Akadálymentes verzió

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

Kódszám

NYUFI00130

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árva részére kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.
A kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyindításra bármely természetes személy, továbbá meghatalmazottja, törvényes képviselője jogosult, de kivételes nyugellátás-emelés azon nyugellátásban részesülő, megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árva részére engedélyezhető akinél a folyósított nyugellátás és az esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás (ide nem értve az időskorúak járadékát) együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot.

Az ügyfél nem csak személyesen járhat el. A meghatalmazott, gyám, gondnok a képviseleti jogosultságát köteles igazolni.

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhető azonosító adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivételes nyugellátás-emelés iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója rendkívül indokolt esetben egyes, a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában is engedélyezheti a nyugellátás méltányosságból történő emelését.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelem az e célra rendszeresített „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez) nyújtható be.

A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.)

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75 000 forintot.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá, aki előzetes letartoztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Az emelés összege nem haladhatja meg 7 125 Ft-ot, de nem lehet kevesebb 2 850 Ft-nál.

Mikor kérhető kivételes emelés?
Ha a kérelmező életkörülményeiben olyan változás áll be, amely a jövedelmi viszonyaihoz képest a megélhetését veszélyezteti.
Előnyben részesül azonban az, aki 70 év feletti; nyugellátásának (és rendszeres pénzellátásának összege) nem haladja meg a 75.000.-Ft-ot; és még nem kért emelést.

Milyen időközönként kérhető az emelés?
3 évente kérhető, de ha a körülmények vagy az élethelyzet indokolja, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ főigazgatójának engedélye alapján, kérelemre korábban is megállapításra kerülhet.

Fontosabb fogalmak

Megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).

Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl. táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), korhatár előtti ellátás, ápolási díj).

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény 15. § (7) bekezdés, 26. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény 66. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, 95. § (4) bekezdés, 81. § (1) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 72/B. § (1) bekezdés (1a) pont, (1b) pont b) alpont, (1d) pontjának ca), cb) és a cc) alpontja, (1f) pont a), c) és d) alpont, (1g) pont (2) bekezdés, (9) és a (13) bekezdés, (20) bekezdés a) pont,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet,
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4. § (1) bekezdés, 57. § (2) bekezdés a) és a c) pont

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

kivételes emelés; rendkívüli indokok; nyugellátás, kivételes nyugellátás, "3 évente járó emelés".

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858