Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő  és közvetítői tevékenység bejelentése

Kódszám

JEGYZ00602

Az ügy rövid leírása

Az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásához az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz történő bejelentés szükséges.
Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.
Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatását az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság annak engedélyezi, aki rendelkezik az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői OKJ-s szakmai képesítéssel és megfelel a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben az e törvényben vagy a felhatalmazása alapján kiadott a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.

Ki jogosult az eljárásra?

Üzletszerűingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet végző olyan
a) természetes személy szolgáltató, aki
aa) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, és
ab) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,
ba) amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő nyilvántartásban szerepel.


Lehetőség van képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentés tartalmazza:
a) a bejelentő természetes személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét,
b) a szolgáltatási tevékenység során használni kívánt nyelv vagy nyelvek megjelölését,
c) a hatósággal való kapcsolattartás módját,
d) természetes személy szolgáltató esetén
da) a szakképesítését tanúsító bizonyítvány (oklevél) számát, kiadása helyét és időpontját, valamint az azt kiállító intézmény megjelölését,
db) a szolgáltató munkáltatójának nevét és székhelyét,
e) gazdálkodó szervezet szolgáltató esetén
ea) a szolgáltató cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vételi számát,
eb) a szolgáltató tevékenységi körét,
ec) a képviseletre jogosult személy – egyéni vállalkozó esetén a saját – nevét, lakóhelyét,
ed) a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét és természetes személyként az ületszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő nyilvántartásba vételi számát.

Milyen iratok szükségesek?

A szolgáltatónak a feltételek teljesítését a következők szerint kell igazolni:
a) OKJ-s ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítés meglétét a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatával,
b) azt, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolással,
c) azt, hogy a gazdálkodó szervezettevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed 90 napnál nem régebbi cégkivonattal egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatával,
d) gazdálkodó szervezet esetén: a köztartozásmentességet – ha a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft eljárási illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni.

Üzletszerű ingatlanközvetítő és ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység egyidejűleg történő bejelentése esetén az eljárási illetéket egy alkalommal kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

Ügyintézés határideje

Magánszemély, tevékenységet önmaga végző egyéni vállalkozó szolgáltató engedélyezési eljárása esetén: 21 nap Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó (a tevékenységet foglalkoztatottja végzi) nyilvántartásba vételi eljárása esetén: 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésnek van helye.
Fővárosi/megyei kormányhivatal.
A megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője
a határozat közlésétől számított 15 nap
A fellebbezési eljárás illetéke: 5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs rendszeresített prospektus.
Kérdés: Milyen dokumentumokat kell a kérelemhez csatolni?
Válasz: Magánszemély esetén a hiánytalanul kitöltött és aláírt kérelemhez csatolni kell: szakképesítést tanúsító bizonyítvány másolata; erkölcsi bizonyítvány; az eljárási illeték megfizetésének igazolása.
Kérdés: Mennyi az ügyintézési határidő?
Válasz: 30 nap (2014. 01. 01-től: 21 nap).
Kérdés: Mennyi az eljárás illetéke?
Válasz: 3000 forint, főszabály szerint illetékbélyegben.

Fontosabb fogalmak

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:
a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével
összefüggő feladatokat látja el.

Vonatkozó jogszabályok

a.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/B. §, 64/C. § (1)-(3) bekezdés, 64/C. § (8) bekezdés, 64/D. § (1)-(2) bekezdés, 64/D. § (4) bekezdés;
b.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1), (2) bekezdés;
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. § (2) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 2-3. §;
e.) az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 2. §;
f.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont, 33. § (1) bekezdés 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §

Kulcsszavak

Természetes személy Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység ingatlanvagyon-értékelő nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858