Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban

Kódszám

NEPEG00030

Az ügy rövid leírása

A családi napközi és az alternatív napközbeni ellátás gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység, a bölcsőde, hetes bölcsőde, a gyermekek átmeneti othona és gyermekotthon és az utógondozó otthon intézményi formában működtetett szolgáltatótevékenységnek tekintendő, a működési engedélyt a szolgáltató (intézmény) székhelye, telephely engedélyezése esetén a telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal adja ki. A működési engedély megszerzésére vonatkozó elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete által kiadott szakhatósági hozzájárulás is szükséges. A szakhatóság a fenntartó kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást adhat ki, amely a működési engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon belül benyújtja.              

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az előzetes szakhatósági állásfoglalás megadására irányuló kérelmet a fenntartó nyújthatja be (állami szerv, egyházi fenntartó, egyéni vállalkozó, magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég, és egyéb nem állami fenntartó) 

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügy érdemi elbírálásához az alábbi adatok szükségesek: 
1. a kérelmező/fenntartó (vagy képviselőjének) neve, címe, elérhetősége; 
2. a szolgáltatótevékenység formájának kiválasztása, megnevezése, címe; 

Milyen iratok szükségesek?

A szakhatósági állásfoglalás megadásához jogszabály egyéb dokumentum becsatolását nem írja elő, azonban miután a népegészségügyi szakhatóság hatásköre kiterjed az ivóvíz megfelelőségének vizsgálatára is, hasznos, ha a létesítményre vonatkozó megfelelő minősítésű ivóvízvizsgálati eredményt is csatolják. Ha ez nincs meg, elhúzódhat a hatóság döntése, hiszen a mintavételezés és a laboratóriumi vizsgálat időigényesebb (közműhálózat esetén csak bakteriológiai, saját kút esetén kémiai és bakteriológiai vizsgálat szükséges). Amennyiben újonnan létesített egységről van szó és a használatbavételi eljárás során megtörtént a vízvizsgálat, ettől el lehet tekinteni. Igazolni kell továbbá már az eljárás megindításakor az igazgatási szolgáltatási díj befizetését, ezért célszerű a befizetést igazó dokumentum (csekkszevény másolata, banki átutalás igazolása) másolatát becsatolni. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

20 600.- Ft. igazgatási szolgáltatási díj befizetése csekken postai úton, vagy átutalással.

Hol intézhetem el?

A szolgáltató (intézmény) székhelye, telephely engedélyezése esetén a telephely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatalának járási (fővárosi, kerületi) népegészségügyi intézete

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: NINCS.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása eljárási díj köteles? Igen, 20 600.- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizeteni. 
2. Milyen dokumentumot kell csatolnom a kérelemhez? Célszerű a vízvizsgálati eredmény becsatolása, és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása másolat becsatolásával 
3. Mennyi idő múlva kapom meg a szakhatóságit? A jogszabályban rögzített ügyintézési határidő 30 nap, azonban az átlagos ügyintézési idő ennél rövidebb.
4. Menyi ideig érvényes az előzetes szakhatósági állásfoglalás? 6 hónapig.

Fontosabb fogalmak

A vonatkozó rendelet alkalmazásában:
Székhely: a szolgáltató központi ügyintézésének helye, függetlenül attól, hogy használják-e szolgáltatás nyújtására;
Telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant és a félutas házat; 
az előzőekben nem említett szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;
Szolgáltató:  az Szt. szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat
Fontos tudni még, hogy a részletes követelményrendszert külön jogszabály állapítja meg, amelynek ismerete nélkülözhetetlen: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet.

Vonatkozó jogszabályok

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19. § (2) bek. és (3) bek. a) pontja, (10) és (11) bekezdése, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés a) pontja.; Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jllegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/209. (I. 30. ) EüM rendelet 1.melléklet XI. 23. pontja.

Kulcsszavak

családi napközi alternatív napközbeni ellátás, családi napközialternatív napközbeni ellátás, családi napközialternatív napközbeni ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858