Akadálymentes verzió

Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00003

Az ügy rövid leírása

Az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt elérte és eddig az időpontig legalább húsz év szolgálati időt szerzett, kérheti a nyugdíja összegének folyósítás nélküli megállapítását (a továbbiakban: rögzített nyugdíj). Amennyiben a nyugdíjra jogosító korhatáron túl tovább dolgozik úgy, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, és ez idő alatt nem kéri a nyugdíja folyósítását, a tényleges nyugdíjba menetel idején, – amennyiben számára kedvezőbb – választhatja a nyugdíjkorhatár betöltésére rögzített nyugdíjként kiszámított és az évenkénti emelésekkel növelt nyugdíját a tényleges nyugdíjba vonuláskor kiszámított összeg helyett.
Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, nem minősül öregségi nyugdíjasnak.
Ha a rögzített nyugdíj megállapítása után, 365 napi szolgálati idő megszerzése nélkül nyugdíjat igényel, vagy mégis kéri a rögzített nyugdíj folyósítását, kérését (igényét) új igénybejelentésnek tekintve az általános szabályok szerint kell elbírálni. A határozatban a rögzített nyugdíjat vissza kell vonni.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, illetve törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja.


Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, az ellátás megállapításának kért kezdő időpontját, biztosítási jogviszonyra, szolgálati időre vonatkozó adatokat, folyósítási címét, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok köre a következő: biztosítási , szolgálati időre vonatkozó adatokra vonatkozó dokumentumok, főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, katonakönyv, alkalmi munkavállalói kiskönyv, ipari tanuló bizonyítvány, bedolgozói kiskönyv, munkakönyv, ápolási díjat megállapító határozat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték és költségmentesek.

Hol intézhetem el?

Ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő negyvenöt nap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha  a folyósítás nélküli öregségi nyugdíj megállapítás iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokú határozat ellen van lehetőség fellebbezésre.


Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el.

A fellebbezés címzettje: Budapest Főváros Kormányhivatal 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.


A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.

A fellebbezést előterjeszteni az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását (rögzítését) az az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, legalább 20 év nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkező személy kérheti, aki a korhatár betöltésekor nem kívánja igénybe venni az ellátást, mert még tovább dolgozik. Az ún. rögzített nyugdíj megállapítását legkorábban az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése napjától lehet igényelni – ha az érintett ekkor még nem rendelkezik 20 év szolgálati idővel, akkor annak megszerzését követő naptól – az általános igényérvényesítési szabályok szerint. A nyugdíj folyósítás nélküli megállapításának nem feltétele a fennálló biztosítási jogviszony megszüntetése.

Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, nem minősül öregségi nyugdíjasnak. Amikor az érintett ténylegesen nyugdíjba kíván vonulni, a biztosítási jogviszony megszűnését követő naptól megállapított öregségi nyugdíj helyett, ha számára kedvezőbb, választhatja a rögzített nyugdíj – időközi esedékes emeléssel/emelésekkel növelt – összegének folyósítását, feltéve, hogy a rögzítés időpontját követően további legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Nem vonatkozik ez a kedvezmény arra, akinek a részére a korhatár betöltésétől a tényleges nyugdíjba vonulásig eltelt időtartam legalább fele része alatt özvegyi nyugdíjat folyósítottak. 

Betöltöttem az öregségi nyugdíjkorhatárt, de még nincs 20 év szolgálati időm. Kérhetem-e az öregségi nyugdíj összegének a folyósítás nélküli megállapítását?
Nem kérheti, mert a nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítására csak az jogosult, aki a korhatárának betöltésekor rendelkezik legalább 20 év szolgálati idővel.

Az öregségi nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapításához a munkaviszonyomat meg kell szüntetni?
Nem, a megállapításnak nem feltétele a biztosítási jogviszony megszűnése.

1954. június 5-én születtem és 2017.12.05-től kértem az nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítását. A munkaviszonyom 2018.04.30-án megszűnt, és 2018.05.01-től igénybe kívánom venni az öregségi nyugdíjat. Választhatom-e a rögzített nyugdíjként kiszámított nyugdíjat a tényleges nyugdíjba vonuláskor kiszámított összeg helyett?
Nem, mert csak az választhatja, aki a nyugdíjra jogosító korhatáron túl tovább dolgozik úgy, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, és ez idő alatt nem kéri a nyugdíja folyósítását. 

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: az 1997. évi LXXXI törvény 18.§-ban az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.

Szolgálati idő: 1997.12.31 után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulék valamint a nyugdíjbiztosítási járulék befizetése is megtörténjen. Mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, illetve az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A jogszabály külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni. 

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

öregségi nyugdíjkorhatár, szolgálati idő, rögzített nyugdíj, folyósítás nélküli megállapítás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858