Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00061

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal, illetve 2016. január 15-től a kormányablak szolgáltathat a járási hivatal által vezetett földhasználati nyilvántartásból díjfizetés ellenében vagy díjmentesen papír alapú hiteles földhasználati lap másolatot.
A földhasználati lapról négy típusú másolat szolgáltatható:
- földhasználati lap teljes másolata (valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
- földhasználati lap teljes szemle-másolata (valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
- földhasználati lap részleges másolata (megjelölt földrészletre vonatkozóan valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
- földhasználati lap részleges szemle-másolata (megjelölt földrészletre vonatkozóan valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
A földhasználati lap másolat nem tartalmazza a természetes személy földhasználó esetében a személyi azonosítót, állampolgárságot, és a születési hónapot, napot, a gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót, valamint cég esetében a cégjegyzékszámot.
A papír alapú földhasználati lap másolatot a következő szöveget tartalmazó hitelesítési záradékkal kell ellátni: „A másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegyezik, és a használatra vonatkozóan bejegyzett fennálló adatokat hitelesen tanúsítja”.

Ki jogosult az eljárásra?

A földhasználati lap részleges másolata és a részleges szemle-másolata bármely ügyfél számára szolgáltatható a kérelemben megjelölt földrészletekre vonatkozóan.

A földhasználati lap teljes másolata és a teljes szemle-másolata kizárólag hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából, valamint a földhasználó részére a saját földhasználati lapjairól szolgáltatható.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező adatai:

Ha természetes személy a kérelmező:
− természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve),
− lakcíme.

Ha gazdálkodó szervezet a kérelmező:
− megnevezése,
− székhelye (telephelye),
- statisztikai azonosítója (törzsszám),
− képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme
− bélyegzőlenyomata.

Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a kérelmet, mint földhasználó a saját földhasználati lapja másolatának kiadása iránt nyújtja-e be.

A kérelmezett földhasználati lap másolat típusa:
− a földhasználati lap teljes másolata,
− a földhasználati lap teljes szemle-másolata,
− a földhasználati lap részleges másolata,
− a földhasználati lap részleges szemle-másolata.

Részleges földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem esetén az érintett földrészlet adatai: a település neve, a földrészlet fekvése és a földrészlet helyrajzi száma.

A kérelmezett földhasználati lap másolatok száma.

A kérelmet a kérelmezőnek alá kell írnia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából kiadott földhasználati lap másolat igazgatási szolgáltatási díja oldalanként 800 Ft. A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresését előterjeszti.
A díjfizetés a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adatigénylés helye szerint illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.

A földhasználati nyilvántartásból díjmentes a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához, a kisajátítási eljáráshoz, a közérdekű bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyző és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához
szükséges adatszolgáltatás.

Hol intézhetem el?

járási hivatalok
a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala
2016. január 15-től a kormányablakok

Ügyintézés határideje

Személyes megjelenés esetén a földhasználati lap másolat kiadása azonnal teljesíthető a járási hivataloknál is és a kormányablakokban is. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén az ügyintézési határidő maximum 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél a földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezési eljárás díja 5000 Ft, amely a kormányhivatal bevételét képezi. A fellebbezési díj megfizetésére az alapeljárás díjának megfizetésére vonatkozó szabályok az irányadóak.
földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Lehetőség van-e betekintéssel élni a földhasználati nyilvántartásba?
Válasz: Nincs lehetőség a földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintésre, az abból való adatszolgáltatás csak földhasználati lap másolat kiadásával teljesíthető.
2.) Lehetőség van-e a papír alapú hiteles földhasználati lap másolatot a kormányablakban igényelni?
Válasz: 2016. jnauár 15-e óta igen
3.) Lehetséges-e földhasználati lap másolat kiadása díjmentesen?
Válasz: Bizonyos esetekben igen, ezek a következők: a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához, a közérdekű bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyző és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához.

4.) Lehetőség van-e arra, hogy a földhasználati nyilvántartásból az adatszolgáltatás természetes személyazonosító adatok alapján történjen?
Válasz: Főszabály szerint a természetes személyazonosító adatok nem használhatóak fel abból a célból, hogy annak alapján a földhasználó által használt valamennyi földrészletről adatszolgáltatás legyen teljesíthető.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplő valamennyi földrészletről hatóság igényli közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság igényli jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából, valamint a földhasználó igényli a saját földhasználati lapjairól.

Fontosabb fogalmak

földhasználati lap teljes másolata (valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
földhasználati lap teljes szemle-másolata (valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
földhasználati lap részleges másolata (megjelölt földrészletre vonatkozóan valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
földhasználati lap részleges szemle-másolata (megjelölt földrészletre vonatkozóan valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
földhasználó: a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 94. § (4) és (6) bekezdés, 99. § (1), (3), (5) és (7) bekezdés, 
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 4-5. §, 13-14. §, 16/A. §, 17-22. §, 2. melléklet, 
a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. §, 6. § (2), (3) bekezdés, illetve melléklete, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés;
a kormányablakokban történő adatszolgáltatásnál: 
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2a) bekezdés,
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. melléklet 42. pont

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
http://www.foldhivatal.hu

Kulcsszavak

Földhasználati lap teljes másolata, földhasználati lap részleges másolata, hiteles földhasználati lap másolat, földhasználó, kérelmező

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858