Akadálymentes verzió

Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00019

Az ügy rövid leírása

Ha a bíróság már megállapította jogerõsen a gyermektartásdíjat, és a fizetésére kötelezett legalább 6 hónapja nem teljesíti a kötelezettségét, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalától (a továbbiakban: gyámhivatal)
a tartásdíj megelőlegezése kérelmezhető, feltéve hogy a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. A gyámhivatal - a feltételek fennállása esetén - a hozzá beérkezett kérelem benyújtásának napjától előlegezi meg a gyermektartásdíjat a bíróság által meghatározott alapösszegben azzal, hogy a megelőlegezett tartásdíj összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-át nem haladhatja meg gyermekenként. Az állam által történő folyósítás legfeljebb 3 évig tart, és kérelemre 1 alkalommal legfeljebb 3 évre továbbfolyósítható, illetve ismételten megelőlegezhető. A jogosultsági feltételek folyósítás ideje alatt történő megszűnése esetén a gyámhivatal a folyósítást felfüggeszti, illetőleg megszünteti. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezettnek az állam részére vissza kell fizetnie.

Ki jogosult az eljárásra?

1. gyermeket nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, 2. a nagykorúvá vált gyermek, ha középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és 20. életévét nem töltötte be.
az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező adatai: neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, TAJ, jövedelmi adatai

Kötelezett adatai: neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, munkáltatójának adatai

Gondozó családban éló gyermekek adatai: neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, TAJ, oktatási intézmény neve és címe

Gondozó család további tagjai (Kérelmezővel közös háztartásban élő az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető további közeli hozzátartozók pl. házastárs/élettárs) neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, állampolgársága, lakóhelye, tartózkodási helye, jövedelmi adatai, TAJ

Milyen iratok szükségesek?

1.A kérelemhez csatolandó a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében feltüntetett jövedelmi adatok valódiságának igazolására szolgáló irat;
2. gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat;
3. gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv, vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat 4. középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú , illetve ha a gondozó családban középfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermek van 5. felsőfokú hallgató jogviszony igazolása, ha a gondozó családban felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek van


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes

Hol intézhetem el?

az a gyámhivatal jár el, amelynek illetésségi területén a kérelmező bejelentett lakóhelye, vagy ha a kérelmenző életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van;

Ügyintézés határideje

21 nap; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni,

Jogorvoslati lehetőség

Az elsőfokú határozat ellen, a közlésétől számított 15 napon belül előterjesztett fellebbezéssel lehet élni.
Az elsőfokú határozat ellen, a közlésétől számított 15 napon belül előterjesztett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni.

Az elsőfokú döntést hozó gyámhivatalnál kell előterjeszteni a fellebbezést.
A határozat közlésétől számított 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Volt élettársammal külön élünk, a bíróság a gyermeket nálam helyezte el, de a tartásdíjról nem született döntés. Közösen megegyeztünk, hogy a különélő szülő milyen összeget fizet havonta, ezt a megegyezésünket azonban nem tartja be, tartásdíjat nem fizet. Kérhetem-e a tartásdíj megelőlegezését?
A tartásdíj állam általi megelőlegezésének egyik jogszabályi feltétele a bíróság által jogerősen megállapított tartásdíj. A gyermektartásdíj megállapítása iránt a jogosult keresetet nyújthat be a járási bírósághoz, ahol lehetőség van arra, hogy e körben a felek egyezséget kössenek, melyet a bíróság végzéssel jóváhagy, illetve egyezség hiányában ítélettel dönt. A felek egymás közti megállapodása nem alapozza meg az állam általi megelőlegezést.

2. A bíróság a különélő szülőt 15.000.-Ft gyermektartásdíj megfizetésére kötelezte, ő azonban minden hónapban csak 10.000.-Ft-ot fizet. Jogosult vagyok-e a megelőlegezett gyermektartásdíjra?
A jogszabály szerint nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja. A kérdésben szereplő esetben a különélő szülő teljes egészében nem tesz eleget kötelezettségének, a részösszegű megfizetés azonban a bíróság által megállapított összeg felét meghaladja, így a megelőlegezés egyik jogszabályi feltétele hiányzik, nem előlegezhető meg tehát a gyermektartásdíj.

3. A gyámhivatal 2006-ban döntött a gyermektartásdíj megelőlegezéséről, három évre. Ennek lejártát követően kértem a gyermektartásdíj ismételt megelőlegezését, melynek a gyámhivatal helyt adott, újabb három évre elrendelve a folyósítást, mely 2012 decemberében lejárt. Kérhetem-e újra a gyermektartásdíj megelőlegezését?
A jogszabály szerint egy alkalommal van lehetőség ismételt megelőlegezésre, illetve továbbfolyósításra, legfeljebb további három évre. Amennyiben a gyámhivatal egy ízben már döntött az ismételt megelőlegezésről vagy a továbbfolyósításról, másodszor arra már nincs lehetőség. Összesen tehát legfeljebb hat év időtartamban részesülhet a jogosult megelőlegezett gyermektartásdíjban, ezt meghaladóan akkor sincs erre lehetőség, ha az egyéb jogszabályi feltételek fennállnának.

4. Milyen összegben előlegezi meg a gyámhivatal a gyermektartásdíjat?
A gyermektartásdíjat a gyámhivatal a bíróság által meghatározott összegben, százalékos marasztalás esetén a bíróság által meghatározott alapösszegben előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett tartásdíj összege a mindenkori öregségi nyugdíj 50%-át nem haladhatja meg.
Ennél alacsonyabb összeget akkor állapíthat meg a gyámhivatal, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja, de a megelőlegezett összeg ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ánál.

5. A gyámhivatal a tartásdíj megelőlegezéséről döntött. A folyósítás ideje alatt a kötelezett eleget tett felém fizetési kötelezettségének. Be kell-e ezt jelentenem a gyámhivatalnak, illetve dönthetek-e úgy, hogy az állam általi megelőlegezést veszem inkább igénybe?
A jogosult köteles bejelenteni a gyámhivatalnak, ha a kötelezett közvetlenül neki fizet tartásdíjat. Amennyiben a kötelezett a kérelmező részére legalább két egymást követő alkalommal közvetlenül fizetett tartásdíjat, és annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladta, a gyámhivatal a folyósítást felfüggeszti. A gyámhatóság a felfüggesztést követő vizsgálat eredményeképpen, ha a felfüggesztés időtartama alatt a jogosult nem részesült a bíróság által megállapított összeg 50%-át meghaladó gyermektartásdíjban elrendeli a gyermektartásdíj további folyósítását és a felfüggesztés időtartamára esedékes megelőlegezett gyermektartásdíj utólagos, egy összegben történő kifizetését vagy a megelőlegezést megszünteti. A jogosult nem választhat, hogy az állam általi tartásdíjat vagy a kötelezett által fizetett tartásdíjat veszi inkább igénybe. Amennyiben a kötelezett a bíróság által megállapított összeg 50%-át meghaladóan teljesít, a tartásdíj állam általi megelőlegezésére nincs lehetőség.

6. Gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségemnek nem tudok eleget tenni. Amennyiben volt házastársam kéri a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezését, mentesülök-e arra az időszakra a fizetési kötelezettségem alól?
A megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezettnek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak meg kell térítenie. A megelőlegezett gyermektartásdíjnak meg nem térült összegét adók módjára kell behajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint. A gyámhivatal a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegét a kötelezett kérelmére és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133. § (5) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén méltányosságból elengedheti, csökkentheti vagy részletfizetést engedélyezhet. A megelőlegezett gyermektartásdíj meg nem térített összege tekintetében fennálló tartozás a kötelezett halála esetén megszűnik.

Fontosabb fogalmak

1. Kiskorú: kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. 2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés, 5. § b) pont, 13. § a), c) pont,

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 1-18/A §, 22. §-24. §, 127-130. §, 133-133/A. §, 137-142. §, 144. § (1) bekezdés

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2-17. §, 69. §-76. §,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (1), (3) bekezdés, 33. § (1) - (2)bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 50. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1)-(1a) bekezdés, 99. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

behajthatatlan tartásdíj, állam által folyósított gyermektartásdíj, megelőlegezett tartásdíj, gyermektartásdíj, tartásdíj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858