Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JARAS00106

Az ügy rövid leírása


A járási hivatal kérelemre a telken építmény meglétére vagy hiányára vonatkozóan hatósági bizonyítványt állít ki, amely igazolásul szolgálhat más hatósági eljárásokban.
A hatósági bizonyítvány kiállítására a földhivatal megkeresése nyomán is sor kerülhet. A hatósági bizonyítvány kiállításához a járási hivatal az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatait használja fel, de akár helyszíni szemlét is lefolytathat.

Ki jogosult az eljárásra?

Bármely ügyfél (akinek az adott telekhez, építményhez, rendeltetési egységhez joga, érdeke, kötelezettsége fűződik).

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza az ügyfél (és a képviselője) nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, illetve meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez dokumentumot mellékelni nem kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárásért 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték)

Hol intézhetem el?

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§-a alapján a Kormány építésfelügyeleti hatósági feladatokra
- első fokon a járási hivatalt,
- másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatalt
jelöli ki.

A sajátos építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában ezen építményfajtákat és építményeket érintő építésfelügyeleti hatósági ügyekben az építésfelügyeleti hatóság jár el.

A Kormány a nyilvántartott műemléki érték és a műemlék építmény tekintetében, a műemléki környezetben vagy műemléki jelentőségű területen építésfelügyeleti hatósági feladatokra
- első fokon a járási hivatalt,
- másodfokon (országos illetékességgel) a Budapest Főváros Kormányhivatalát
jelöli ki.

Ügyintézés határideje

A hatósági bizonyítványt az az eljárás megindulásától számított tíz napon belül kell kiadni.

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány ellen nincs fellebbezés, de abban az eljárásban, ahol a hatósági bizonyítványt felhasználják, van lehetőség annak bizonyítására, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Az ügyintézési határidő jogszabályban szabályozott, a határidőn belüli eljárási kötelezettség bármely formában (akár papír, akár elektronikus formában) benyújtott kérelem esetén azonos. A benyújtás módja a határidőt nem befolyásolja.
2. Online kérelem benyújtás esetén: A kérelem benyújtásához be kell jelentkezni az ÉTDR központi elektronikus rendszerébe. Az ÉTDR nyitó oldalán van lehetőség kiválasztani, hogy milyen módon lép be az ügyfél. Két azonosítási mód közül lehet választani.
2.1 Belépés ügyfélkapuval azoknak lehetséges, akik ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek. Az ÉTDR nyitó oldala átirányítja a kérelmezőt az Ügyfélkapu oldalára, ahol felhasználónevével és jelszavával azonosítja magát, majd ezután be tud lépni az ÉTDR-be.
2.2 Belépés tanúsítvánnyal: az elektronikus aláírást használó ügyfélnek biztosítja a rendszer, hogy e aláírásának nyilvános kulcsát megadva és a belépési kérelem nyomtatványt kitöltve lépjen be az ÉTDR-be.
Az első alkalommal belépő ügyfélnek ezután regisztrálnia kell az ÉTDR-ben, amely személyes adatainak kitöltésével és felhasználói minőségének (építtető) megjelölésével történik.
A belépés és a regisztráció megtörténte után használhatóak a rendszer szolgáltatásai, elektronikus tárhelyet lehet nyitni, amelyben gyűjthető: a kérelem és mellékletei ezen kívül összegyűjthetők és tárolhatók az előzetes szakhatósági állásfoglalások, valamint innen indítható a kérelem is. A tárhelyhez hozzáférés biztosítható más személynek, illetve az építésügyi vagy szakhatóságnak is. Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, papír alapon történő benyújtása esetén a kérelem és jogszabályban előírt mellékleteinek feltöltéséhez az ÉTDR az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít.

Fontosabb fogalmak


Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.
Lakóépület: jellemzően lakást és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épület.
Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Vonatkozó jogszabályok

1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
3. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
4. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)
5. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
6. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
7. településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat, településszerkezeti terv)

Kulcsszavak

általános építésügyi hatóság, EFER, építtető, ÉTDR, Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány, kiemelt építésügyi hatóság,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858