Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)

Kódszám

SZGYH00016

Az ügy rövid leírása

A gyámhatóság a fiatal felnőtt kérelmére - illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyám javaslatának figyelembe vételével - elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: fiatal felnőtt, illetve a nevelésbe vett gyermek és gyermekvédelmi gyámja

Kizáró okok: A jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

nincs

Milyen iratok szükségesek?

A gyermekvédelmi gyám a gyermek nagykorúságának elérése előtt legalább két hónappal felterjeszti a gyámhivatalnak javaslatát és az utógondozói ellátást nyújtó befogadó nyilatkozatát.
A fiatal felnőttnek kérelméhez csatolnia kell:
a) jövedelemnyilatkozatát az azt alátámasztó igazolásokkal együtt, vagy igazolást az álláskeresőként való nyilvántartásba vételéről,
b) a köznevelési, felsőoktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról vagy a felnőttképzési intézménnyel kötött felnőttképzési szerződés másolatát,
c) a szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezéséről szóló határozatot vagy a szociális bentlakásos intézmény értesítését a felvétel várható időpontjáról,
d) az ellátást biztosító nevelőszülő és működtetője együttes, a gyermekotthon, utógondozó otthon vagy külső férőhelyet működtető befogadó nyilatkozatát, vagy a befogadás megtagadásáról szóló nyilatkozatot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, melyet az eljáró szerv vezetője legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés lehetősége biztosított

Jogorvoslati lehetőség részletei: gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdés: Ki kérelmezheti az utógondozói ellátást? Válasz: Az a fiatal felnőtt, akinek nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg.
2. Kérdés: Meddig kérhető az utógondozói ellátás? Válasz: Ha a fiatal felnőtt létfenntartását biztosítani nem tudja, 21. életévéig (ha speciális vagy különleges ellátási szükségletűként lett nagykorú 22. életév), ha tanulói, felnőttképzési jogviszonyban áll 24. életévének betöltéséig, ha hallgatói jogviszonyban áll 25. életévének betöltéséig. Ha szociális bentlakásos intézményi felvételre vár, az elhelyezés napjáig de legkésőbb 22. életévének betöltéséig.
3. Kérdés: Mikor nem biztosított a létfenntartása? Válasz: Ha a havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, vagy a nagykorúvá válásának időpontában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg. .
4. Milyen ellátás tartozik az utógondozói ellátás körébe? Szükség szerinti, személyre szabott ellátás és személyre szóló tanácsadás a társadalomba való beilleszkedéshez, az önálló élet megkezdéséhez.
5. Kérdés: Kell-e az ellátásért térítési díjat fizetni. Válasz: Amennyiben az ellátásban részesülő rendszeres jövedelemmel rendelkezik térítési díjat kell fizetnie. Amennyiben rendszeres jövedelme nincs, térítési díj fizetésre nem kötelezik.

Fontosabb fogalmak

Gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)12.§-a szerinti kiskorú.
Fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24.életévét nem töltötte be.
Nevelésbe vétel : gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéssel a gyermek saját családjából történő kiemelése, nevelőszülő, gyermekotthon, vagy egyéb intézményben történő elhelyezése, gondozása és nevelése.
Utógondozás: a gyermek, fiatal felnőtt családjába való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését segítő hatósági intézkedés és az azon alapuló szociális segítő munka. Utógondozói ellátás: szükség szerinti ellátás és tanácsadás(utógondozás)

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18/A § (1) bekezdése., 93.§, 133/A.§ (1) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1)bekezdés, 40.§(1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés.,102.§(1) bekezdés , Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény 33.§(2)bekezdés 6)pont., A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.)Korm.rendelet 4.§ i)pont, 13.§ a), c)pont, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 123.§- 126. §, A személyes gndoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet

Kulcsszavak

utógondozó, pártfogó, családsegítő, családgondozó, nevelőszünél, gyermekotthonban marad a fiatal

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858