Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén

Kódszám

EGBIZ00039

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió tagállamainak hatóságai és intézményei kölcsönösen segítik egymást. A hatóságok és intézmények által nyújtott igazgatási segítségnyújtás általában díjmentes. Az Európai Unió tagországainak szociális biztonsági intézményei közötti információcserét a külön erre a célra bevezetett nyomtatványok segítik. Ezeken a nyomtatványokon szerepelnek mindazok az információk, amelyek alapján a kérelmező ellátásra való jogosultságát elbírálni és igazolni lehet, vagyis kérelmező fel tudja használni az ellátások igénybevételéhez, illetve a másik ország hatóságai előtti igazolási eljárásokban. Az a személy, aki valamely EGT tagállamban rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, azonban a lakóhelye szerinti tagállam ettől eltérő országban található jogosultságának igazolására, a külföldi illetékes intézmény által kiállított jogosultság igazolás alapján természetbeni ellátások teljes körére az "Igazolás a betegségi-vagy anyasági biztosítás alapján járó természetbeni ellátásokra való jogosultságról olyan személyek esetében, akiknek a lakóhelye nem az illetékes országban van E 106 jelű", az "Igazolás a biztosított személyek családtagjainak bejegyzéséről és a bejegyzések megújításáról E 109 jelű", az "Igazolás természetbeni ellátásokra való jogosultságról nyugdíjigénylők és családtagjaik részére E 120 jelű", és az "Igazolás nyugdíjasok és családtagjaik nyilvántartsába vételéről és a listák frissítéséről E 121 jelű" nyomtatványok nyilvántartásba vételét követően válik jogosulttá.
A jogosultsági igazolást a külföldi biztosító állítja ki, és továbbítja a lakóhely szerinti összekötő szerv számára. Az illetékességgel rendelkező fővárosi/megyei kormányhivatal az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vizsgálatát követően bejegyzi a jogosultság kezdő időpontjától a természetbeni ellátásokhoz való hozzáférést.
A jogosultság visszautasításának tényét szintén a fenti nyomtatványok "B" része tartalmazza. Az eljárást támogató informatikai rendszer segítségével történő nyilvántartásba vételt követően az ügyfél részére tájékoztató kerül kiküldésre a nyomtatvány eredetivel egyező példányával egyidejűleg.
Fontos megjegyezni, hogy a fenti bejegyzések mindegyikénél az illetékes intézmény adja ki az érintett személy részére az Európai Egészségbiztosítási Kártyát is. Fontos hangsúlyozni, hogy a másik tagállam biztosítója által kiállított nyomtatványon szereplő személyek jogosultságát kizárólag abban az esetben lehet Magyarországon bejegyezni, ha egyébként Magyarországon nem áll fent jogviszonyuk.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személyazonosításra alkalmas adat, a magyarországi lakóhelyről való kijelentkezésről szóló információ, TAJ szám/biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a jogosultság igazolására vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

A jogosultság igazolások (E jelű) kiadásához szükséges dokumentumok: Közösségi Koordinációs Rendeletek szabályaiból származó jogosultságot igazoló dokumentum, TAJ szám képzéshez szükséges személy adatait igazoló okmányok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a kérelem benyújtható bármely kormányablakban a kormányhivatalhoz történő továbbítás érdekében.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nyilvántartásba vétel elutasítása esetén: fellebbezési lehetőség. A fellebbezést az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztálya részére kell címezni és az
első fokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A benyújtási határidő 15 nap.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Az új lakóhelyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságomat igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Hol kapom meg az EU kártyámat? Az EU kártya kiállítására a jogosultságot igazoló illetékes intézmény rendelkezik hatáskörrel.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolása (A fogalmak kifejtése a megjelölt vonatkozó jogszabályokban található.)

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 12. §, 13. § (4)-(5) bekezdés, 15. §, 34-36. §, 39. §, 71. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q), r) pont,17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés; a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés; 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekről 3. § (3) bekezdés, az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó Igazgatási Bizottságának 2005. március 17-i 202. határozata az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges formanyomtatványokról

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, igazolás a magyarországi lakóhely kijelentéséről, a külföldi lakóhely bejelentéséről.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858