Akadálymentes verzió

Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00003

Az ügy rövid leírása

Az, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt elérte és eddig az időpontig legalább húsz év szolgálati időt szerzett (pl. munkaviszonyban), kérheti a nyugdíja összegének megállapítását annak tényleges folyósítása nélkül (a továbbiakban: rögzített nyugdíj). Amennyiben az igénylő a nyugdíjra jogosító korhatáron túl tovább dolgozik úgy, hogy legalább 365 naptári napra szolgálati időt szerez, és ez idő alatt nem kéri a nyugdíja folyósítását, akkor a tényleges nyugdíjba vonulása idején, – ha ez számára kedvezőbb – úgy a tényleges nyugdíjba vonuláskor kiszámított összeg helyett választhatja a nyugdíjkorhatár betöltésekor rögzített nyugdíjként kiszámított és az évenkénti emelésekkel növelt nyugdíjat.

Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, nem minősül öregségi nyugdíjasnak. Ha az igénylő a rögzített nyugdíj megállapítása, illetőleg a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után, a 365 napi szolgálati idő megszerzése nélkül igényel nyugdíjat vagy mégis kéri a rögzített nyugdíj folyósítását, kérését (igényét) új igénybejelentésnek kell tekinteni, s azt az általános szabályok szerint kell elbírálni. A döntés során a rögzített nyugdíjat vissza kell vonni.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy, aki betöltötte a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító életkort és rendelkezik legalább 20 év szolgálati idővel, továbbá meghatalmazottja, törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nyugellátás nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások illeték és költségmentesek.

Hol intézhetem el?

Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél személyesen vagy postai úton nyújtható be a nyugdíj megállapítása iránti kérelemre vonatkozó ONYF. 3515-272/B jelű nyomtatványon, vagy a K02számú űrlapon.

A nyugdíj megállapítását elektronikusan is lehet kezdeményezni, ha az igénylő rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha  a folyósítás nélküli öregségi nyugdíj megállapítás iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek lehetősége van fellebbezéssel élni, melyet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani, s az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.) kell címezni. A fellebbezés benyújtására a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését követően és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár. Az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását (rögzítését) az kérheti, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, a korhatár betöltésekor nem kíván nyugdíjba menni, mert még tovább dolgozik. A rögzített nyugdíj megállapítását legkorábban az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától lehet igényelni – ha az érintett ekkor még nem rendelkezik 20 év szolgálati idővel (pl. munkaviszony), akkor az annak megszerzését követő naptól – az általános nyugdíjazási szabályok szerint. A nyugdíj folyósítás nélküli megállapításával egyidőben nem kell nyugdíjba menni.

Aki nyugdíjának folyósítás nélküli megállapítását kéri, az nem számít öregségi nyugdíjasnak. Amikor a még dolgozó személy ténylegesen nyugdíjba kíván vonulni, akkor kérheti, hogy a korábban megállapított nyugdíjat kapja. Ezt abban az esetben célszerű választani, ha a dolgozó években a munkabére jelentősen lecsökkent, ezért a később megállapított nyugdíja kevesebb lenne, mint a rögzített nyugdíj. Ezt azonban csak abban az esetben lehet kérni, ha a rögzített nyugdíj megállapítását követően legalább 365 nap szolgálati időt szerzett (pl. munkaviszonyban állt).

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: az 1997. évi LXXXI törvény 18.§-ban az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.

Szolgálati idő: 1997.12.31 után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulék valamint a nyugdíjbiztosítási járulék befizetése is megtörténjen. Mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, illetve az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A jogszabály külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni. 
A nyugellátás összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ.

A havi átlagkereset kiszámítása az 1988.01.01-től a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik. 

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott 68/1997. (X. 6.)  Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló  1997. évi LXXXI törvény 64. § (1) és (2) bekezdés, 69. § (1), 80. §, 81. § (1) bekezdés, 95. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29 -32. §, 33/A. §, 37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A.§, 81/A-81/B.§, 95-106. §   
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §, 20-22. §, 37-43/A. §, 82. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.)  Korm. rendelet 11. §, 14-17. §, 29-59. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
Gyakori kérdések az ügyintézés során: http://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-kérdések/48-öregségi-nyugdíjjal-kapcsolatos-kérdések
Tájékoztatók az öregségi nyugellátásokról: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k

Kulcsszavak

öregségi nyugdíjkorhatár, szolgálati idő, nyugdíj alapját képező havi átlagkereset, rögzített nyugdíjjogosultsági idő, jogosultsági időrögzített nyugdíj, jogosultsági időrögzített nyugdíj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858