Akadálymentes verzió

Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

Kódszám

NYUFI00130

Az ügy rövid leírása

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megváltozott munkaképességű özvegy, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy, továbbá az árva részére kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető.
A kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

Az igénylő, törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja.
Nem kötelező a személyes eljárás. Az ügyben meghatalmazott, törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhető azonosító adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivételes nyugellátás-emelés iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelmet hozzátartozói nyugellátás esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslatnak helye nincs.
A méltányossági jogkörben - a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése tárgyában - hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor.

A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.)

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 85.000 forintot.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.

Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének huszonöt százalékát, de nem lehet kevesebb annak tíz százalékánál.
Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés „beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni.

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP” elnevezésű nyomtatványon (K16 számú űrlap – nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez, illetve a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelemhez szükséges nyilatkozat/pótlap kitöltésével ) nyújtható be.
A nyomtatványt pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központjához kell benyújtani.
A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél szerezhető be, illetőleg letölthető az ONYF honlapjáról ( http://www.onyf.hu).
A kérelmek elektronikus úton is előterjeszthetőek. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.


Milyen időközönként kérhető az emelés?
3 évente kérhető, de ha a körülmények vagy az élethelyzet indokolja, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ főigazgatójának engedélye alapján, kérelemre korábban is megállapításra kerülhet.

Kinek nem engedélyezhető méltányossági nyugdíjemelés? Méltányossági nyugdíjemelés nem engedélyezhető annak, aki nem nyugellátásban részesül. Ilyen pl. a baleseti járadék, a rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás.


Mi számít különös méltánylást érdemlő körülménynek? Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők eltartása).

Fontosabb fogalmak

Megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

Különös méltánylást érdemlő körülmény: Amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási költségek).

Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás (pl. táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), korhatár előtti ellátás, ápolási díj).

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény 64. § (1) bekezdése, 66. §,  81. § (1) bekezdés, 95. § (4) bekezdés

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés, 72/B. §, 6. számú melléklet

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4. § (1) bekezdés

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL törvény 15. § (7) bekezdés, 26. §, 37. § (3),(5) bekezdés, 40. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

kivételes emelés; nyugdíjemelés; méltányosság;"3 évente járó emelés".

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858