Akadálymentes verzió

Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem.

Kódszám

NYBIZ00017

Az ügy rövid leírása

A jogosult kérelmére a korhatár előtti ellátást a nyugdíjmegállapító szerv megszünteti.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy aki korhatár előtti ellátásban részesül. Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen fellebbezés benyújtására van lehetőség. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.) címezve - az elsőfokú döntést hozó hatósághoz - a nyugdíjbiztosítási igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A fellebbezés benyújtására a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj (előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, ún. művésznyugdíj, a polgármestereknek, az Európai Parlamenti és országgyűlési képviselőknek külön szabályok alapján megállapított öregségi nyugdíj) 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg.

2011. december 31-ét követően korhatár előtti ellátásra jogosult  az a személy, aki
- a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tny.) 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett,
- 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,
- 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett.
A korhatár előtti ellátás igénybevételéhez az egyéni vállalkozói, vagy társas vállalkozói jogviszonyt meg kell szüntetni, illetőleg az egyéni vállalkozói jogviszonyt szüneteltetni kell, a társas vállalkozói jogviszonyban pedig a társas vállalkozás tevékenységében történő személyes közreműködést kell megszüntetni. 
A korhatár előtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani.

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy keresőtevékenységére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha az érintett személy a tárgyévben törvényben meghatározott biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, azaz 2016-ban az 1.998.000 forintot (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

Ha törvény valamely juttatás és a korhatár előtti ellátás egyidejű folyósítását kizárja és a jogosult az ellátás szüneteltetését nem kérelmezi, a nyugdíjfolyósító igazgatóság az e tény tudomására jutásának időpontját követő hónap első napjától az ellátás folyósítását hivatalból szünetelteti.

Megszűnik a korhatár előtti ellátás, ha a jogosult
- meghal,
- az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,
- részére a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,
- a nyugdíjmegállapító szerv kérelmére megszünteti, vagy a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból megszünteti,
- foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor (ún. feketemunka).

Fontosabb fogalmak

Saját jogú nyugellátás: olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak) jár,

Korhatár előtti ellátás:
A 2011. évi CLXVII. törvény alapján
• az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó előrehozott öregségi nyugdíj,
• a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,
• a korkedvezményes nyugdíj,
• a bányásznyugdíj,
• a korengedményes nyugdíj,
• az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj
helyébe lépett ellátás.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet  1. § (1) bekezdés
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3)-(5) bekezdés, 34. §, 37-38/A. §, 40. §, 71-73. §, 98-102. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 81. § (1)bekezdés
Elbírálási szabályok:
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 17. § (1) bekezdés d) pont

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

korhatár előtti ellátásmegszüntetés, korhatár előtti ellátásmegszüntetés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858