Akadálymentes verzió

Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

Kódszám

KINCS00028

Az ügy rövid leírása

A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a kormányhivatalt. A bejelentést követően eldől, szükséges-e a fővárosi vagy megyei kormányhivatalnak újabb döntést hoznia a megváltozott körülmények miatt.

Ki jogosult az eljárásra?

A fogyatékossági támogatásra jogosultság alapvető feltételei:
- 18. életév betöltése;
- Magyarországon történő tartózkodás;
- magyar állampolgárság VAGY bevándorlóként vagy menekültként/hontalanként elismert személy

A támogatásra jogosultság egyéb feltételei:
a) látási fogyatékosság (segédeszközzel vagy műtéti úton nem javítható, ezért vagy egyáltalán nem lát, vagy aliglátóként minimális látással rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes)
b) a jogosult hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes. Ekkor az alábbi többletfeltételek valamelyikének is fenn kell állnia:
ba) halláskárosodása 25. éves kora előtt következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett érthető (hangzó) beszédre sem képes (hallási fogyatékos),
c) értelmi fogyatékosság, mely
- középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű
- genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá
- tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt alakult ki.
d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
e) mozgásszervi fogyatékosság, melynek során a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt a mozgáshoz segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható
f) halmozottan fogyatékos
- a látási, a hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékosság, a d) pontban leírt személyiségzavar és a kromoszóma-rendellenesség miatti súlyos vagy középsúlyos állapotok közül legalább két fogyatékossága van),
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és emellett vagy a látási, vagy az értelmi, vagy a mozgásszervi fogyatékosság, a d) pontban leírt személyiségzavar, vagy a kromoszóma-rendellenesség miatti súlyos vagy középsúlyos állapotok közül valamelyik fogyatékossága is van
g) súlyos vagy középsúlyos kromoszóma-rendellenessége van, tartós vagy végleges az állapota, és önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Fogyatékossági támogatásra jogosult továbbá
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) hatálya alá tartozó személy, amennyiben Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik és az igénylés időpontjában itt tartózkodik,
b) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek jogosulti körébe tartozó személy, amennyiben Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezik és az igénylés időpontjában itt tartózkodik,
c) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár, amennyiben az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
A fogyatékos személy halála esetén az arra hónapra járó támogatást, amikor a fogyatékos személy elhunyt, a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel egy éven belül, melyet vagy a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre emelkedésétől kell számítani.

A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra ha

a) vakok személyi járadékában részesül,
b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
c) utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek az alábbi adatokat kell megadnia:
- név (születéskori név),
- születési hely és idő,
- édesanyja neve,
- TAJ szám,
- állampolgárság,
- elérhetőség (telefon, e-mail),
- bejelentett lakcím,
- a fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozását.
- ha a kérelmező gondnokság alatt áll, akkor meg kell adni a gondnok nevét, címét és bankszámlaszámát.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentést formanyomtatványon is meg lehet tenni. A formanyomtatvány címe: "Bejelentés fogyatékosságot érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról". Ehhez szükséges csatolni a fogyatékossági támogatást igazoló dokumentumokat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyatékossági támogatással kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró szerv a fővárosi vagy megyei kormányhivatal.
(A kérelem a kormányablaknál továbbítás céljából benyújtható.)

Ügyintézés határideje

A fogyatékossági támogatás folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított - 15 napon belül kell bejelenteni.
Az ügyintézés határideje: 21 nap (Amennyiben a kormányhivatalnak szakkérdést is vizsgálnia kell, az ügyintézési határidő 50 nap.)

Jogorvoslati lehetőség

A bejelentést követően esetlegesen induló eljárásokban a fővárosi/megyei kormányhivatal dönt. A fellebbezést ezen döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni az első fokon eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalnál. A fellebbezést az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja bírálja el. Az eljárás illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Milyen változásokat kell különösen bejelenteni?
Különösen a fogyatékossági támogatásban részesülő személy egészségi állapotában bekövetkező változásokat, nevének, személyazonosító adatainak, lakcímének, fizetési számlaszámának megváltozását, a jogosult külföldre távozását kell 15 napon belül a kormányhivatalhoz vagy a kormányablakhoz írásban bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

Fogyatékossági támogatásra jogosult:
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett vagy bevándorolt jogállású, továbbá akit a magyar hatóság menekültként, illetve hontalanként elismert.
Fogyatékossági támogatás:

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. Ennek a jövedelemtől független támogatásnak a célja, hogy az arra jogosultnak anyagilag segítséget nyújtson a súlyosan fogyatékos állapotából eredő társadalmi hátrányok mérséklésében, és ezzel az esélyegyenlőség elősegítésében.

Vonatkozó jogszabályok

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

súlyosan fogyatékos személy fogyatékossági támogatás Fogyatékosságot érintő lényeges tények körülmények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858