Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat

Kódszám

JEGYZ00401

Az ügy rövid leírása

Mindenki (egyedül vagy másokkal) írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal fordulhat bármely közhatalmat gyakorló szervhez.
Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat jogszabályokban meghatározott módon kötelesek elintézni.
A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. A panasszal kapcsolatos eljárás csak kisegítő jellegű, ezért, ha a kérelem alapján valamilyen más (pl. közigazgatási vagy bírósági) eljárást kell lefolytatni, akkor az nem minősül panasznak. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
Panasszal bárki fordulhat a panasszal olyan szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv), amelynek az eljárásai kapcsolódnak a panasz tartalmához.
Ha a panaszt nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a panaszt a beérkezésétől számított 8 napon belül az eljárásra jogosult szervhez továbbítani fogják annak érdekében, hogy eljárjon (erről a panaszost értesíteni fogják.

Ki jogosult az eljárásra?

Mindenki (szóban, írásban vagy elektronikus úton)

Milyen adatokat kell megadni?

Az adatok egyértelműen, röviden és tömören tartalmazzák a panasz indokát és a lényeges körülményeket. Ha van kérés, az legyen konkrét és ne általános.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben szükséges, a panasz alátámasztó, az állításokat igazoló, vagy valószínűsítő dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Eljárásra jogosult szervnek minősül általában az az állami (tehát nem kizárólag államigazgatási vagy önkormányzati) szerv, amelynek a szervezetét vagy eljárását a panasz érinti, egyébként az, amelynek a panasz által érintett ügyekben el szokott járni.

Ügyintézés határideje

A panaszt – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni.
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni fogják.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Mikor mellőzhető az írásbeli értesítés a panasz kivizsgálásáról?
Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz elintézéséről a panaszost szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. Ez a lehetőség a Kormányablakok tekintetében, azok működési módjából következően nem merülhet fel.
2. Mikor mellőzhető a panasz vizsgálata?
A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, által tett ismételt, továbbá azonosíthatatlan személy panaszának vizsgálata mellőzhető.
A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt vizsgálat nélkül el fogják utasítani.

Fontosabb fogalmak

Panasz: Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá.
Panaszos: Bárki, aki panaszt tesz.

Vonatkozó jogszabályok

a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3. §;
az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont;
Magyarország Alaptörvénye XXV. Cikk

Kulcsszavak

Panasz, panaszos, bejelentés, sérelem, érdek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858