Akadálymentes verzió

Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00021

Az ügy rövid leírása

Bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult az a személy, akinek keresőtevékenysége megszűnt, és ezt megelőzően bányászokat megillető keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben részesült.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely természetes személy közvetlenül, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője.


Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adtokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

 • A bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet igazolása, hogy a jogszabály alapján kedvezményre jogosult-e.
 • Az érintett személy egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelőorvosi vélemény ("Beutaló"), a véleményben feltüntetett körülményekkel összefüggő egészségügyi dokumentáció, az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(ek), ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült, ha az érintett személy foglalkoztatott és a megalapozott szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bányászok egészségkárosodási járadéka iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 17 munkanap. Ha az eljárásban a kérelmező egészségkárosodásának mértékét szakkérdésként vizsgálni kell az ügyintézési határidő harmincöt munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni.
Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélnek tartalmaznia kell:

 • a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, és
 • határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint
 • ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.

A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), az első fokú döntést hozó járási hivatalnál kell benyújtani.

A keresetlevelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni, és jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A bányászok egészségkárosodási járadékára az a személy jogosult, akinek
 • egészségkárosodása legalább 29 százalékos mértékű, és
 • saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és
 • nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelem-kiegészítésben, és
 • a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat, és
 • a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munka-képességére, illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.
Az egészségkárosodási járadék iránti igényt annak a keresőtevékenységnek az időtartama alatt, vagy annak megszűnésétől számított 24 hónapon belül lehet érvényesíteni, amelynek időtartama alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Megszűnik a járadékra jogosultság, ha
 • a járadékra jogosult meghal, vagy
 • a jogosultság megszüntetését kéri, vagy
 • három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggően külföldön tartózkodik, vagy
 • egészségkárosodásának mértéke nem éri el a rendeletben meghatározott mértéket, vagy
 • saját jogú nyugellátásra való jogosultságát megállapították és az uniós rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból származó saját jogú nyugellátás esetén annak összege eléri vagy meghaladja a járadék összegét, vagy
 • részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg, vagy
 • foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor vagy
 • neki felróható okból nem működik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban.

Milyen összegű a bányászok egészségkárosodási járadéka? Az egészségkárosodási járadék összege a megállapításkor megegyezik a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető keresetkiegészítés vagy átmeneti kiegészítés összegével, de 2013. január 1-jétől nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj legkisebb összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt összegénél.

Mikor kell felülvizsgálni a járadékost?
A járadékost a szakértői bizottság szakvéleményében, a szakhatóság állásfoglalásában meghatározott időpontban kell felülvizsgálni (rendszeres felülvizsgálat), kivéve, ha a járadékra jogosult állapota véglegesnek tekinthető. El kell rendelni a felülvizsgálatot akkor is, ha olyan tény vagy körülmény jut a nyugdíjbiztosítási igazgatóság tudomására, amely valószínűsíti, hogy korábban megállapított egészségkárosodás a megállapítás időpontjában nem állt fenn, vagy a megállapítottnál kisebb mértékű volt, vagy az egészségkárosodás mértéke a járadék folyósítása alatt kisebb mértékűvé vált (rendkívüli felülvizsgálat).

Fontosabb fogalmak

Egészségkárosodás: az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásai.
Kereső tevékenység: minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.
Rendszeres pénzellátás: rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) pontjában felsorolt ellátások, ide nem értve a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, az ápolási díjat, a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat, a gyermekgondozási segélyt, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátásokat.
Saját jogú nyugellátás: öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék, mezőgazdasági szövetkezeti járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti járadék, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadéka, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények alapján más államokban megállapított saját jogú nyugellátások.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékeség:
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (1) bekezdés,
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/H. § (2) bekezdés,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015 (III.30.) Korm.rendelet 5. § (1) bekezdés,
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-i) pont,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdés
Ügyintézési határidő:
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/H. § (1) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1)-(2) bekezdés
Eljárási szabályok:
a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 49/C. § (1) bekezdés, az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/F. §-5/L. §,
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 187. § 1. bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI törvény 64. § (1)-(2), (4) és (8) bekezdés, 69. § (1) bekezdés, 72. §, 73. §, 75. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1b), (1c), (9) bekezdés, 31. § (2) bekezdés, 33. § (3), (5) és (7) bekezdés, 51. §, 68. § (1) bekezdés, 69. § (5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 102. § (1)-(2) bekezdés
Elbírálási szabályok:
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (1) bekezdés,
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/F. §-5/L. §

Kulcsszavak

bányász, egészségkárosodás, járadék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858