Akadálymentes verzió

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00001

Az ügy rövid leírása

A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltését követően igényelhető ellátás.
A nyugellátás megállapításának további feltétele, hogy az ügyfél

 - az öregségi teljes nyugdíjhoz legalább 20 év, öregségi résznyugdíjhoz legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezzen és
 - azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban ne álljon.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, aki  rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel és az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az öregségi nyugdíj iránti igényt a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél kell előterjeszteni. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton, illetve ügyfélkapus regisztráció birtokában elektronikus úton.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslat igénybevételére a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.), és az első fokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár a biztosítási jogviszonyban nem álló személy részére. A jogosultsági feltételeknek együttesen kell teljesülniük.
Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év szolgálati időt szerzett és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.
Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati idővel nem rendelkezik, de legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és biztosítással járó jogviszonyban sem belföldön, sem külföldön nem áll.
Az öregségi nyugdíj attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült.

A nyugdíj megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni. Az igényt az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, ügyfélkapu regisztrációval rendelkezők elektronikus ügyintézési formát is választhatnak.

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.
Szolgálati idő: az 1997. december 31-e után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták. Kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni- és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulékot valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot befizessék. A mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette.
A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.
A nyugellátás összege: az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. A havi átlagkereset kiszámítása az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.)Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1)-(2) bekezdés
Eljárási szabályok
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. §;69. §;73. §;74. §;78. §;80-81. § (1) bekezdés, 83. §, 95. §, 97. § (5) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29-32. §; 33/A. §, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A.-81/B. §, 95-106. §,
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§; 20-22.§; 37-43/A.§;  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 9/A. §, 11. §, 14-17. §, 29-59/B. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
Gyakori kérdések az ügyintézés során: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-kérdések/48-öregségi-nyugdíjjal-kapcsolatos-kérdések
Tájékoztatók az öregségi nyugellátásokról: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k

Kulcsszavak

öregségi nyugdíjkorhatár, szolgálati idő, nyugdíj alapját képező havi átlagkereset

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858