Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

Kódszám

EGBIZ00040

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió tagállamainak hatóságai és intézményei kölcsönösen segítik egymást. A hatóságok és intézmények által nyújtott igazgatási segítségnyújtás általában díjmentes. Az Európai Unió tagországainak szociális biztonsági intézményei közötti információcserét a külön erre a célra bevezetett nyomtatványok segítik. Ezeken a nyomtatványokon szerepelnek mindazok az információk, amelyek alapján a kérelmező ellátásra való jogosultságát elbírálni és igazolni lehet, vagyis a kérelmező fel tudja használni az ellátások igénybevételéhez, illetve a másik ország hatóságai előtti igazolási eljárásokban. Az a személy, aki valamely EGT tagállamban biztosított, lakóhelye azonban ettől eltérő másik tagállamban van, jogosultságának igazolására, a külföldi illetékes intézmény által kiállított jogosultság igazolás alapján természetbeni ellátások teljes körére válik jogosulttá az E 106, E 109, E 120 és E 121 jelű nyomtatványok nyilvántartásba vételét követően.
Az illetékes intézmény a jogosultság megszűnését követően értesíti a lakóhely szerinti állam biztosítóját a korábban fennált jogosultság megszűnéséről.
Ezt követően a jogosultság megszűnésének visszaigazolása megtörténik, ezzel egyidejűleg a jogosultság vizsgálat esetén az egészségügyi szolgáltatónál piros lámpa jelzi, hogy bár érvényes TAJ számmal rendelkezik, azonban jogosultsága rendezetlenné vált. Az E 108 jelű nyomtatvány a betegség-vagy anyasági biztosítás alapján járó természetbeni ellátásokra vonatkozó jogosultság szüneteltetéséről vagy megszűnéséről való értesítésre szolgál. Az illetékes teherviselőnek vagy a lakóhely szerint illetékes intézménynek kell kitölteni a nyomtatvány A. részét, majd két példányban meg kell küldeni a nyomtatványt a lakóhely szerinti illetékes intézménynek vagy az illetékes teherviselőnek (szükség szerint összekötő szerven keresztül). A nyomtatványt átvevő intézmény kitölti a B. részt és 1 példányt visszajuttat a küldő intézménynek.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: a biztosítás helye szerinti teherviselő (illetékes intézmény), vagy a lakóhely- és tartózkodás hely szerint illetékes intézmény, a természetes személy ügyfél.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmezőre vonatkozó személy azonosításra alkalmas adat, biztosítási szám az illetékes államban, az illetékes külföldi intézmény adatai, a jogosultság megszűnésének igazolására vonatkozó adat.

Milyen iratok szükségesek?

A jogosultság igazolások (E jelű) kiadásához szükséges dokumentumok: Közösségi Koordinációs Rendeletek szabályaiból származó jogosultságot igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs

Hol intézhetem el?

az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a kérelem benyújtható bármely kormányablakban a kormányhivatlhoz törtébő továbbítás érdekében

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az OEP-nek címzett fellebbezést 15 napon belül lehet benyújtani az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal hiánypótlására mivel igazolhatom magam? A hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
A lakóhelyem/tartózkodási helyem szerinti intézmény mikor kapja meg a jogosultságom megszűnését igazoló nyomtatványt? Az általános ügyintézési határidőn - 30 nap - belül.
Külföldön fennálló biztosítási jogviszonyom mely nappal szűnik meg? A külföldön fennálló biztosítási jogviszony megszűnésének napja minden esetben az illetékes intézmény által közölt időpont. E tekintetben a nyomtatvány megérkezésének napja nem releváns.

Fontosabb fogalmak

Személyes adat, illetékes teherviselő, biztosított, illetékes intézmény, zárult biztosítási jogviszony, EGT államok, összekötő szerv, jogosultság igazolása. (A fogalmak kifejtése a megjelölt vonatkozó jogszabályokban található.)

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (4)-(5) bekezdés, 15. §, 34-36. §, 71. §, 883/04/EK rendelet 1. cikk q) és r), 17. cikk, 22. cikk, 24-26. cikk, 987/2009/EK rendelet 24. cikk, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6) bekezdés; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 25. §, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés; az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm.rendelet 4. § (2) a) pont af) alpont, az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó Igazgatási Bizottságának 2005. március 17-i 202. határozata az 1408/71/EGK és az 574/72/EGK tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges formanyomtatványokról

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, illetékes intézmény, jogosultság, EGT államok, bejegyzés dátuma.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858