Akadálymentes verzió

Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00002

Az ügy rövid leírása

Teljes öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki - életkorától függetlenül - legalább negyven év jogviszonnyal rendelkezik. Ilyen jogviszonynak minősül a kereső tevékenységgel járó jogviszony (pl. munkaviszony), valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. Jogosultsági időnek minősül továbbá a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentett adat található. Ide kell érteni az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is.

Teljes öregségi nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenység (pl. munkaviszony) időtartama nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a nő, aki rendelkezik legalább 40 év jogosultsági idővel, amely munkaviszonnyal vagy azzal egy tekintet alá eső biztosítási jogviszonnyal megszerzett szolgálati idő, illetve meghatalmazottja, törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat és hozzájárul azok kezeléséhez.


Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték-, díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A nők kedvezményes öregségi nyugdíjának igénylése: az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál (nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) személyesen vagy postai úton nyújtható be (a nyugdíj megállapítása iránti kérelemre vonatkozó ONYF. 3515-272/B jelű nyomtatványon, vagy a K02számú űrlapon). Az elbírálást elektronikusan is lehet kezdeményezni, ha az igénylő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én  jár le, ha  az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek lehetősége van fellebbezéssel élni, melyet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani, s az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.) kell címezni. A fellebbezés benyújtására a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A jogosultság feltételeit a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 2011. január 1-jétől hatályos 18. § (2a)-(2d) bekezdése tartalmazza.

Az öregségi nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet, illetve a 30 évet olyan nő esetében, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg. A 32 év biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő - ha a jogosult a saját háztartásában 5 gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetében további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökkenthető.

A Tny. végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 12. §-a részletesen tartalmazza azoknak a biztosítási jogviszonyoknak a megnevezését, amelyek időtartama a jogosultsághoz beszámítható.
Az ott felsorolt jogviszonyokon kívül jogosultsági időnek minősül még:
- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján a prémiumévek programban való részvétel időtartama függetlenül attól, hogy a résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem,
- az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, vagyis az ezen időszakban végzett alkalmi munkavállalói napok, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama,
- a gyermekgondozási segély folyósítása alatt engedélyezett - munkavégzés időtartama (figyelemmel arra, hogy ilyen esetben a gyermekgondozási segély munkavégzéssel azonos időtartamra eső folyósítási idejét „gyermekneveléssel töltött időként" a szolgálati idő kétszeres számításának tilalma miatt nem lehet beszámítani),
- a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként egyébként szolgálati időnek minősülő időtartam azzal, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag esetén kizárólag a tagság időtartama minősül jogosultsági időnek, s nem az első belépés teljes naptári éve,
- a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is,
- a korkedvezményre jogosító munkavégzés időtartama,
- a Tny. 39. §-ának hatálya alá tartozó időtartam az arányos szolgálati idő számítás alkalmazása nélkül,
- a méltányossági gyermekgondozási segély folyósításának ideje,
- a fagyszabadság időtartama, amennyiben az a 15/1971. (V. 22.) ÉVM.MüM együttes rendelet alapján került megállapításra,
- a javító-nevelő munkavégzés időtartama.

Jogosultsági időként nem vehető figyelembe:
- a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama,
- a szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő,
- a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama,
- az 1998. január 1-jét megelőzően - nem gyermekgondozás, vagy - ápolás miatt igénybevett - fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja.

Saját háztartásban nevelt gyermeknek minősül a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásáról rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdése szerinti feltételnek.

A gyermek gondozásával kapcsolatos időtartamok az alábbi esetekben is elfogadhatóak:
- az örökbefogadott gyermek címén folyósított terhességi-gyermekágyi segély/csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj és gyermekgondozási segély folyósításának időtartama, valamint - a nevelt gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozási segély és gyermeknevelési támogatás, valamint az 1975. évi II. törvény alapján a nevelőszülő részére megállapított gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, továbbá
- az unokára tekintettel a nagyszülő részére megállapított gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát a vér szerinti gyermekkel azonos módon jogosultsági időként kell elismerni.

Fontosabb fogalmak

Szolgálati idő: az 1997. december 31-e után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták. Kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társasvállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulékot valamint a nyugdíjbiztosítási járulékot befizetéssék. A mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

Jogosultsági idő: a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egytekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő illetve a terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. A szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben arra bejelentési adat található, valamint az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartama is. A jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel.

Jogosultsági időhöz kötődő további feltétel: nem állapítható meg az ellátás, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet.
A nyugellátás összege: az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.

 A havi átlagkereset kiszámítása az 1988. január 1-jétől a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1)-(2) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (7) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. §, 69. §, 73. §, 74. §, 78. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés, 83. §, 95. §, 97. § (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29. § 32. §, 33/A-37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95 -106. §, 
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)-(2d) bekezdés, 20-22. §, 37-43/A. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.)Korm. rendelet 9/A. §, 11. §, 12. §, 14-17. §, 29-59/B. §,

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
Gyakori kérdések az ügyintézés során: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-kérdések/48-öregségi-nyugdíjjal-kapcsolatos-kérdések
Tájékoztatók az öregségi nyugellátásokról: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k

Kulcsszavak

Szolgálati idő, jogosultsági idő, nők kedvezményes nyugdíja, elismert szolgálati idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858