Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt

Kódszám

SZGYH00012

Az ügy rövid leírása

A gyám és a gondnok vagyonkezelői jogkörében tett egyes  jognyilatkozatai érvényességét a jogszabályok gyámhatósági jóváhagyáshoz kötik. Így a gyermeket, a gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogra, vagy kötelezettségre, ingatlan tulajdonának átruházására, megterhelésére (kivéve azt az esetet, amikor az ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg haszonélvezet alapítására kerül sor), a gyámhatósághoz beszolgáltatott vagyonára, jogszabályban, illetve a gyámhatóság határozatában  meghaladó értékű egyéb vagyontárgyára, vagyoni értékű jogára, a gyermek, illetve a gondnokság alá  helyezett személy lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére vagy a lakás cseréjére  stb. vonatkozó jognyilatkozat csak a gyámhatóság jóváhagyásával érvényes.  A gyámhatóság a jognyilatkozatot abban az esetben hagyja jóvá, ha az a gyámság alatt álló, illetve a gondnokság alatt álló személy érdekében áll. A cselekvőképtelen gyermek esetében a gyám, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy esetében a gondnok jognyilatkozata a gyámhatósági eljárás tárgya. A korlázottan cselekvőképes gyermek vagyonát érintően a gyermek és a gyám együttes jognyilatkozatának jóváhagyására irányul közös kérelmük. A  bírósági ítélet értelmében vagyonkezelésében korlátozottan cselekvőképes gondnokolt vagyona tekintetében a gondnokolt  és gondnoka együttes  jognyilatkozatának érvényességi feltétele a gyámhatóság általi jóváhagyása. 

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a cselekvőképtelen gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője/gyámja; a korlátozottan cselekvőképes gyermek és szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője/gyámja;   a cselekvőképtelen személy gondnoka; a vagyoni ügyeiben cselekvőképességében korlátozott személy és gondnoka; 

Kizáró okok: az ügyben nincs lehetőség képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

személyazonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

a) ingatlan tulajdonának átruházásához, megterheléséhez:
1. szerződés egy eredeti és három másolati példánya
2. 3 hónapnál nem régebbi adó-és értékbizonyítvány vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslése, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította (kivéve, ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemztei Eszközkezelő Zrt. részére jogszabályban meghatározott módon történt)
3. telekmegosztási engedély, ingatlanrészek értékbecslése
b)Ingó vagyon elidegenítéséhez, megterheléséhez az ingó vagyonra vonatkozó értékbecslés

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenéssel összefüggő költsége.

Hol intézhetem el?

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni

Jogorvoslati lehetőség részletei: gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró járási (kerületi) hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés

A benyújtási határidő: a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Kérni kell a gyámhatóság jóváhagyását, ha gyermek haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant kap ajándékba.   Válasz: A jognyilatkozat érvényességéhez nem szükséges a gyámhatóság jóváhagyása.                                          
Kérdés: Kérni kell-e a gyámhatóság jóváhagyását ha a gondnok a gondnokolt ingatlanát vásárolja meg.   Válasz: A gondnokolt ingatlan tulajdon átruházásához kell a gyámhatóság jóváhagyása. Az eljárásban a gondnok és gondnokolt közötti érdekellentét miatt eseti gondnokot rendel a gyámhatóság.  
Kérdés:A gondnokság alatt álló személy vagyona tehére hozzájárulhat-e gyermeke lakásvásárlásához. Válasz: A gyámhatóság kivételesen hozzájárulhat  a gondnokság alá helyezett személy leszármazójának önálló háztartás alapításához, fenntartásához, más létfenntartású cél eléréséhez. 

Fontosabb fogalmak

1. Ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes - meghallgatása során - az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni. 2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok. 3. Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. 4. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.    5. Gondnokság alatt álló személy: akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett. 

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:15.§ (1) bek. és 2:23.§ (1) bek; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33.§ (1),(2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 72.§ (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv) 33.§ (2) bekezdés, 6)pont, A gyermekvédelmi  és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Gyár.) 11.§ b) pont, 13.§ a), c)pont, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyáügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 14.§ (1) bekezdés, a) pont, 25.§, 146.§ - 155.§

Kulcsszavak

adásvételi szerződés, lakáseladás, terhelés, jóváhagyás, gyámi betét

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858