Akadálymentes verzió

Balettművészeti életjáradék iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00020

Az ügy rövid leírása

Balettművészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki

     - a Magyar Nemzeti Balettnél, a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Balettnél vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább 25 év szolgálati időt szerzett, és
     - azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és
     - azon a napon, amelytől kezdődően a balettművészeti életjáradékot megállapítják a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti  rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy, aki az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be, és rendelkezik legalább 25 év főfoglalkozás szerűen folytatott magántáncosi, vagy tánckari tevékenységgel a Magyar Nemzeti Balettnél, a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Balettnél vagy ezek jogelődjeinél, illetve ezen személyek meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője. Azon a napon, amelytől az ellátás megállapítását kéri, nem állhat biztosításra kötelezett jogviszonyban és nem részesülhet rendszeres pénzellátásban.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

A balettársulat igazolását a nála magántáncosként, vagy tánckari tagként eltöltött időről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A balettművészeti életjáradék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az  ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő huszonkét munkanap. Az ügyintézési határidő a tárgyévi április 15-én jár le, ha  a balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslat igénybevételére a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központnak kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/A.), és az első fokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani. A határozat elleni fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Balettművészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki

- az öregségi nyugdíjra jogosító életkorát még nem töltötte be, és
- rendelkezik legalább 25 év főfoglalkozás szerűen folytatott magántáncosi, vagy tánckari tevékenységgel a Magyar Nemzeti Balettnél, a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Balettnél vagy ezek jogelődjeinél, és
- azon a napon, amelytől az ellátás megállapítását kéri, nem áll biztosításra kötelezett jogviszonyban, valamint nem részesül rendszeres pénzellátásban.

Az ellátás megállapításának során a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A balettművészeti életjáradékban részesülők keresőtevékenységére a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó korlátozások az irányadók, vagyis abban az esetben, ha az ellátásban részesülő a tárgyévben a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek az ellátás folyósítását szüneteltetnie kell.


Fontosabb fogalmak

Öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 18. §-ban az ügyfél születési ideje alapján meghatározott, betöltött életév.
Szolgálati idő: 1997.12.31 után a biztosítási jogviszonyban töltött idő, ha a biztosítottól a nyugdíjjárulékot levonták, kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni és társas vállalkozó esetében további feltétel, hogy a nyugdíjjárulék valamint a nyugdíjbiztosítási járulék befizetése is megtörténjen. Mezőgazdasági őstermelő biztosítási ideje akkor ismerhető el szolgálati időként, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizette. A jogszabály külön meghatározza azokat az időszakokat, amelyek nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül is szolgálati időnek minősülnek. A biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.  
Az ellátás összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. A havi átlagkereset kiszámítása az 1988.01.01-től a nyugdíjazást megelőző napig elért (kifizetett) nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset, jövedelem alapján történik.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott  168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §,
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. §,
Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  72. § (1)-(2) bekezdés
Eljárási szabályok:
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/B. § (1) bekezdés,
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1. §, 3. § (2) és (4) bekezdés a) pont,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 4. § h) pont, 18. § (1) bekezdés, 64. §, 69. §, 73. §, 74. §, 78. §, 80. §, 81. § (1) bekezdés, 83. §, 83/B. § (1) bekezdés, 95. § (5) bekezdés, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. §, 29 -32. §, 33/A 37. §, (3) bekezdés 40. §; 50. §; 51. §; 65-69. §; 71-72. § ; 73/A. §; 81/A-81/B. §; 95-106. §
Elbírálási szabályok:
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 43/A. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §, 20-22. §, 37-43. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  végrehajtására kiadott  168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 9/A. §, 11. §, 14-17. §, 29-59/B. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság elektronikus ügyintézési portálja:  https://e-ugyintezes.onyf.hu/
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyomtatványtár portálja: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
Tájékoztató a balettművészeti életjáradékról: https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/106-balettm%C5%B1v%C3%A9szeti-%C3%A9letj%C3%A1rad%C3%A9k/1539-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-a-balettm%C5%B1v%C3%A9szeti-%C3%A9letj%C3%A1rad%C3%A9kr%C3%B3l.html
Gyakori kérdések az ügyintézés során:
https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/gyakori-k%C3%A9rd%C3%A9sek.html

Kulcsszavak

balettművészeti életjáradék, "művész nyugdíj"

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858