Akadálymentes verzió

Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00068

Az ügy rövid leírása

Az ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott térképmásolat készítése hiteles vagy nem hiteles formában. Másolatról beszélünk, amennyiben a dokumentum nem az eredetivel azonos módon jött létre. A hiteles térképmásolat az eredeti okirattal mindenben megegyezik, bizonyítja a benne foglalt adatok, tények valódiságát.

Ki jogosult az eljárásra?

Bárki igényelhet térképmásolatot.
Az ügyfél képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő adatai: neve, címe/székhelye, személyazonosító okmány neve, száma, statisztikai azonosító számjel cég esetében, költségviselő adatai, ha más mint az igénylő neve, címe/székhelye, statisztikai azonosító számjele, igényelt adatok: az érintett ingatlanok felsorolását amelyről a térképet kérik, település, fekvés, helyrajzi szám, darabszám, adatigénylés célja, szemle vagy teljes, hitelesítve vagy hitelesítés nélkül, dijmentesség igazolása, dátum, kérelmező aláírása, átvevő aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez nem kell csatolni egyéb dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj mértéke hiteles térképmásolat esetén 3000 Ft, a nem hiteles térképmásolat során pedig 2400 Ft.
Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással.
A hitelesítési záradékkal ellátott és kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 50%-ának megfizetése ellenében ismételten hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott. Hitelesítés nélkül kiadott térképmásolatot - kérelem esetén - az adatszolgáltató az érvényben lévő adatszolgáltatási díj 70%-ának megfizetése ellenében hitelesíti, amennyiben annak tartalma időközben nem változott.

Hol intézhetem el?

Megyei kormányhivatalok illetékességi területén: járási hivatal;
Budapest főváros illetékességi területén: XI. Kerületi Hivatal, XIV. Kerületi Hivatal; továbbá
földügyi kirendeltségek, valamint Kormányablakok

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 8 nap postai úton előterjesztett kérelem esetén.
Ha a kérelmező fizetési kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított 8 napon túl teljesíti, az adatszolgáltató a befizetéstől számított 30 napon belül tesz eleget a kérelemnek.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél a térképmásolat kiállítását elutasító első fokú határozat ellen fellebbezhet, a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.
A fellebbezést a fővárosi/megyei kormányhivatal részére kell címezni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. A igényelt térképmásolaton a szomszédos ingatlanok is szerepelnek-e? Igen, az adott földrészlet általában A4-es formátumú papírlap közepére kerül kinyomtatásra és az adott kereten belül a ingatlan-nyilvántartási térképet ábrázolja.
2. A térképen ábrázolt ingatlan térképi állapota nem azonos a helyszíni állapottal, egyezőség megteremtése érdekében mi a teendő? Változási vázrajzot kell készítetni földmérővel.
3. TakarNet-en lehet-e térképet lekérni? Regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az ország bármely településén lévő ingatlanról nem hiteles térképmásolatot lekérdezni. Hiteles térképmásolatot csak a járási hivatal szolgáltathat.

Fontosabb fogalmak

Földrészlet: a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási és belterületi határ által meg nem szakított területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok.
Hiteles térképmásolat: hitelesített adat igénylése esetén az adatszolgáltató záradékban igazolja, hogy a kiadott adat a kiadást megelőző napig megegyezik a nyilvántartott állapottal.

Vonatkozó jogszabályok

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 11.§, 16.§, 8.§, 4. § (6) bekezdés, 5. §;
a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 10.§ (2) - (4) bekezdés, 5.§, 1. számú melléklet;
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § (6) bekezdés, 11. § (1) bekezdés;
az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 29. számú melléklete;
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés;
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) FVM rendelet 4.§., 7.§, 12. § és a rendelet melléklete;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36.§.(2) , 102. § (1) , 99. § (1), 116. §;
a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés;
a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.(III.22.) Korm. rend.;
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Korm. rend.;
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI törvény 72-75. §

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

http://www.takarnet.hu/
www.foldhivatal.hu

Kulcsszavak

helyrajzi szám, fekvés, hiteles, ingatlan, épületingatlan-nyilvántartás, épületingatlan-nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858