Akadálymentes verzió

Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem

Kódszám

SZGYH00013

Az ügy rövid leírása

A gyámhatóság - kivéve ha a szülő szülői felügyeleti jogát megszüntették vagy az megszűnt - a szülő kérelmére, vagy a szülő és a gyermekvédelmi gyám együttes kérelmére, vagy hivatalból a gyermek nevelésbe vételét megszünteti, ha annak okai már nem állnak fenn.

Ki jogosult az eljárásra?

szülő, szülő és gyermekvédelmi gyám együttesen
Képviseletre, meghatalmazásra lehetőség van. Jogszabály nem határoz meg személyes eljárási kötelezettséget.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) A kérelmező és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye)

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

Ha a gyermeket nevelésbe vették, a gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a gyermek lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalnak
az elsőfokú döntést hozó gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak
a döntés közlésétől számított 15 nap
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre
Kérdés: Megszüntethető-e a nevelésbe vétel családbafogadás útján. Válasz: a nevelés megszüntethető, amennyiben kéri a családbafogadáshoz való hozzájárulást az a szülő, aki a szülői felügyeletet a nevelésbe vételt megelőzően gyakorolta.
Kérdés: Kérni kell-e a szülőnek a gondozási díj fizetési kötelezettség megszüntetését. Válasz: A gondozási díj fizetési kötelezettségre vonatkozóan a gyámhatóság a nevelésbe vétel megszüntetéséről (megszűnéséről) hozott határozatban rendelkezik.
Kérdés: Ideiglenes hatályú elhelyezéssel visszakerülhet-e a nevelésbe vett gyermek a családba, vagy más személyhez. Válasz: Nevelésbe vett gyermek esetében az ideiglenes hatályú elhelyezés jogintézménye nem alkalmazható, mivel annak feltételei nem állnak fenn.

Fontosabb fogalmak

nevelésbe vétel: gyermekvédelmi intézkedés, melynek keretében a gyermek teljes körű ellátást kap a gondozási helyén, amíg a család alkalmassá válik a nevelésére. környezettanulmány: helyzetértékelés a lakhatási körülményekre, szociális helyzetre, életvitelre vonatkozóan.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:187.§;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 81. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §(1),(7)bekezdés. 50.§ (4)bekezdés., 71.§ (1)bekezdés., 98.§ (1) 99. §(1) bekezdés. 102. §(1)bekezdés.,
Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény33.§(2)bekezdés. 6)pont,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről azóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 4§ h)pont, 13.§ a),c)pont, 23.§ (3)bek.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet110.§ (1)-(4)

Kulcsszavak

állami gondozás, a gyermek hazavitele, nevelőszülőtől hazavitel, gyermekotthonból hazavitel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858