Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00061

Az ügy rövid leírása

A járási hivatal, illetve 2016. január 15-től a kormányablak szolgáltathat a járási hivatal által vezetett földhasználati nyilvántartásból díjfizetés ellenében vagy díjmentesen papír alapú hiteles földhasználati lap másolatot.
A földhasználati lapról négy típusú másolat szolgáltatható:
- földhasználati lap teljes másolata (valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
- földhasználati lap teljes szemle-másolata (valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
- földhasználati lap részleges másolata (megjelölt földrészletre vonatkozóan valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
- földhasználati lap részleges szemle-másolata (megjelölt földrészletre vonatkozóan valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
A földhasználati lap másolat nem tartalmazza a természetes személy földhasználó esetében a személyi azonosítót, állampolgárságot, és a születési hónapot, napot, a gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót, valamint cég esetében a cégjegyzékszámot.
A papír alapú földhasználati lap másolatot a következő szöveget tartalmazó hitelesítési záradékkal kell ellátni: „A másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel megegyezik, és a használatra vonatkozóan bejegyzett fennálló adatokat hitelesen tanúsítja”.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A földhasználati lap részleges másolata és a részleges szemle-másolata bármely ügyfél számára szolgáltatható a kérelemben megjelölt földrészletekre vonatkozóan.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező adatai:

Ha természetes személy a kérelmező:
− természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve),
− lakcíme.

Ha gazdálkodó szervezet a kérelmező:
− megnevezése,
− székhelye (telephelye),
- statisztikai azonosítója (törzsszám),
− képviseletében eljáró személy családi és utóneve, lakcíme
− bélyegzőlenyomata.

Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a kérelmet, mint földhasználó a saját földhasználati lapja másolatának kiadása iránt nyújtja-e be.

A kérelmezett földhasználati lap másolat típusa:
− a földhasználati lap teljes másolata,
− a földhasználati lap teljes szemle-másolata,
− a földhasználati lap részleges másolata,
− a földhasználati lap részleges szemle-másolata.

Részleges földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem esetén az érintett földrészlet adatai: a település neve, a földrészlet fekvése és a földrészlet helyrajzi száma.

A kérelmezett földhasználati lap másolatok száma.

A kérelmet a kérelmezőnek alá kell írnia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisából kiadott földhasználati lap másolat igazgatási szolgáltatási díja oldalanként 800 Ft. A díjat annak kell megfizetnie, aki a földhasználati lap másolat szolgáltatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresését előterjeszti.
A díjfizetés a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az adatigénylés helye szerint illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával, vagy az illetékes kormányhivatal számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel), illetve átutalási megbízással teljesíthető.

A földhasználati nyilvántartásból díjmentes a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához, a kisajátítási eljáráshoz, a közérdekű bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyző és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához
szükséges adatszolgáltatás.

Hol intézhetem el?

járási hivatalok
a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala
2016. január 15-től a kormányablakok

Ügyintézés határideje

Személyes megjelenés esetén a földhasználati lap másolat kiadása azonnal teljesíthető a járási hivataloknál is és a kormányablakokban is. Postai úton történő adatszolgáltatás esetén az ügyintézési határidő maximum 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél a földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezési eljárás díja 5000 Ft, amely a kormányhivatal bevételét képezi. A fellebbezési díj megfizetésére az alapeljárás díjának megfizetésére vonatkozó szabályok az irányadóak.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): földügyi igazgatási hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): járási hivatal

A benyújtási határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Lehetőség van-e betekintéssel élni a földhasználati nyilvántartásba?
Válasz: Nincs lehetőség a földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázisába való helyszíni betekintésre, az abból való adatszolgáltatás csak földhasználati lap másolat kiadásával teljesíthető.
2.) Lehetőség van-e a papír alapú hiteles földhasználati lap másolatot a kormányablakban igényelni?
Válasz: 2016. jnauár 15-e óta igen
3.) Lehetséges-e földhasználati lap másolat kiadása díjmentesen?
Válasz: Bizonyos esetekben igen, ezek a következők: a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához, a közérdekű bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyző és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához.

4.) Lehetőség van-e arra, hogy a földhasználati nyilvántartásból az adatszolgáltatás természetes személyazonosító adatok alapján történjen?
Válasz: Főszabály szerint a természetes személyazonosító adatok nem használhatóak fel abból a célból, hogy annak alapján a földhasználó által használt valamennyi földrészletről adatszolgáltatás legyen teljesíthető.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplő valamennyi földrészletről hatóság igényli közigazgatási eljáráshoz, közérdekű bejelentés és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság igényli jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából, valamint a földhasználó igényli a saját földhasználati lapjairól.

Fontosabb fogalmak

földhasználati lap teljes másolata (valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
földhasználati lap teljes szemle-másolata (valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
földhasználati lap részleges másolata (megjelölt földrészletre vonatkozóan valamennyi fennálló és törölt bejegyzést tartalmazza)
földhasználati lap részleges szemle-másolata (megjelölt földrészletre vonatkozóan valamennyi fennálló bejegyzést tartalmazza)
földhasználó: a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 94. § (4) és (6) bekezdés, 99. § (1), (3), (5) és (7) bekezdés, 
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 4-5. §, 13-14. §, 16/A. §, 17-22. §, 2. melléklet, 
a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. §, 6. § (2), (3) bekezdés, illetve melléklete, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés;
a kormányablakokban történő adatszolgáltatásnál: 
a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2a) bekezdés,
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. melléklet 42. pont

Kulcsszavak

Földhasználati lap teljes másolata, földhasználati lap részleges másolata, hiteles földhasználati lap másolat, földhasználó, kérelmező

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858