Akadálymentes verzió

Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére

Kódszám

NYUFI00112

Az ügy rövid leírása

A jogszabályban meghatározott korhatár elérése és szükséges szolgálati idő megszerzése esetén öregségi nyugdíjat igényelhet az a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személy, aki nem tartozik sem a koordinációs rendelet, sem szociálpolitikai ill. szociális biztonsági egyezmény hatálya alá (ezek a külföldön, ún. harmadik országban élő személyek).
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését követően igényelhető ellátás.
A nyugellátás megállapításának további feltétele, hogy az ügyfél
- az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzen és
- azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban ne álljon.
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Továbbá a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is. Öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Az előírt keresőtevékenységgel szerzett jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.
Az átmeneti bányászjáradékra Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben végzett tevékenységgel lehet jogosultságot szerezni, melyek feltétele legalább 25 év szolgálati idő a társadalombiztosítási törvény szabályai szerint, vagy legalább 5000 - szolgálati időként figyelembe vehető - műszak eltöltése azzal, hogy
- az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be, és
- azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Balettművészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki - a Magyar Nemzeti Balettnél, a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Balettnél vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább 25 éven át - ide nem értve a képzés idejét - magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott, és
- legalább 25 év szolgálati időt szerzett, és
- az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és
- azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és
- azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személy, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője, aki nem tartozik sem a koordinációs rendelet, sem szociálpolitikai ill. szociális biztonsági egyezmény hatálya alá (ezek a külföldön, ún. harmadik országban élő személyek), azaz csak Magyarországon szereztek szolgálati időt és harmadik országban él.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj és a korhatárelőtti ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték-és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Ha a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (1081 Budapest, Fiumei út 19/a)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 22 munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslat igénybevételére a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.), és az első fokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár a biztosítási jogviszonyban nem álló személy részére. A jogosultsági feltételeknek együttesen kell teljesülniük.

Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.

Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült.

A nyugdíj megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni. Az igényt az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, ügyfélkapu regisztrációval rendelkezők elektronikus ügyintézési formát is választhatnak.

Nők kedvezményes öregségi nyugdíja: A jogosultság feltételeit a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 2011. január 1-jétől hatályos 18. § (2a)-(2d) bekezdése tartalmazza.

Az öregségi nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet, illetve a 30 évet olyan nő esetében, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg. A 32 év biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő - ha a jogosult a saját háztartásában 5 gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetében további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenthető.

A Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 12. §-a részletesen tartalmazza azoknak a biztosítási jogviszonyoknak a megnevezését, amelyek időtartama a jogosultsághoz beszámítható.

Az ott felsorolt jogviszonyokon kívül jogosultsági időnek minősül még:

- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján a prémiumévek programban való részvétel időtartama függetlenül attól, hogy a résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem,

- az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, vagyis az ezen időszakban végzett alkalmi munkavállalói napok, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama,

- a gyermekgondozási segély folyósítása alatt engedélyezett - munkavégzés időtartama (figyelemmel arra, hogy ilyen esetben a gyermekgondozási segély munkavégzéssel azonos időtartamra eső folyósítási idejét „gyermekneveléssel töltött időként" a szolgálati idő kétszeres számításának tilalma miatt nem lehet beszámítani),

- a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként egyébként szolgálati időnek minősülő időtartam azzal, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén kizárólag a tagság időtartama minősül jogosultsági időnek, s nem az első belépés teljes naptári éve,

- a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is,

- a korkedvezményre jogosító munkavégzés időtartama,

- a Tny. 39. §-ának hatálya alá tartozó időtartam az arányos szolgálati idő számítás alkalmazása nélkül,

- a méltányossági gyermekgondozási segély folyósításának ideje,

- a fagyszabadság időtartama, amennyiben az a 15/1971. (V. 22.) ÉVM.MüM együttes rendelet alapján került megállapításra,

- a javító-nevelő munkavégzés időtartama.

Jogosultsági időként nem vehető figyelembe:

- a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama,

- a szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő,

- a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama,

- az 1998. január 1-jét megelőzően - nem gyermekgondozás, vagy - ápolás miatt igénybevett - fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja.

Saját háztartásban nevelt gyermeknek minősül a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásáról rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. évi

LXXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdése szerinti feltételnek.

A gyermek gondozásával kapcsolatos időtartamok az alábbi esetekben is elfogadhatóak:

- az örökbefogadott gyermek címén folyósított terhességi-gyermekágyi segély/csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj és gyermekgondozási segély folyósításának időtartama, valamint - a nevelt gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás, valamint az 1975. évi II. törvény alapján a nevelőszülő részére megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, továbbá

- az unokára tekintettel a nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát a vér szerinti gyermekkel azonos módon jogosultsági időként kell elismerni. 

2011. december 31-ét követően korhatár előtti ellátásra jogosult az a külföldön élő személy,

1. aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:Tny.) 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és szolgálati időt megszerezte,

2. az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett,

3. aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,

4.  aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,

5. aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett,

6. aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra vagy az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna, feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balett művészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Az átmeneti bányászjáradékra Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben végzett tevékenységgel lehet jogosultságot szerezni, melyek feltétele legalább 25 év szolgálati idő a társadalombiztosítási törvény szabályai szerint, vagy legalább 5000 - szolgálati időként figyelembe vehető - műszak eltöltése azzal, hogy

- az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be, és

- azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Balettművészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki

- a Magyar Nemzeti Balettnél, a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Balettnél vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább 25 éven át - ide nem értve a képzés idejét - magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott, és

- legalább 25 év szolgálati időt szerzett, és

- az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és

- azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és

- azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.

Szolgálati idő: az 1997. december 31-e után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták. Kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni- és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulékot valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot befizessék. A mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette.

A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

A nyugellátás összege: az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. A havi átlagkereset kiszámítása az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Szolgálati idő: az 1997. december 31-e után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták. Kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulékot valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot befizessék. A mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

Jogosultsági idő: a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő illetve a terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. A szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, valamint az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartama is. A jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel.

Jogosultsági időhöz kötődő további feltétel: nem állapítható meg az ellátás, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet.

A nyugellátás összege: az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.

A havi átlagkereset kiszámítása az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1)-(2) bekezdés,
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64.§; 69.§; 73.§; 74.§; 78.§; 80.§; 81.§ (1) bekezdés ; 83.§; 95.§; 97.§ (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §; 29-32.§; 33./A§; 37.§ (3) bekezdés, 40.§; 50.§; 51.§; 65-69.§; 71-72.§; 73/A.§; 81/A-81/B.§; 95-106.§,
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (1) bekezdés, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §, 3.§ (2) és (4) bekezdés b) pont,
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/B. § (1) bekezdés, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. §, 3. § (2) és (4) bekezdés a) pont
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§; 20.-22.§; 37.-43/A.§,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 9/A.§; 11.§; 14-17.§; 29-59/B.§,
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. §,
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/A. §.

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

öregségi nyugdíjkorhatár, szolgálati idő, nyugdíj alapját képező havi átlagkereset, jogosultsági idő, nők kedvezményes nyugdíja, elismert szolgálati idő, bányászjáradék, "bányásznyugdíj", balettművészeti életjáradék, "művész nyugdíj" , külföldön élő vagy tartózkodó személy, harmadik országban élő személy

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858