Akadálymentes verzió

Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00019

Az ügy rövid leírása

Az átmeneti bányászjáradékra Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben végzett tevékenységgel lehet jogosultságot szerezni, melyek feltétele legalább 25 év szolgálati idő a társadalombiztosítási törvény szabályai szerint, vagy legalább 5000 - szolgálati időként figyelembe vehető - műszak eltöltése azzal, hogy
  • az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be, és
  • azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, illetve ezen személyek meghatalmazottja vagy törvényes képviselője.


Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

A bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az átmeneti bányászjáradék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az  ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.
Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha
az átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni.


Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

 Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélnek tartalmaznia kell:

  • a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, és
  • határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint
  • ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.

A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányh

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Átmeneti bányászjáradékra az jogosult, aki Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett, illetve legalább 5000, szolgálati időként figyelembe vehető műszakot töltött el, az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és rendszeres pénzellátásban nem részesül.
Az átmeneti bányászjáradékban részesülők keresőtevékenységére a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó korlátozások az irányadók.
Az átmeneti bányászjáradék iránti igény a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Kormány Hivatal nyugdíjbiztosítási szervénél nyújtható be személyesen, vagy postai úton, illetőleg ügyfélkapus regisztráció birtokában elektronikus úton.
A kérelemhez csatolni kell a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról.


A rokkantsági nyugdíjam bányász-átlag alapján került megállapításra, melyet most rehabilitációs ellátásként folyósítanak tovább. Jogosult lehetek átmeneti bányászjáradékra?
Átmeneti bányászjáradékra - az egyéb feltételek mellett - az jogosult, aki azon naptól kezdődően, hogy az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban - az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével - nem részesül.
A hivatkozott jogszabály alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai is rendszeres pénzellátásnak minősülnek, ezért átmeneti bányászjáradékra nem jogosult.

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 18. §-ban az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.
Szolgálati idő: 1997.12.31 után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulék valamint a nyugdíjbiztosítási járulék befizetése is megtörténjen. Mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A jogszabály külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.
A nyugellátás összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. A havi átlagkereset kiszámítása az 1988.01.01-től a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2-3. §,
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (1) bekezdés, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §, 3.§ (2) és (4) bekezdés b) pont,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. §, 69. §, 73. §, 74. §, 78. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés,
83. §, 95. § (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29 -32. §, 33/A. §,
37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §, 20-22. §, 37-43. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 9/A. §, 11. §, 14-17. §, 29-59/B. §

Kulcsszavak

bányászjáradék, "bányásznyugdíj"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858