kódszám

NYUFI00101

Az ügy rövid leírása

A jogszabályban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár elérése és szükséges szolgálati idő megszerzése esetén öregségi nyugdíjat igényelhet a Tbj. 5.§ (1) bek. a-b) és e-g) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban nem álló személy, aki Magyarországon és más EU vagy EGT tagállamban is szerzett szolgálati időt. Az ügyben kétféle számítás végzendő, egyszer a tisztán a magyar szolgálati idővel ki kell számolni az ellátás összegét, másodszor a külföldi szolgálati idő figyelembevételével pro rata számítást kell végezni. A két összeg közül a kedvezőbb kerül folyósításra.

Öregségi nyugdíj
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését követően igényelhető ellátás.
A nyugellátás megállapításának további feltétele, hogy az ügyfél
- az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzen és
- azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban ne álljon.

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Továbbá a szakmunkás tanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is.
A nők kedvezményes nyugdíja nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Az előírt keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.

Korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg. Korhatár előtti ellátás megállapítását a korábban korhatár előtti nyugdíjra (előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, ún. művésznyugdíj, valamint a polgármestereknek, az Európai Parlamenti és országgyűlési képviselőknek külön szabályok alapján megállapított öregségi nyugdíj) jogosultságot szerzett személyek kérhetik, amennyiben a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek (pl. a 2012.01.01-jét megelőzően hatályos szabályozás szerint 2011.12.31-éig előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte, bányásznyugdíjra, művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjára jogosultságot szerzett, illetőleg 2014.12.31-éig korkedvezményre jogosultságot szerzett).

Átmeneti bányászjáradékra, Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben végzett tevékenységgel lehet jogosultságot szerezni,
melyek feltétele legalább 25 év szolgálati idő a társadalombiztosítási törvény szabályai szerint, vagy legalább 5000 - szolgálati időként figyelembe
vehető - műszak eltöltése azzal, hogy
- az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be, és
- azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem
részesül.

Ki jogosult az eljárásra?

A koordinációs rendeletek személyi hatálya kiterjed:
- mindazokra a munkavállalókra, önálló vállalkozókra, akik egy vagy több EU/EGT ország jogszabályainak a hatálya alá tartoznak, vagy tartoztak, és akik az EU/EGT országok valamelyikének állampolgárai, illetve azokra a hontalanokra vagy menekültekre, akiknek a lakóhelye valamely EU/EGT ország területén található, illetve ezek családtagjaira és hátramaradott hozzátartozóira,
- az állampolgárságtól függetlenül az egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó munkavállalók, önálló vállalkozók azon hátramaradott hozzátartozóira, akik valamely tagállam állampolgárai, illetve valamely EU/EGT ország területén lakóhellyel rendelkező menekültek vagy hontalanok,
- azon köztisztviselőkre, akik valamely EU/EGT ország jogszabályai szerint köztisztviselőnek minősülnek, és akik egy EU/EGT ország köztisztviselőkre vonatkozó különleges rendszerének hatálya alá tartoznak vagy tartoztak,
- harmadik országok állampolgáraira, akik valamely EU/EGT ország lakcímnyilvántartásában szerepelnek, és jelenlegi foglalkoztatásukat megelőzően már biztosítottak voltak legalább egy másik EU/EGT országban, vagy helyzetük összes vonatkozása nem egy tagállamot érint.

Az ügyfél helyett törvényes képviselője, meghatalmazottja is eljárhat.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez, a külföldi munkaviszonyra vonatkozó adatokat, bankszámla adatokat és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg szükséges csatolni a külföldi munkaviszonyra vonatkozó adatokat, külföldi biztosítási számot, bankszámla adatokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték-és költségmentes.

Hol intézhetem el?


Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (1081 Budapest Fiumei út 19/a)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatósági eljárásaiban fellebbezésnek akkor van helye, ha elsőfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el.

A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalához (1081 Budapest Fiumei út 19/a) kell benyújtani, és a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni.

A fellebbezés benyújtási határideje a döntés közlésétől számított 15 nap.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár a biztosítási jogviszonyban nem álló személy részére. A jogosultsági feltételeknek együttesen kell teljesülniük.
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.
Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült.
A nyugdíj megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni. Az igényt a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel
rendelkezik, és a nyugdíj megállapításának kezdő időpontjában az általános szabályok szerint biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

Jogosultsági időnek minősül - a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint - a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Az öregségi nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet, olyan nő esetében, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a 30 évet. A 40 év jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában 5 gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetében egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.


Beszámítható e a külföldi kereset?
Nem, csak a magyar kereseteket és jövedelmeket lehet figyelembe venni.
Tanúkkal lehet e bizonyítani a keresetet?
Nem, csak az igénylő irataival.
Hogy történik az ellátás folyósítása?
A nyugdíjat a megállapító határozat kézhezvételétől számított 13 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja a magyar törvényes fizetőeszközben, az ügyfél kérelmének megfelelően belföldi pénzforgalmi számlára vagy EU/EGT-tagállamban vezetett bankszámlára, vagy belföldi meghatalmazott részére.

Fontosabb fogalmak

öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás,
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,
Elméleti összeg: az ellátásnak az az összege, amely a nemzetközi jogintézménnyel érintett valamennyi országban szerzett összes szolgálati idő és a magyar jogszabályok alkalmazásával meghatározott átlagkereset alapján kerül kiszámításra, és amelyre igénylő akkor lenne jogosult, ha a magyar és külföldi összeszámított szolgálati időket kizárólag a magyar biztosítási rendszerben szerezte volna,
Pro rata ellátás: az elméleti nyugdíj összegéből számított ellátásrész, amelyre az igénylő a magyar és az összes szolgálati idő arányában jogosult.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont aa) pontja,
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés,
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. §, 69. §, 73. §, 74. §, 78. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés, 83. §, 95. §, 97. § (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29-32. §, 33/A. §, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §, 20-22. §, 37-43/A. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 9/A. §, 11-12. §, 14-17. §, 29-59/B. §,
Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról

Kulcsszavak

öregségi nyugdíj, igénybejelentő lap, szolgálati idő, munkabér, havi átlagkereset, nyugdíj összege, koordinációs rendeletek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858