Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

Kódszám

EGBIZ00043

Az ügy rövid leírása

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-Kártya) alapján vehetők igénybe az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban, illetve Svájcban való átmeneti tartózkodás során az orvosilag szükségessé váló szolgáltatások. Az EU-Kártyát, illetve az azt helyettesítő nyomtatványt az érvényes jogviszonnyal rendelkező biztosított részére, kérelemre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), valamint a egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (kormányhivatal) bocsátja ki. A kormányhivatal e feladatkörében országos illetékességgel jár el, azaz az igénylőlap bármely kormányhivatalnál előterjeszthető. A kérelem bármely kormányablakban is előterjeszthető a kormányhivatalhoz történő továbbítás céljából. Orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátások azon ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a biztosított a szükséges gyógykezelés céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni az illetékes tagállamba. Ennek eldöntése minden esetben orvos-szakmai kérdés.
Amennyiben valaki kártya nélkül vesz igénybe egészségügyi szolgáltatást, magának kell a költségeket viselnie. Ebben az esetben, az igénybevétel napjától számított 6 hónapon belül a felmerült és igazolt költségek megtérítését lehet kezdeményezni a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Amennyiben a biztosított EU-Kártyát igényel, de azt valamely okból a kormányhivatalnak nem áll módjában azonnal kiadni, az EU-Kártya adatait tartalmazó papíralapú nyomtatványt, „Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány”-t ad ki, amellyel az ellátások ugyanolyan módon és mértékben vehetők igénybe, mint az EU-Kártyával. E nyomtatvány érvényességi ideje 90 nap. Abban az esetben is kártyahelyettesítő nyomtatvány kerül kiadásra, ha az igénylő jogosultságának időtartama kevesebb mint 90 nap.

Ki jogosult az eljárásra?

A Kártyát a kormányhivatal, vagy az OEP adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A Kártya a kormányhivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető (cím, ügyfélfogadás rendje: www.oep.hu - ügyfélszolgálatok menüpont). Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a kormányhivatal postán küldi meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja. Amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazott jár el, ebben az esetben: Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy. Géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges, az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú. Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el!Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő személyazonosító adatai (TAJ szám, családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely, születési időpont, anyja neve, Magyarországi lakcím /lakóhely hiányában tartózkodási hely/. Az igénylőlapon meg kell jelölni, hogy a kártyát miként szeretné átvenni (személyesen, meghatalmazottja utján, vagy postai uton). Postai úton történő átvétel esetén meg kell jelölni a címet. Az igénylőlapot az igénylőnek, vagy az igénylő törvényes képviselőjének alá kell írnia.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosságot igazoló okmány (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is), TAJ számot igazoló okmány, és a nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Mind az EU- kártya, mind az ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatvány kiállítása térítésmentes, az elveszett, megrongálódott vagy ellopott EU-Kártya és a kártyahelyettesítő nyomtatvány kiállításáért 3000,- ft díjat kell fizetni.

Hol intézhetem el?

OEP, bármely fővárosi és megyei kormányhivatal, bármely kormányablak a beadvány kormányhivatalhoz történő továbbítása céljából

Ügyintézés határideje

azonnal

Jogorvoslati lehetőség

A kormányhivatal döntésével szemben fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az (OEP) bírálja el, melyet az OEP Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztályának kell címezni és az első fokon eljáró kormányhivatalhoz kell benyújatni.
Az OEP által hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ bírálja el.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok.
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás).
Azonnal megkapom-e az EU kártyát? Amennyiben a kérelem előterjesztésekor a kártya kiadásához szükséges feltételekkel rendelkezik, igen.
Mennyit kell fizetnem a kártyáért? Az EU kártya első alkalommal történő kiállítása díjmentes, minden további másodlat kiállítása érvényességi időn belül az általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díj szerinti.
Mennyi ideig érvényes az EU kártya? Az EU kártya a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Amennyiben a biztosított jogosultsága korlátozott (határozott) idejű, a Kártya kizárólag ezen időtartam végéig tartó érvényességgel állítható ki.
Mennyi ideig érvényes a kártyahelyettesítő nyomtatvány? A nyomtatvány a kiállításától számított 90 napig érvényes. A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően az EU-Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Ez egyben azt is jelenti, hogy: az EU Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el, az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltatója által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, és az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra az EU-Kártya nem nyújt fedezetet. Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén az EU-Kártyát nem fogadják el. Számos EGT- tagállamban elterjedt, hogy a mobil-telefonokban szükséghelyzetben felhívandó kontaktszemélyeket neveznek meg a polgárok, akiket pl. mentés esetén az egészségügyi személyzet megkeres. Javasolt ilyen kontaktszemélyek megnevezését I.C.E. (in case of emergency – szükséghelyzetben) címszó alatt elmenteni, ezáltal esetleg elkerülhető, hogy pl. öntudatlan beteg esetén a költségviseléssel kapcsolatban probléma merüljön fel.) Az Európai Bizottság határozatai alapján orvosilag szükséges ellátásnak minősül pl. a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások is. Ezekben az esetekben javasolt a külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel.
Az EU-Kártya azonban nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba! Fontos, hogy Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján a visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség. Abban az esetben, ha az EU-Kártya elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, az EU-Kártyát kibocsátó kormányhivatalnak. Ilyen esetekben a biztosított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igényelhet új EU-Kártyát.Fontosabb fogalmak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről (belföldiség igazolása), TAJ kártya, ügyintézési határidő, tájékoztatás, EGT tagállam, EU kártya, orvosilag szükséges ellátás, ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok

A 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke (1) bekezdése, 27. cikke (1) bekezdése, valamint a 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikke A) pontja (3) bekezdésének hatálya alá tartozó ellátások meghatározásáról szóló S3. határozat, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 27. § (11) és (12) bekezdés, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (6)-(7) bekezdés, Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya
OEP honlap/letölthető nyomtatványok
e-nyomtatványok

Kulcsszavak

Személyi azonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, belföldi személy, EGT tagállam, egészségügyi szolgáltatás, sürgősségi orvosilag szükséges ellátás, EU kártya, kártyahelyettesítő nyomtatvány, nemzetközi összekötő szerv, illetékes intézmény.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858