Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány kiadása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00027

Az ügy rövid leírása

A fogyatékossági támogatás megállapítása esetén a külön jogszabály szerinti adókedvezmény megállapításához a kormányhivatal a határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt ad ki. A hatósági igazolvány tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, a kiállítás alapjául szolgáló tényt a fogyatékosság jellegének megjelölésével, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát. A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos. Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt további 5 éves időtartamra ki kell adni.

Ki jogosult az eljárásra?

A fogyatékossági támogatásra jogosultság alapvető feltételei:
- 18. életév betöltése;
- Magyarországon történő tartózkodás;
- magyar állampolgárság VAGY bevándorlóként vagy menekültként/hontalanként elismert személy

Fogyatékossági támogatásra jogosult továbbá
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) hatálya alá tartozó személy, amennyiben Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik és az igénylés időpontjában itt tartózkodik,
b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek jogosulti körébe tartozó személy, amennyiben Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik és az igénylés időpontjában itt tartózkodik,
c) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

A fogyatékos személy halála esetén az arra a hónapra járó támogatást, amikor a fogyatékos személy elhunyt, a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel egy éven belül, melyet vagy a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre emelkedésétől kell számítani.

A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra ha
a) vakok személyi járadékában részesül,
b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
c) utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek az alábbi adatokat kell megadnia:
- név(születéskori név),
- születési hely és idő,
- édesanyja neve,
- TAJ szám,
- állampolgárság,
- elérhetőség (telefon, e-mail),
- bejelentett lakcím,
- külföldi tartózkodás kezdő időpontja.
- ha a kérelmező gondnokság alatt áll, akkor meg kell adni a gondnok nevét, címét és bankszámlaszámát.

A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékossági támogatást igazoló dokumentumokat.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a fogyatékossági támogatást igazoló dokumentumokat. A formanyomtatvány címe: "Kérelem Adókedvezmény megállapításához hatósági igazolvány kiadása iránt".

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyatékossági támogatással kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró szerv a fővárosi/megyei kormányhivatal.
(A kérelem a kormányablaknál továbbítás céljából benyújtható.)

Ügyintézés határideje

A kérelemnek a hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap. Amennyiben a fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak a súlyos fogyatékosság meglétét vagy a jogosultság fennállásával kapcsolatban egyes kérdéseket külön (szakkérdésként) vizsgálnia kell, az elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő 50 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni az első fokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja bírálja el. Az eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett vagy bevándorolt jogállású, továbbá akit a magyar hatóság menekültként, illetve hontalanként elismert.

Súlyosan fogyatékos személynek minősül:
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon a látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),
b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),
d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
e) a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),
f) az a)–e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos),
g) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)–e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos),
h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Fontosabb fogalmak

Fogyatékossági támogatásra jogosult:
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett vagy bevándorolt jogállású, továbbá akit a magyar hatóság menekültként, illetve hontalanként elismert.

Fogyatékossági támogatás:
A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Ennek a jövedelemtől független támogatásnak a célja, hogy az arra jogosultnak anyagilag segítséget nyújtson a súlyosan fogyatékos állapotából eredő társadalmi hátrányok mérséklésében, és ezzel az esélyegyenlőség elősegítésében.

Vonatkozó jogszabályok

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

súlyosan fogyatékos személyfogyatékossági támogatáshatósági igazolvány adókedvezmény megállapításához, súlyosan fogyatékos személy, fogyatékossági támogatáshatósági igazolvány adókedvezmény megállapításához, fogyatékossági támogatáshatósági igazolvány adókedvezmény megállapításához

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858