Akadálymentes verzió

Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem
(forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően - OT, DT, CK, R, H, M, és RR kezdő betűjelű rendszámtáblák) 
2017. december 31-ig a DT, CK betűjelű különleges rendszámtáblákat CD betűjelű 8 karakteres rendszámtáblákra kell cserélni

Kódszám

OKMIR00100

Az ügy rövid leírása

Különleges rendszámtábla valamely speciális jellemzőjű járműhöz kötődően, a jármű üzemeltetési jellege, vagy a jármű tulajdonosának személyében rejlő speciális tulajdonság alapján kerül kiadásra. Ezeknek a feltételeknek a meglétét a közlekedési igazgatási hatóságnak meg kell vizsgálnia, és szükség esetén intézkednie kell a jármű átrendszámozása érdekében.
A különleges rendszámtáblák abban térnek el a normál rendszámtábláktól, hogy vagy a rendszámtábla karaktereinek első vagy első két kezdőbetűje utalnak az üzemeltetési jellegére vagy üzemeltetőjére, vagy a rendszámtábla alapszínében különbözik a normál fehér alapszínű rendszámtábláktól.
CD kezdőbetűjelű rendszámtábla: a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire kerül kiadásra
OT kezdő betűjelű rendszámtábla: Muzeális jellegű járműre kerül kiadásra.
S vagy R betűjellel kezdődő rendszámtáblát kell kiadni a négykerekű segédmotoros kerékpárokra.
H betűjellel kezdődő rendszámtáblát Magyar Honvédség járműveire
R betűjellel kezdődő rendszámtáblát a rendőrség járműveire
M betűjellel kezdődő rendszámtábla az Országos Mentőszolgálat járműveire
RR betűjellel kezdődő rendszámtábla a NAV, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire
A H, R és M betűjelű rendszámtábla a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető.
Az R kezdő betűjelű – kettő betű, négy számjegy kombinációból álló – rendőrségi rendszámtábla csak olyan szolgálati járműre szerelhető fel, amelynek külső kialakítása e szolgálati jelleget tükrözi.
A különleges rendszámtáblákkal kapcsolatos ügyintézés nem bármelyik, hanem jogszabályban meghatározott közlekedési igazgatási hatóságnál lehetséges. A XIII. Kerületi Hivatal kizárólagos illetékességi körben ellátja a CD (diplomata) és OT kezdőbetűjelű rendszámtáblák kiadásával kapcsolatos feladatokat. A megye területére kiterjedő illetékességgel a megyeszékhelyen működő járási hivatal, míg Budapest és Pest megye területére kiterjedő  illetékességgel a XIII. Kerületi Hivatal látja el a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, továbbá az ilyen jellegű járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzemben tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatokat.
A többi különleges rendszámtábla kiadása az általános illetékességi szabályok szerint bármely első fokon eljáró közlekedési igazgatási hatóságnál (okmányiroda, kormányablak) kezdeményezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Jármű tulajdonosa, üzembentartója (amennyiben a sárga rendszámtábla jogosítottja a jármű üzemben tartója, a rendszámtábla csak a jármű tulajdonosának írásos hozzájárulásával szerelhető fel a járműre), valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011 (XII.28) Korm. rendelet 62. §-ban (1) bekezdésben meghatározott szerveknek szerelhetők fel a jobszabályban előírt rendszámtáblák.
Képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CD betűjelű kölönleges rendszámtábla kiadásának további feltétele a Külügyminisztérium által kiadott igazolás arról, hogy a kérelmező jogosult a rendszámtábla használatára. A külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga )rendszám kerül kiadásra a közlekedési hatóság engedélye alapján adható ki.Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Műszaki Adatlap” alapján a XIII. Kerületi Hivatal adja ki.

Milyen iratok szükségesek?

I. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok
A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
a) a származási ország hatósága által kiadott, forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatósága által hitelesített másolatát vagy I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási országban a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza
b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetében:
ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,
bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy
bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,
c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,
d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,
e) a Műszaki Adatlapot,
f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is. II. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok
A) A kérelemhez csatolni kell:
a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt, törzskönyvet (amennyiben az kiállításra került)
b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. A Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire CD betűjelű különleges rendszámtáblák kiadásának további feltétele a Külügyminisztérium által kiadott igazolás arról, hogy a kérelmező jogosult a rendszámtábla használatára. A külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga )rendszám kerül kiadásra a közlekedési hatóság engedélye alapján. Az OT betűjelű különleges rendszámtáblát a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz a közlekedési hatóság által kiadott „Műszaki Adatlap” alapján a XIII. kerületi Hivatal adja ki.
A Magyar Honvédség (H), a rendőrség (R), az Országos Mentőszolgálat (M) a NAV, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet (RR) kérelme vagy az üzemeltető részére adott írásbeli meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű igazolólapjának kiadása 4800 Ft; Az érvényesítő címke kiadása 585 Ft; A lassú járműhöz kiadott különleges rendszámtábláért fizetendő díj: 1 pár 8500 Ft; 1 db 5500 Ft;
Különleges rendszámtábláért (kivéve lassú jármű) fizetendő díj: 1 pár 15000 Ft; 1 db 8500 Ft; "E" típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárhoz kiadott különleged rendszámtábláér fizetendő díj: 1 db 3500 Ft;
különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése: 1550 Ft;
6000 Ft illetéket kell fizetni a forgalmi engedély kiadásáért, valamint 6000 Ft illetéket a törzskönyv kiadásáért, visszterhes vagyonátruházási illeték

Hol intézhetem el?

A megyeszékhelyen működő járási hivatal, Budapest XIII. Kerületi Hiavatala, a fővárosiés megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ( közlekedési igazgatási hatóság) a kizárólagos illetékességi szabályok figyelembe vételével

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés, amelynek díja az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon eljáró hatóság számlájára befizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Fontosabb fogalmak

CD kezdő betűjelű rendszámtábla: a Magyarországon működő diplomáciai és hivatásos konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, valamint azok magyarországi kirendeltsége, telephelye, irodája, továbbá a nemzetközi szerződésben biztosított kiváltságokkal és mentességekkel törvény alapján rendelkező szervezetek vagy mindezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező, nem magyar állampolgárságú tagjai és családtagjaik járműveire kerül kiadásra.
OT kezdő betűjelű rendszámtábla: Muzeális jellegű járműre kerül kiadásra.
S vagy R betűjellel kezdődő rendszámtáblát kell kiadni a négykerekű segédmotoros kerékpárokra.
H betűjellel kezdődő rendszámtáblát Magyar Honvédség járműveire
R betűjellel kezdődő rendszámtáblát a rendőrség járműveire
M betűjellel kezdődő rendszámtábla az Országos Mentőszolgálat járműveire
RR betűjellel kezdődő rendszámtábla a NAV, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet járműveire
A H, R és M betűjelű rendszámtábla a jármű forgalomból történő kivonása után e szervek más járműveire is felszerelhető.
Az R kezdő betűjelű – kettő betű, négy számjegy kombinációból álló – rendőrségi rendszámtábla csak olyan szolgálati járműre szerelhető fel, amelynek külső kialakítása e szolgálati jelleget tükrözi.
A közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre sárga alapszínű különleges rendszámtábla adható ki.
A környezetkímélő gépkocsira zöld alapszínű rendszámtábla adható ki.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1-1/A. §; 53. § (3) bekezdés d) pont, 60. §, 61. §; 62. §; 64. §; 65. §; 74. §; 84. § (5) bekezdés b), c), e) pontok; 13. melléklet;
 A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §;

Kulcsszavak

gépjármű régi iratainak csatolása, Külügyminisztériumi igazolás, Közlekedési Felügyelet által kiadott engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858