Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység bejelentése

Kódszám

JEGYZ00601

Az ügy rövid leírása

Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz történő bejelentés szükséges.
Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,
c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint
d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.
Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak engedélyezi, aki rendelkezik az ingatlanközvetítői OKJ-s szakmai képesítéssel és megfelel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.

Ki jogosult az eljárásra?

Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenységet végző
a) természetes személy szolgáltató, aki
aa) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlanközvetítői OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, és
ab) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,
ba) amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett üzletszerű ingatlanközvetítői nyilvántartásban szerepel.
Lehetőség van képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét,
b) a szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
c) a hatósággal való kapcsolattartás módját,
d) természetes személy szolgáltató esetén
da) a szakképesítését tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító intézmény megjelölését,
db) a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,
e) gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén
ea) a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
eb) a szolgáltató tevékenységi körét,
ec) a képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén a saját – nevét, lakóhelyét,
ed) a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és természetes személyként az üzletszerű ingatlanközvetítői nyilvántartásba vételi számát.

Milyen iratok szükségesek?

A szolgáltatónak a feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:
a) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti az ingatlanközvetítői OKJ-s szakképesítés meglétét a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatával,
b) azt, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolással,
c) azt, hogy a gazdálkodó szervezettevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed 90 napnál nem régebbi cégkivonattal egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatával,
d) gazdálkodó szervezet esetén: a köztartozásmentességet – ha a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft eljárási illetéket az eljárás megindításval egyidejűleg kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

Ügyintézés határideje

Magánszemély, tevékenységet önmaga végző egyéni vállalkozó szolgáltató engedélyezési eljárása esetén: 21 nap Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó (a tevékenységet foglalkoztatottja végzi) bejelentési és nyilvántartásba vételi eljárása esetén: 15 nap 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésnek van helye.
Fővárosi/megyei kormányhivatal.
A megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője
a határozat közlésétől számított 15 nap
A fellebbezési eljárás illetéke: 5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs rendszeresített prospektus.
Kérdés: Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?
Válasz: Magánszemély esetén a hiánytalanul kitöltött és aláírt kérelemhez csatolni kell: szakképesítést tanúsító bizonyítvány hitelesített másolata; ; az eljárási illeték megfizetésének igazolása.
Kérdés: Mennyi az ügyintézési határidő?
Válasz: 21 nap
Kérdés: Mennyi az eljárás illetéke?
Válasz: 3000 forint

Fontosabb fogalmak

Ingatlanközvetítés:
a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítése,
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítése,
c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslése, valamint
d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzése és előkészítése
Üzletszerűség: az önálló, üzletszerűen, azaz nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/A. §, 64/C. § (1)-(3) bekezdés, 64/C. § (8) bekezdés, 64/D. § (1)-(2) bekezdés, 64/D. § (4) bekezdés;
b.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1), (2) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2-3. §;
e.) az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §;
f.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Kulcsszavak

Természetes személy Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység ingatlanközvetítés nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858