Akadálymentes verzió

Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00019

Az ügy rövid leírása

Az átmeneti bányászjáradékra Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben végzett tevékenységgel lehet jogosultságot szerezni, melyek feltétele legalább 25 év szolgálati idő a társadalombiztosítási törvény szabályai szerint, vagy legalább 5000 - szolgálati időként figyelembe vehető - műszak eltöltése azzal, hogy

     - az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be, és
     - azon a napon melytől kezdődően a nyugellátást megállapítják, a jogszabályban meghatározott biztosítással járó jogviszonyban  nem áll, és
     - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, aki  rendelkezik Magyarországon, bányavállaltnál, föld alatti munkakörben megszerzett legalább 25 év szolgálati idővel, vagy legalább 5000 - szolgálati időként elismerhető - letöltött műszakkal, és az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem öltötte be, illetve ezen személyek meghatalmazottja vagy törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

A bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az átmeneti bányászjáradék  iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az  ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslat igénybevételére a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.), és az első fokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Átmeneti bányászjáradékra az jogosult, aki Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett, illetve legalább 5000, szolgálati időként figyelembe vehető műszakot töltött el, az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és rendszeres pénzellátásban nem részesül.
Az átmeneti bányászjáradékban részesülők keresőtevékenységére a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó korlátozások az irányadók.
Az átmeneti bányászjáradék iránti igény a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Kormány Hivatal nyugdíjbiztosítási szervénél nyújtható be személyesen, vagy postai úton, illetőleg ügyfélkapus regisztráció birtokában elektronikus úton.
A kérelemhez csatolni kell a bányavállalkozó igazolását a kérelmezőnek a föld alatti munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról.
A korhatár előtti ellátásban részesülő személy keresőtevékenységére a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Ha az érintett személy a tárgyévben törvényben meghatározott biztosítással járó jogviszonyban áll és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, azaz 2015-ben 1.827.000 forintot (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, az ellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi ellátást vissza kell fizetni.

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll, a korhatár előtti ellátás folyósítását – a jogviszony kezdő hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell. Ha a törvény valamely juttatás és a korhatár előtti ellátás egyidejű folyósítását kizárja, és a jogosult a korhatár előtti ellátás szüneteltetését nem kérelmezi, a nyugdíjfolyósító igazgatóság az e tény tudomására jutásának időpontját követő hónap első napjától az ellátás folyósítását hivatalból szünetelteti. Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére a szünetelés alapjául szolgáló jogviszony megszűnését követően újból folyósítható.

Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 18. §-ban az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.
Szolgálati idő: 1997.12.31 után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulék valamint a nyugdíjbiztosítási járulék befizetése is megtörténjen. A mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A jogszabály külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.  
A nyugellátás összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. A havi átlagkereset kiszámítása az 1988.01.01-től a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §,
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (1) bekezdés, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §, 3.§ (2) és (4) bekezdés b) pont,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. §, 69. §, 73. §, 74. §, 78. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés,
83. §, 95. § (5) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29 -32. §, 33/A. §,
37. § (3) bekezdés, 40. §, 50. §, 51. §, 65-69. §, 71-72. §, 73/A. §, 81/A-81/B. §, 95-106. §
Elbírálási szabályok:
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §, 20-22. §, 37-43. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 9/A. §, 11. §, 14-17. §, 29-59/B. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja:  https://e-ugyintezes.onyf.hu/

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Tájékoztató az átmeneti bányászjáradékról: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/105-%C3%A1tmeneti-b%C3%A1ny%C3%A1sz-j%C3%A1rad%C3%A9k/1535-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-az-%C3%A1tmeneti-b%C3%A1ny%C3%A1szj%C3%A1rad%C3%A9kr%C3%B3l.html

Gyakori kérdések az ügyintézés során: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek.html

Kulcsszavak

bányászjáradék, "bányásznyugdíj"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858