Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00017

Az ügy rövid leírása

A jogosult kérelmére a korhatár előtti ellátást a nyugdíjmegállapító szerv megszünteti.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy aki korhatár előtti ellátásban részesül, továbbá meghatalmazottja, törvényes képviselője.
Elektronikus ügyintézést csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentumot. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség


Jogorvoslati lehetőségek:

Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül..

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélnek tartalmaznia kell:

  • a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, és
  • határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint
  • ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.

A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), az első fokú döntést hozó járási hivatalnál kell benyújtani.

A keresetlevelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni, és jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


A korhatár előtti ellátásban részesülő személy keresőtevékenységére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha az érintett személy a tárgyévben törvényben meghatározott biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, azaz 2017-ben a 2.295.000 forintot (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

Ha törvény valamely juttatás és a korhatár előtti ellátás egyidejű folyósítását kizárja és a jogosult az ellátás szüneteltetését nem kérelmezi, a nyugdíjfolyósító igazgatóság az e tény tudomására jutásának időpontját követő hónap első napjától az ellátás folyósítását hivatalból szünetelteti.

A kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kell benyújtani.


A korhatár előtti ellátás megszüntetését követően megállapítható-e ismételten az ellátás?
Akinek korhatár előtti ellátása megszűnik, annak korhatár előtti ellátás ismételten nem állapítható meg.
 
Aki korhatár előtti ellátásban részesül, jogosult-e öregségi teljes nyugdíjra?
Nem jogosult, de amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően kéri a korhatár előtti ellátás megszüntetést, akkor a korhatár betöltésekor igényelheti az öregségi nyugdíj megállapítását. A korhatár előtti ellátás az érintett személy öregségi nyugdíjkorhatárának betöltése napjától a törvény erejénél fogva öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra, ugyanakkor a korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő hat hónapon belül kérelmezheti az öregségi nyugdíj ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett.

Fontosabb fogalmak

Saját jogú nyugellátás: olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak) jár,

Korhatár előtti ellátás:
A 2011. évi CLXVII. törvény alapján
• az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó előrehozott öregségi nyugdíj,
• a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj,
• a korkedvezményes nyugdíj,
• a bányásznyugdíj,
• a korengedményes nyugdíj,
• az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj
helyébe lépett ellátás.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet  1. § (1) bekezdés
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3)-(5) bekezdés, 34. §, 37-38/A. §, 40. §, 71-73. §, 98-102. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 81. § (1)bekezdés
Elbírálási szabályok:
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 17. § (1) bekezdés d) pont

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

korhatár előtti ellátás, korhatár előtti ellátás megszüntetése,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858