Akadálymentes verzió

Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00022

Az ügy rövid leírása

A járadékra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a járadékra jogosult a járadék folyósításának megszüntetését kéri.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy aki bányászok egészségkárosodási járadékában részesül, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bányászok egészségkárosodási járadékának megszüntetése iránti kérelem illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az  ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 17 munkanap.

Jogorvoslati lehetőség

Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni.

Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

 Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen közvetlenül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz lehet fordulni. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevélnek tartalmaznia kell:

 • a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, és
 • határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint
 • ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.

A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), az első fokú döntést hozó járási hivatalnál kell benyújtani.

A keresetlevelet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának első fokú döntései ellen a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni, és jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Megszűnik a járadékra való jogosultság, ha a járadékra jogosult:
 • meghal, vagy
 • a jogosultság megszüntetését kéri, vagy
 • három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggően külföldön tartózkodik, vagy
 • egészségkárosodásának mértéke nem éri el a rendeletben meghatározott mértéket, vagy
 • saját jogú nyugellátásra való jogosultságát megállapították és az uniós rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból származó saját jogú nyugellátás esetén annak összege eléri vagy meghaladja a járadék összegét, vagy
 • részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg, vagy
 • foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, vagy
 • neki felróható okból nem működik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban.

Az egészségkárosodási járadék megszüntetését követően megállapítható-e ismételten az ellátás? A járadékra való jogosultság a megszüntetés után újból megállapítható, ha az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/F. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek ismételten fennállnak.

A jogosultsági feltételek:
 • egészségkárosodása legalább 29%-os mértékű,
 • saját jogú nyugellátásra nem jogosult,
 • nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
 • a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat, és
 • a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.

Járadékra jogosult az a személy is, aki
 • bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el,
 • bányászati tevékenysége következtében legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesült, és
 • saját jogú nyugellátásra nem jogosult és nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben, jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben.

Fontosabb fogalmak

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 49/C. § (1) bekezdés,
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/H. § (2) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 68/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2-3. §,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015 (III.30.) Korm.rendelet 5. § (1) bekzdés ,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdés

Ügyintézési határidő:
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/E. § (2) bekezdés

Eljárási szabályok:
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/M.§ (3) bekezdés, 5/N. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34.§, 40.§ (1) bekezdés, 71-73. §, 98-102. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (1) bekezdés, 81. § (1) bekezdés,
a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 187. § 1. bekezdés,


Elbírálási szabályok:
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/M. § (1) bekezdés b) pont

Kulcsszavak

bányász, egészségkárosodási járadék, megszüntetés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858