Földmérési munkák bejelentése" /> Földmérési munkák bejelentése" />
Akadálymentes verzió

Földmérési munkák bejelentése

Kódszám

FOLDH00072

Az ügy rövid leírása

Jogszabály írja elő a bejelentésre kötelezett munkák fajtáit. Bejelentésre kötelezett munka: az állami alapadatok változását, megszüntetését vagy bővítését eredményező ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkát, ha a változás vagy bővítés a változás előtti és utáni földrészletek számát együttesen tekintve több mint 30 földrészletet, illetve külterületen több mint 50 hektárt érint, a munkálatok előtt az illetékes ingatlanügyi hatósághoz be kell jelenteni. Bejelentésre kötelezett munkának minősül minden állami alaphálózati munka, közigazgatási és fekvéshatárok változása, minden kisajátítási földmérési munka. A bejelentett munka egyben sajátos célú földmérési munka, így a geodéziai munkák vizsgálatával és záradékolásával szorosan összefügg.

Ki jogosult az eljárásra?


A földmérési és térképészeti tevékenység jogosultsághoz és adott végzettséghez kötődő tevékenység.
Csak a jogosultsággal rendelkező földmérő vállalkozó illetve földmérő szerv kérheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentő felmérő neve és címe:
A megbízó neve és címe
A munkával érintett település(ek) A munkával érintett helyrajzi számok,
A felmérendő terület nagysága: hektár, vagy a vonalas létesítmény hossza km-ben,
A munka rövid leírása, A készítendő térképi adatállomány formátuma
vagy a készítendő térkép méretaránya
Szintvonalas magassági ábrázolás esetén az alapszintköz
A munka megkezdésének időpontja és a munka befejezésének várható időpontja,
A munkaterület vázlatát a bejelentőlap hátoldalán vagy külön vázlaton – az állami földmérési alaptérkép szelvényhálózatának felhasználásával


Milyen iratok szükségesek?

A munkaterület vázlatát a bejelentőlap hátoldalán vagy külön vázlaton - az állami földmérési alaptérkép szelvényhálózatának felhasználásával - kell ábrázolni. Fekvésváltozás esetén az illetékes település önkormányzatának rendezési terv kivonatát is csatolni kell. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A munkabejelentés díjmentes. A továbbiakban a sajátos célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai a változás típusától és az érintett földrészletek darabszámától függ. A vizsgálati díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben a járási hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. 

Hol intézhetem el?

Megyei/Fővárosi Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

10 nap 

Jogorvoslati lehetőség

A fölmérési munkák bejelentésével kapcsolatban nincs fellebbezési lehetőség. A bejelentés elmulasztásából származó hibák kijavításáért a vállalkozó feladata. Amennyiben a földhivatal határidőben nem tett eleget visszaigazolási kötelezettségének, és a záradékolásra leadott munkarészek a vonatkozó szabványnak, szabályzatnak megfelelnek, a vizsgálat során további szakmai követelmények a bejelentővel szemben nem támaszthatók.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyfél megrendeli a földmérő vállalkozónál a munkát-> Földmérő bejelenti a megyei kormányhivatal felé amennyiben bejelentésre kötelezett munkáról van szó> A megyei kormányhivatal visszaigazolja a munkát és szakmai követelményeket ír elő.-> Földmérő elkészíti a földmérési munkát és benyújtja megyei vizsgálatra.-> A Megyei kormányhivatal levizsgálja és további vizsgálatra alkalmassá minősíti.-> A munka megyei vizsgálata után a járási hivatal lezáradékolja és előzetesen térképezi-> Járási hivatal a földmérőnek adja vissza a vázrajzokat aki átadja a megrendelőjének.

Fontosabb fogalmak

Ha a munka bejelentési kötelezettség alá tartozik, annak vizsgálata és záradékolása során a földhivatal ellenőrzi, hogy a bejelentés megtörtént-e, és a készítő figyelembe vette-e a visszaigazolásban előírtakat. A bejelentés elmulasztásából származó hibák kijavítása a vállalkozó feladata. Amennyiben a földhivatal határidőben nem tett eleget visszaigazolási kötelezettségének, és a záradékolásra leadott munkarészek a vonatkozó szabványnak, szabályzatnak megfelelnek, a vizsgálat során további szakmai követelmények a bejelentővel szemben nem támaszthatók. Alappontrendűség: A földmérési alappontok különböző pontossági kritériumoknak felelnek meg, és ennek alapján első, második, stb. rendűségi kategóriába esnek Záradékolás: A járási hivatal a vázrajzokat előzetes nyilvántartásba veszi, tulajdonviszonyok vizsgálata nélkül, csak szakmai, műszaki szempontokat, számításokat vizsgálva előzetesen térképezi a változást.
Telekalakítási engedélyezési eljárás: Földrészletek határvonalának megváltozására (telekmegosztás, -összevonás, -határrendezés) irányuló eljárás engedélyezése.

Vonatkozó jogszabályok

A földmérési és téréképészeti tevékenységről szóló 2012.évi XLVI. Törvény 28.§, 23.§, (4), (5) bekezdés, 16.§, 8.§,
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló 19/2013. (III.21.) VM rendelet 1.§
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013.(IV.16.) VM rendelet 47.§.
A földmérési és térképészet állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999.(VII.21.) FVM-HM-PM, 5.§. 10.§. 2. számú melléklet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés,
A térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/20013. (III.11.) VM rendelet,
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló1997. évi CXLI törvény. 72-75.§,
A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006.(X.16.) Korm. Rend.
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.§ (1),42. § (4)

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

felújított térkép, grafikus térkép, újfelmérés, részletpontok pontossága, méretarány, helyrajzi szám

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858