Akadálymentes verzió

Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00601

Az ügy rövid leírása

Az ingatlanközvetítést végző magánszemélynek hatósági engedélyt kell kérnie.
Az ingatlanközvetítést végző cégnek vagy egyéni vállalkozónak bejelentést kell tennie a hatóságnál.
A magánszemély engedélyét minden megyében egy jegyző adja ki: a megyeszékhely város jegyzője. Ez alól Pest megye és Budapest kivétel: Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a fővárosi főjegyző ad engedélyt.
A cégek bejelentését is ugyanezekhez a hatóságokhoz kell eljuttani.

Ki jogosult az eljárásra?

Magánszemély akkor kaphat engedélyt, ha ingatlanközvetítői szakképesítése van, és a munkáltatója vagy cége tevékenységi körében szerepel az ingatlanközvetítés. Nem kaphat engedélyt, aki büntetett előéletű, vagy az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy aki gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem lehet.

Cég akkor végezhet ingatlanközvetítést, ha legalább egy alkalmazottja vagy személyesen közreműködő tagja engedélyt kapott az ingatlankövetítői tevékenységre, és a tevékenységi körében szerepel az ingatlanközvetítés. További feltétel, hogy a cég az ilyen tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított köztartozásának eleget tett.

Az eljárás során nem kötelező személyesen megjelenni a hatóságnál, meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Magánszemély engedélykérelme esetén:
- családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve;
- lakcíme, értesítési címe, a szakképzettségét tanúsító bizonyítvány (oklevél) száma, kiadásának helye és időpontja, a kiállító intézmény megjelölése;
- az ingatlanközvetítés során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölése;
- a hatósággal való kapcsolattartás módja (pl. elektronikus);
- a munkáltató neve és székhelye.

Cég bejelentése esetén:
- az ingatlanközvetítés során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölése;
- a hatósággal való kapcsolattartás módja (pl. elektronikus);
- a cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi száma;
- a cég tevékenységi köre;
- a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén a saját - neve, lakóhelye;
- az ingatlanközvetítői engedéllyel rendelkező alkalmazott vagy személyesen közreműködő tag neve és ingatlanközvetítői nyilvántartásba vételi száma.

Milyen iratok szükségesek?

Magánszemély engedélykérelme esetén:
- a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata;
- az ingatlanvállalkozó tevékenységet folytató munkáltató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás;
- erkölcsi bizonyítvány vagy kérelem, hogy a büntetlen előéletet és a foglalkozástól eltiltás hiányát igazoló adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a hatóság részére továbbítsa.

Cég bejelentése esetén a köztartozásmentességről, ha a cég a bejelentés benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 30 napnál nem régebben kiállított adóigazolást kell mellékelni a bejelentéshez. Mellékelni lehet, de nem kötelező a cégkivonatot, illetve egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartásbavételről szóló igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illetéket kell fizetni illetékbélyegben. Ha a kérelmet vagy a bejelentést kormányablakban nyújtják be, előzetesen, készpénzátutalási megbízás útján (postai csekken) is lehet fizetni.

Hol intézhetem el?

A kormányablak a kérelmet, illetve a bejelentést továbbítja a hatósághoz, azaz a megyeszékhely város jegyzőjéhez, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzőjéhez, Budapesten a fővárosi főjegyzőhöz.

Ügyintézés határideje

Engedélykérelem esetén: 21 nap
Bejelentés esetén: a tevékenység a bejelentést követően megkezdhető; a bejelentésről a hatóság 8 napon belül igazolást ad, és 15 napon belül nyilvántartásba veszi a bejelentőt.

Jogorvoslati lehetőség

Az engedély, az engedélykérelmet elutasító határozat, valamint a bejelentés esetén a tevékenység megtiltásáról szóló határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést ugyanott kell benyújtani, mint az engedélyt és a kérelmet (a megyeszékhely város jegyzőjéhez, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzőjéhez, Budapesten a fővárosi főjegyzőhöz), de a címzett a fővárosi vagy megyei kormányhivatal.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A bejelentés nélkül folytatott tevékenység esetén a hatóság bírságot szab ki.

Fontosabb fogalmak

Ingatlanközvetítés:
a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítése,
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítése,
c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslése, valamint
d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzése és előkészítése.

Üzletszerűség: az önálló, üzletszerűen, azaz nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági tevékenység.

Vonatkozó jogszabályok

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet
az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

Természetes személy Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység ingatlanközvetítés nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858