Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás ügyében

Kódszám

KINCS00025

Az ügy rövid leírása

Annak a jogosultnak, aki három hónapon túl egybefüggően nem Magyarországon, más EGT-tagállamban vagy Svájcban tartózkodik, ezt 15 napon belül be kell jelentenie a támogatást folyósító fővárosi/megyei kormányhivatalnál. A külföldön történő tartózkodás alatt az ellátás folyósítása szünetel. Az újrafolyósítás a hazatérést követően a jogosult kérelmére történik meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett vagy bevándorolt jogállású, továbbá akit a magyar hatóság menekültként, illetve hontalanként elismert.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek az alábbi adatokat kell megadnia:
- név (születéskori név),
- születési hely és idő,
- édesanyja neve,
- TAJ szám,
- állampolgárság,
- elérhetőség (telefon, e-mail),
- bejelentett lakcím,
- külföldi tartózkodás kezdő időpontja.
- ha a kérelmező gondnokság alatt áll, akkor meg kell adni a gondnok nevét, címét és bankszámlaszámát.

A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékossági támogatást igazoló dokumentumokat.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez csatolni kell a fogyatékossági támogatást igazoló dokumentumokat. A bejelentésnek van előkészített formanyomtatványa, melynek címe: "Bejelentés három hónapot meghaladó külföldi tartózkodásról"

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyatékossági támogatással kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró szerv a fővárosi vagy megyei kormányhivatal.
(a kérelem a kormányablaknál továbbítás céljából benyújtható)

Ügyintézés határideje

A fogyatékossági támogatás folyósítását érintő változásokat – így a 3 hónapnál hosszabb, nem EGT-tagállami vagy svájci külföldi tartózkodást is – 15 napon belül be kell jelenteni. Ezt követően indul az általános ügyintézési határidő, mely 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni az első fokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja bírálja el. Az eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett vagy bevándorolt jogállású, továbbá akit a magyar hatóság menekültként, illetve hontalanként elismert.

Súlyosan fogyatékos személynek minősül:
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon a látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),
d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
e) a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),
f) az a)–e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos),
g) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)–e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos),
h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Mikor kell a bejelentést megtenni?
A fogyatékossági támogatás folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított - 15 napon belül történő napon belül kell bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

Fogyatékossági támogatásra jogosult:
Fogyatékossági támogatásra a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult.

Fogyatékossági támogatás:
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Ennek a jövedelemtől független támogatásnak a célja, hogy az arra jogosultnak anyagilag segítséget nyújtson a súlyosan fogyatékos állapotából eredő társadalmi hátrányok mérséklésében, és ezzel az esélyegyenlőség elősegítésében.

Vonatkozó jogszabályok

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

külföldi tartózkodássúlyosan fogyatékos személyfogyatékossági támogatás, külföldi tartózkodás, súlyosan fogyatékos személyfogyatékossági támogatás, súlyosan fogyatékos személyfogyatékossági támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858