Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00134

Az ügy rövid leírása

Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján a felnőtt világbajnokság egyéni, illetve csapatverseny számában világbajnoki címet szerzett személyek részére a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítésnek megfelelő pótlékokat kell folyósítani. Ezen túlmenően a nyugdíj kiegészítéssel azonos pótlék illette meg azokat a személyeket is, akik rendeletben meghatározott kitüntetéseiket tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk elismeréseként kapták.
A pótlékra jogosult személy halála esetén az özvegyi nyugdíjat a pótlék 50 százalékával kiegészítve kell folyósítani. Ezeket a rendelkezéseket azokra a személyekre is alkalmazni kell, akiknek a nyugdíját a hivatkozott törvény hatálybalépését követően állapítják meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátást igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, ha nyugdíjban már részesül a nyugdíjfolyósítási törzszsámát, elérhetőségét , és hozzájárul adatai kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés  bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel jogerőssé válik. A  döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A határozat bírósági felülvizsgálata  kezdeményezhető jogszabálysértésre történő hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.
A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 30 nap.
A döntés elleni keresetlevél benyújtása illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A világbajnokokat megillető pótlék a felnőtt világbajnokság egyéni, illetve csapatverseny számában világbajnoki címet szerzett személyek részére állapítható meg, az ezen címet igazoló okirat alapján. Pótlék állapítható meg továbbá azon személyek részére, akik kitüntetéseiket a tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos tevékenységükért, továbbá a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes szabadságharcban szerzett érdemek elismeréseként kapták pótlékra válnak jogosulttá.

A pótlék megállapítása a kitüntetést igazoló okirat alapján történik.

A pótlék a jogosultsági feltételek fennállása esetén a saját jogú nyugellátás megállapításának kezdő időpontjától állapítható meg, legkorábban az igénybejelentést megelőző hatodik hónap első napjától. A pótlékot a nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjjal együtt folyósítja.

Amennyiben a jogszerző nyugellátásával együtt az 1991. évi XII. törvény alapján járó pótlékban részesült, a pótlék özvegyi jogon történő megállapítása az özvegyi nyugdíj iránti igény elbírálásával egyidejűleg történik. A pótlék fele részének megfelelő összegű özvegyi pótlékra jogosult, akinek a részére az elhunyt jogán özvegyi nyugdíj kerül megállapításra.

A pótlék megállapítása iránt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság intézkedik.

A kitüntetéstől függően az állami kitüntetések és kitüntető címek után járó nyugdíjkedvezményekről szóló 30/1985 (VI. 22.) MT rendeletben meghatározott összegeket kell irányadónak tekinteni azzal, hogy a jogosult részére a nyugdíjra való jogosultság kezdő időpontjában hatályos jogszabályok szerint kiszámított, az 1991. július 1-jétől esedékes emelésekkel kiegészített ellátást kell megállapítani. A pótlék a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó emeléseknek megfelelő mértékben emelkedik. Az özvegy az így kiszámított pótlék 50 %-ára jogosult.

Hol lehet a pótlék iránti kérelmet benyújtani?
A pótlék megállapítása iránti kérelem személyesen, vagy postai úton  az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) nyújtható be.

Milyen összegű a pótlék?
A pótlék összegének kiszámításánál az állami kitüntetések és kitüntető címek után járó nyugdíjkedvezményekről szóló 30/1985 (VI. 22.) MT rendeletben meghatározott összeget kell alapul venni azzal, hogy a jogosult részére a nyugdíjra való jogosultság kezdő időpontjában hatályos jogszabályok szerint kiszámított, az 1991. július 1-jétől esedékes emelésekkel kiegészített ellátást kell megállapítani. A pótlék a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó emeléseknek megfelelő mértékben emelkedik. A jogosultsági feltételek fennállása esetén az özvegy az így kiszámított pótlék 50 %-ára jogosult.

Bejelentési kötelezettség:
Az ellátásban részesülő személy 15 napon belül köteles bejelenteni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az ellátás jogosultságát vagy a folyósítást érinti (név- és címváltozás, lakossági folyószámlaszámának változása, stb.).
Az ellátásban részesülő köteles bejelenteni külföldi lakcímét (tartózkodási helyét) a külföldre történő utazás előtt, ha a külföldi tartózkodás várható időtartama a 90 napot meghaladja.

Fontosabb fogalmak

Saját jogú öregségi nyugellátás: az öregségi nyugdíj, és a nők kedvezményes öregségi nyugdíja.

A kitüntetés igazolására szolgáló dokumentumok: a világbajnoki címről szóló okirat (díj, vagy az illetékes sportszövetség igazolása), illetve a tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásság elismeréseként kapott eredeti kitüntetés, vagy a kitüntetésben való részesülést igazoló okirat.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 5. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §  (2) bekezdés
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72.§ (1) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64.§; 81. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29-32.§, 33-/A. §, 37.§ (3) bekezdés, 40. §, 50. §,; 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §,; 81/A.-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 2. § (2) -(3) bekezdés, 7. § (4) -(5) bekezdés
Folyósítási szabály:
Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 5. § (1) bekezdés

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapja: https://www.onyf.hu/hu/

Kulcsszavak

világbajnokokat megillető pótlék, sajátjogú nyugellátás, tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásság elismeréseként járó pótlék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858