Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban

Kódszám

NEPEG00030

Az ügy rövid leírása

A családi napközi és az alternatív napközbeni ellátás gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység, szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés a szolgáltató székhelye, telephely engedélyezése esetén a telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal adja ki. A működési engedély szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés megszerzésére vonatkozó elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által kiadott szakhatósági hozzájárulás is szükséges. A szakhatóság a fenntartó kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást adhat ki, amely a működési engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó a működési engedély szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon belül benyújtja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az állásfoglalás megadására irányuló kérelmet a fenntartó nyújthatja be (állami szerv, egyházi fenntartó, egyéni vállalkozó, magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég, és egyéb nem állami fenntartó).
Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelmező/fenntartó (vagy képviselőjének) neve, címe, elérhetősége;
2. A szolgáltatótevékenység formájának kiválasztása, megnevezése, címe.

Milyen iratok szükségesek?

A szakhatósági állásfoglalás megadásához jogszabály egyéb dokumentum becsatolását nem írja elő, azonban miután a szakhatóság hatásköre kiterjed az ivóvíz megfelelőségének vizsgálatára is, hasznos, ha a létesítményre vonatkozó megfelelő minősítésű ivóvízvizsgálati eredményt is csatolják. Ha ez nincs meg, elhúzódhat a hatóság döntése, hiszen a mintavételezés és a laboratóriumi vizsgálat időigényesebb (közműhálózat esetén csak bakteriológiai, saját kút esetén kémiai és bakteriológiai vizsgálat szükséges). Amennyiben újonnan létesített egységről van szó és a használatbavételi eljárás során megtörtént a vízvizsgálat, ettől el lehet tekinteni. Igazolni kell továbbá már az eljárás megindításakor az igazgatási szolgáltatási díj befizetését, ezért célszerű a befizetést igazoló dokumentum (csekkszevény másolata, banki átutalás igazolása) másolatát becsatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

20 600.- Ft igazgatási szolgáltatási díj melyet csekken, postai úton vagy átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A szolgáltató (intézmény) székhelye, telephely engedélyezése esetén a telephely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala.

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása eljárási díj köteles? Igen, 20 600.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.
2. Milyen dokumentumot kell csatolni a kérelemhez? Célszerű a vízvizsgálati eredmény becsatolása és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása másolat példány benyújtásával.
3. Mennyi idő múlva kapja kézhez az ügyfél a szakhatósági állásfoglalást? A jogszabályban rögzített ügyintézési határidő 21 nap, azonban az átlagos ügyintézési idő ennél rövidebb.
4. Menyi ideig érvényes az előzetes szakhatósági állásfoglalás? 6 hónapig.

Fontosabb fogalmak

Székhely: a szolgáltató központi ügyintézésének helye, függetlenül attól, hogy használják-e szolgáltatás nyújtására;
Telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant és a félutas házat;
az előzőekben nem említett szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;
Szolgáltató: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat;
Fontos tudni még, hogy a részletes követelményrendszert külön jogszabály állapítja meg, amelynek ismerete nélkülözhetetlen: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet.

Vonatkozó jogszabályok

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1. § j), k), l) pontjai; 19§ (2) (3) (10) (11) (12) bekezdések, 4. számú melléklet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés a) pontja, 35. § (1) bekezdése, 35 § (1), 40. § (1) bekezdése, 44. § (8) (9) bekezdése;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jllegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1.melléklet XI. 23. pontja.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 44 §

Kulcsszavak

családi napközi alternatív napközbeni ellátás, családi napközialternatív napközbeni ellátás, családi napközialternatív napközbeni ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858