Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00105

Az ügy rövid leírása

A közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából; egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem nyújtható be a központi közúti közlekedési nyilvántartó szervhez, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.

Ki jogosult az eljárásra?

A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) alpontjában, a 8/A. § b)–c), e), i) pontjábanmeghatározott adatok kivételével;
A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.
Az ügyfél képviselet útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét), aláírását, milyen adatok közlését kéri, a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek csatolnia kell kérelmét. Az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okiratot, a kérelmező képviseleti jogosultságának igazolását, amennyiben más nevében jár el.
Jogi személy esetén: cégkivonat, közjegyzői-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ennek közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. Gazdasági társaság nevében eljáró ügyintéző esetén az előzőeken túl, az eljárási jogosultságát igazoló okirat, meghatalmazásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokirat vagy közokirat (képviseleti eljárás esetén), az ügyintéző természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Egyedi azonosító alapján egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja:550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft;
az okmánytárból szolgáltatott másolat kiadásának díja oldalanként 130 Ft, de legalább 260 Ft;
a másolat hitelesítésének díja oldalanként 29 Ft.
A fizetés csekken vagy banki átutalással egyaránt teljesíthető.

Hol intézhetem el?

Egyedi adatszolgáltatás esetén a KEK KH mellett a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala is eljárhat.

Ügyintézés határideje

21 nap (Általános ügyintézési határidő)

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés, díja az első fokú eljárásban fizetett díj 50%-a, de legfeljebb 4000 Ft.
[a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés]

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Közúti közlekedési nyilvántartás milyen nyilvántartásokból áll?
Engedély-nyilvántartásból; a járműnyilvántartásból; a származás-ellenőrzési nyilvántartásból; az okmánytárból; a parkolási igazolvány nyilvántartásból; az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból.
Milyen típusai vannak az adatszolgáltatásnak?
Egyedi adatszolgáltatás, csoportos adatszolgáltatás, adategyezőség ellenőrzése, valamint kapcsolat felvételi eljárás.
Mit jelent az egyedi adatszolgáltatás?
Egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.
Mit jelent az adatletiltás?
Kérelemre lehetőség van a közúti közlekedési nyilvántartásból az adatok letiltására, korlátozására.
Hogyan teljesíthető az adatszolgáltatás?
Az adatszolgáltatás teljesíthető az adatszolgáltató hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy külön megállapodás alapján közvetlen hozzáféréssel.

Fontosabb fogalmak

Engedély-nyilvántartás: a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás.
Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.
Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.
Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.
Származás-ellenőrzési nyilvántartás: a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzembentartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartása.
Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII.28.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés, 1. számú melléklet,
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2 . § 1-3-pont,7. pont,11-12. pont, 16. §, 21. §, 22. §, 24. §, 32. §,
A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés, Melléklet I.a) pont,III.pont
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 4. §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 82. § (2) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés,116. §,
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés. b) pont,
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

cél, jogalap, egyedi adatszolgáltatás, közúti közlekedési nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858