Akadálymentes verzió

Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás megtérülése esetén

Kódszám

NYBIZ00023

Az ügy rövid leírása

Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni:
  • az egyéni vállalkozó, valamint a társas vállalkozó esetében a biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék tartozása van,
  • az egyéni vállalkozó vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozás tagja, segítő családtagjának biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan e segítő családtag után nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék tartozás áll fenn, valamint a
  • a mezőgazdasági őstermelő biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan nyugdíjjárulék tartozása van.
A tartozásnak a nyugdíj megállapítása utáni megfizetése esetén kérhető a hiányzó szolgálati idő figyelembe vételével a nyugellátás összegének módosítása.

Ki jogosult az eljárásra?

Az az egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő akinek szolgálati ideje tartozás fennállása miatt nem került elismerésre, illetve ezen személyek törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.
Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő harminc nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van. Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.
Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.
A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), az első fokú döntést hozó járási hivatalnál kell benyújtani.Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz.

A fellebbezést az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták, illetve megfizették.

Ha a biztosítás ténye, illetőleg a biztosítással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv nyilvántartásaiból megállapíthatók, azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett – a jogszabályban meghatározott okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg, vagy az okiratok (igazolások) hiányában, illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyítható, a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell.

Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni:
azt az időszakot, amely alatt a biztosítás szünetelt (ez alatt az időtartam alatt ugyanis nyugdíjjárulék-fizetés nem történik),
az egyéni vállalkozó jogviszonyának azt az időtartamát, amelyre nyugdíjbiztosítási járulék és/vagy nyugdíjjárulék tartozása van,
társas vállalkozás tagja esetében azt az időtartamot, amelyre a társas vállalkozásnak a biztosítottnak minősülő akkori tagjai után nyugdíjbiztosítási járulék és/vagy nyugdíjjárulék tartozása van,
a mezőgazdasági őstermelő biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan nyugdíjjárulék tartozása van.

(Ez utóbbi három személyi kör esetén a tartozás utólagos megfizetése esetén a szolgálati időt legkorábban a befizetés napját magába foglaló naptári hónap első napjától lehet figyelembe venni.)
A tartozás megfizetését követően mely időponttól kerül módosításra a nyugellátás összege? A tartozás utólag történő megfizetése esetén az így meghosszabbodott szolgálati időt legkorábban a befizetés napját magában foglaló naptári hónap első napjától lehet figyelembe venni és ennek alapján a nyugellátás összegét módosítani.

Figyelembe vehető-e szolgálati időként az az időtartam amelyre vonatkozóan az adóhatóság a nyugdíjbiztosítási járulék vagy a nyugdíjjárulék tartozást, mérsékli vagy elengedi? Szolgálati időként a biztosítási jogviszony időtartamából annyi naptári nap nem vehető figyelembe, ahányszor az elengedett tartozás megfelel a nyugdíj megállapításának kezdő napját megelőző hónapban érvényes minimálbér harmincad része után számított nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék összegének.

Fontosabb fogalmak

Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a jogszabály külön határozza meg.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról kiadott 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet 3. §,

Ügyintézési határidő:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 72. § (1) - (2) bekezdés

Eljárási szabályok:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26.§, 34. §, 37. § (3) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71-73. §, 98-102. §,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (1) bekezdés, 81. § (1), 97. § (1) bekezdés

Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 38. § (2) és (3) bekezdés

Kulcsszavak

tartozás, nyugellátás módosítása, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, őstermelő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858