Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107, E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)

Kódszám

EGBIZ00038

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió tagállamainak hatóságai és intézményei kölcsönösen segítik egymást. A hatóságok és intézmények által nyújtott igazgatási segítségnyújtás általában díjmentes. Az Európai Unió tagországai szociális biztonsági intézményei közötti információcserét a külön erre a célra bevezetett nyomtatványok segítik. Ezeken a nyomtatványokon szerepelnek mindazok az információk, amelyek alapján a kérelmező ellátásra való jogosultságát elbírálni és igazolni lehet, vagyis a kérelmező fel tudja használni az ellátások igénybevételéhez, illetve a másik ország hatóságai előtti igazolási eljárásokban. Az E 104-es nyomtatvány a biztosítási, foglalkoztatási vagy helybenlakási időszakok összeszámításáról szóló igazolásra szolgál. Az illetékes teherviselőnek a nyomtatvány A részét kell kitöltenie és a nyomtatványt két példányban megküldenie annak a tagállamnak az intézményéhez, amelynek joghatósága alá az érintett személy utoljára tartozott. Az utóbbi intézmény a nyomtatvány B részét tölti ki és visszaküldi a nyomtatványt annak az intézménynek, amelytől megkapta. Amennyiben az ideiglenesen külföldön tartózkodó személy kiutazása előtt nem kérte biztosítójától a megfelelő ellátásra jogosító nyomtatvány kiállítását, úgy a tartózkodási hely szerinti biztosító az illetékes biztosítótól kéri ezt utólag ezen a nyomtatványon.
Az ügy megnevezése részben jelölt nyomtatványokat kérheti a magyar teherviselő az illetékes teherviselőtől, valamint kérheti a külföldi teherviselő az illetékes intézménytől. Az eljáró szerv megvizsgálja a nyomtatvány kiadására való jogosultság fennállásának feltételeit, amennyiben indokolt, az E 107 jelű nyomtatványon visszaigazolja a továbbítás tényét, és csatoltan kiállítja, mellékelten megküldi a kért nyomtatványt. Az E 106 jelű nyomtatvány a betegség-vagy anyasági biztosítás alapján járó természetbeni ellátásokra való jogosultság igazolására szolgál, olyan személyek esetében, akiknek a lakhelye nem az illetékes országban van. Az E 109 jelű nyomtatvány a biztosított személyek családtagjainak bejegyzésére és a bejegyzések megújítására vonatkozó igazolásra szolgál. Amennyiben a családtagok különböző országok lakosai, külön igazolást kell kiállítani minden egyes ország részére. Az E 121 jelű nyomtatvány a nyugdíjasok és családtagjaik nyilvántartásba vételéről és a listák felfrissítéséről szóló igazolásként funkcionál.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, illetve a tagállamok közötti kapcsolattartást biztosító összekötő szerv.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a nyomtatvány szükségességének oka, a teherviselő nevére és címére vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

Postai úton érkezett esetén csatolandó dokumentum az E 107 jelű kérelem természetbeni ellátásokra való jogosultságról szóló igazolás kiadására elnevezésű közösségi koordinációs rendeletek szabályaiból származó okmány, nyomtatvány.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a kérelem benyújtható bármely kormányablakban a kormányhivatalhoz történő továbbítás érdekében

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség


Az E-jelű nyomtatvány ki nem állítása esetén : fellebbezési lehetőség.
A fellebbezést az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztálya részére kell címezni és az
első fokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A benyújtási határidő 15 nap.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg az E nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Teherviselő: az az intézmény vagy az a hatóság, amelynek feladata a Magyar Köztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, 1998. május 2-án, Budapesten aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XXX. törvény tárgyi hatálya (a német jogszabályok tekintetében a) a betegbiztosításról, valamint a keresőtevékenységet végző anyák védelméről szóló jogszabályokra, amennyiben ezek tárgya a betegbiztosítás teherviselője által nyújtandó pénzbeli vagy természetbeni ellátás, b) a balesetbiztosításról, c) a nyugdíjbiztosításról, d) a kohászok kiegészítő biztosításáról, e) a mezőgazdasági gazdálkodók öregségi biztosításáról szóló jogszabályok) által érintett jogszabályok végrehajtása.

Illetékes teherviselő: az alkalmazandó jogszabályok értelmében illetékes teherviselő.

Illetékes hatóság: a Magyar Köztársaság vonatkozásában a Népjóléti Minisztérium (jogutód minisztérium: Emberi Erőforrások Minisztériuma), a Németországi Szövetségi Köztársaság vonatkozásában a Munkaügyi és Szociális Igazgatási Szövetségi Minisztérium.

Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai: az Európai Unió tagállamai, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia), illetve Svájc.

Biztosítási idők: az erre vonatkozó jogszabályok értelmében szerzett és ilyeneknek minősülő járulékfizetési idők és egyéb ezen jogszabályok értelmében elismert beszámítandó idők.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 13. § (4)-(5) bekezdés, 15. §, 27. §, 34-36. §, 71. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q) és r), 17. cikk, 19. cikk, 22. cikk, 24. cikk, 25. cikk, 26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, 25. cikk ; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés, A 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés, az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó Igazgatási Bizottságának 2005. március 17-i 202. határozata az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges formanyomtatványokról

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, E jelű nyomtatvány, hordozható dokumentum, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858