Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása

Kódszám

FOLDM00005

Az ügy rövid leírása

A családi kötelékben együtt gazdálkodók alapíthatnak családi gazdaságot. A termőföldet közösen művelik, egymással a megtermelt javak elosztásáról szerződéses viszonyban állnak. A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:

A családi gazdaság nyilvántartásba bejegyeztető személy az lehet, aki élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat,. mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazolja, hogy legalább 3 éve folytatja a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és ebből árbevétele származott, legalább 3 év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van.

Kizáró okok: Személyesen, illetőleg meghatalmazott útján is eljárhat

Milyen adatokat kell megadni?

A családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma.
A gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja.
A családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként való megadása:
• a termőföld helyrajzi száma,
• a termőföld művelési ága,
• a termőföld területe hektárban,
• a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése.
A családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete.

Milyen iratok szükségesek?

• nyilatkozat arról, hogy a törvény szerint élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni,
• a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot bemutatása,
• ennek hiánya esetén a legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, vagy legalább 3 éve – a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt – mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja,
• nyilatkozat arról, hogy lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van,
• nyilatkozat arról, hogy a vagyoni, elszámolási viszonyukat a gazdálkodó család tagjai szerződésben megkötötték,
• őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolván, vagy igazolás arról,hogy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében családi gazdálkodó szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
• nyilatkozat arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illetékbélyegben leróva

Hol intézhetem el?

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (rövid nevén: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, rövidítése: NAK) azon megyei ügyintéző szervezete, amelynek illetékességi területén található a családi gazdaság központja

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

fellebbezhet

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) országos ügyintéző szervezete

Jogorvoslati lehetőség részletei: NAK megyei ügyintéző szervezete

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): 15 nap

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 5 000 Ft illetékbélyegben

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen kortól lehet valaki a családi gazdaság tagja- nem meghatározott, őstermelői, illetve egyéni vállalkozói igazolvány váltásához kötött. A családi gazdálkodó cserélhető-e-igen változás bejelentőt kell kitölteni. A családi gazdálkodó vállalkozási forma megszüntethető-e- igen változásbejelentő íven kell közölni a tényállást.

Fontosabb fogalmak

Családi gazdaság: a mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem;

Családi gazdálkodó: a családi gazdaságot vezető természetes személy;

Mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás.;

Mezőgazdasági üzem: az azonos céllal működtetett mezőgazdasági termelési tényezők (föld, mezőgazdasági felszerelés, egyéb vagyonelemek) szervezeti alapegysége, amely a gazdasági összetartozás révén gazdálkodási alapegység is.

A gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó, továbbá annak olyan házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére, ahol a gyermeken az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket is érteni kell;

Helyben lakó: az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik

Vonatkozó jogszabályok

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm.rendelet 2. §, 3. §, 4. § (1)-(2) bekezdés; 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.);
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 15/C. § (2) bekezdés, 27/A. §;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés;
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. §
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 4. §;

 

Kulcsszavak

családi gazdaság, gazdálkodó, szakirányú végzettség, szerződés, földhasználat, közös gazdálkodás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858