Akadálymentes verzió

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról

Kódszám

NYBIZ00036

Az ügy rövid leírása

A biztosított, volt biztosított hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti
  • a megszerzett szolgálati idejéről,
  • a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idejéről,
  • a korkedvezményre jogosító időkről, illetve
  • a kérelem irányulhat a kormánytisztviselői jogviszonyokra.

Ki jogosult az eljárásra?

A biztosított, és a volt biztosított, illetve meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője.

Nem kötelező a személyes eljárás, az ügyben lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja járjon el. Elektronikus ügyintézést azonban csak az vehet igénybe, aki rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentőlap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemmel kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.

Az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervként kijelölt járási/kerületi hivatalok által hozott első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el. A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.

A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalának kell címezni (1081 Budapest, Fiumei út 19/a.), az első fokú döntést hozó járási hivatalnál kell benyújtani.
Az első fokú döntést hozó hatósághoz.

A fellebbezést az első fokú döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A szolgálati idő elismerésének és számításának szabályait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) tartalmazza. A Tny. 37. §-ában található főbb rendelkezések a következők.

A biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták, illetve megfizették.

Ha a biztosítás ténye, illetőleg a biztosítással járó jogviszony időtartamára vonatkozó adatok a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek) nyilvántartásaiból megállapíthatók, azonban a nyugdíjjárulék levonásának ténye – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által beszerzett – a jogszabályban meghatározott okiratok (igazolások) alapján sem állapítható meg, vagy az okiratok (igazolások) hiányában, illetőleg a foglalkoztató megszűnése miatt nem bizonyítható, a nyugdíjjárulék levonását vélelmezni kell.

1998. január 1-jétől fokozottabban érvényesül a biztosítási elv, kiemelt hangsúlyt kap a nyugdíjjárulék-fizetés és a jogosultságszerzés kapcsolata. Ugyanakkor jelenleg is nevesít a törvény olyan szolgálati időként figyelembe vehető időszakokat, amelyek alatt nyugdíjjárulékot nem kell(ett) fizetni. Ezen túlmenően megvalósul a „szerzett jog” védelme, amikor a Tny kimondja, hogy a biztosítással járó jogviszony 1998. január 1. napját megelőző időtartamát az 1997. december 31-én hatályos jogszabályok alapján kell szolgálati időként figyelembe venni.

A nők kedvezményes öregségi nyugdíjára való jogosultság elbírálásánál jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

A korkedezményre jogosító szolgálati időt a 2011. december 31. napján érvényes szabályok szerint kell megállapítani.

A kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja.


Hogyan kaphatok hatósági bizonyítványt a biztosítási jogviszonyaimról?
Az ügyfél kérelmet nyújt be a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, amelyen feltünteti azokat a tényeket, adatokat (biztosításban töltött időszakok, foglalkoztatók adatai, stb.), amelyek igazolására a hatósági bizonyítványt kéri.

Mikor kapom meg a hatósági bizonyítványt?
Az ügyintézési határideje 15 munkanap.

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány kiadása: az ügyfél kérelmére valamely tény, állapot vagy egyéb adat igazolása, amelyet a hatóság nyilvántartása tartalmaz.
Egyeztetési eljárás: az ügyfél, azaz a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti.
Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény 5. § szerinti jogviszonyok (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő).
Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény külön határozza meg.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör és illetékesség:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet 2-3. §,
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm.rendelet
Eljárási szabályok:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 71-73. §, 82.§ (1)-(3) bekezdés, 83. §, 98-102. §
Elbírálási szabályok:
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 4. § (1) bekezdés h) pontja, 18. §, 72. § (3) bekezdés, 81. § (1) bekezdés, 96. §, 96/A. § (1) bekezdés, 96/B. §, 96/D. §, 96/E. §,
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §,
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés e)-i) pontja,
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (6) bekezdés,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

hatósági bizonyítvány, igazolás, adategyeztetés, szolgálati idő, jogosultsági idő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858