Akadálymentes verzió

Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében

Kódszám

NYUFI00125

Az ügy rövid leírása

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett, öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

A Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet, ha az öregségi teljes nyugdíjhoz meghatározott 20 év, vagy az öregségi résznyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő elérése érdekében, kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét - legfeljebb azonban 5 naptári évet - kívánja szolgálati időként elismertetni.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata.
A megállapodás kedvezményezett javára is köthető. 

Ki jogosult az eljárásra?

Az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.


Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az adatközlőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

 Személyazonosságot igazoló okmányok (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyi azonosságot igazoló igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, plasztikkártyás vezetői engedély, útlevél), TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány, a nyugdíjigény tárgyában hozott elsőfokú határozat.  


Amennyiben a megállapodást kedvezményezett (jogszerző) javára kötik, a megállapodást kötő személy köteles bemutatni a jogszerző eredeti okmányainak (hatósági bizonyítványainak) hitelesített másolatait.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A megállapodás megkötésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

kizárólagos illetékesség (az ügyfél külföldi lakóhellyel rendelkezik)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.


Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki legalább 20 év szolgálati időt szerzett, öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki legalább 15 év szolgálati időt szerzett.

A Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő személy szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet, ha az öregségi teljes nyugdíjhoz meghatározott 20 év, vagy az öregségi résznyugdíjhoz előírt 15 év szolgálati idő elérése érdekében, kizárólag az öregségi résznyugdíjra vagy öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idejét - legfeljebb azonban 5 naptári évet - kívánja szolgálati időként elismertetni.

A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék alapja a szolgálati időként elismerhető időszak naptári napjainak és a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér harmincad részének szorzata, a fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 34 %.
A megállapodás kedvezményezett javára is köthető.

Az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzésére irányuló megállapodás megkötésére az ügyfélre irányadó öregségéi nyugdíjkorhatár - figyelemmel a korkedvezményre is - betöltése után kerülhet sor. A megállapodást kezdeményező személynek az addig elismert szolgálati idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolnia.  A megállapodás megkötése a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott első fokú határozat elleni jogorvoslatra meghatározott idő (a határozat kézhezvételét követő 15 nap) lejártáig kezdeményezhető és a nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.  

A megállapodás megkötéséhez szükséges okmányok:
A megállapodást kötő személy személyazonosságát igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány); TAJ számát tartalmazó hatósági igazolvány
); a nyugdíjigény elbírálása tárgyában hozott első fokú határozat.


Amennyiben a megállapodást kötő nem azonos a jogszerző személyével (vagyis a kedvezményezettel), a jogszerzőre vonatkozó, fentiekben felsorolt okmányokon túlmenően a megállapodást kötő magánszemélyre vonatkozó személyi okmányok is szükségesek.
 


Öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzése érdekében kívánok megállapodást kötni. Mi történik akkor, ha nem tudom a megállapodás szerint az előírt határidőben befizetni a járulékot, csak kicsit később?
A nyugdíjjárulékot a megállapodás megkötését követő tizenöt napon belül egy összegben kell megfizetni. Az elismert szolgálati idő figyelembevételével az ellátás az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén is legkorábban a járulék megfizetésének napjától állapítható meg. A járulékfizetés határideje indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Mi történik akkor, ha nem tudom befizetni a járulékot?
A befizetés elmulasztása a megállapodás megszűnését vonja maga után.

Fontosabb fogalmak


Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény külön határozza meg.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997.(XI.5.) Korm. rendelet,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

megállapodás, biztosítás, biztosítás szünetelése, szolgálati idő, nyugdíjalapot képező jövedelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858