Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására

Kódszám

SZGYH00020

Az ügy rövid leírása

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, a cselekvőképtelen kiskorú nevében törvényes képviselője (szülő, gyám) tesz jognyilatkozatot. Vannak olyan, jogszabályban meghatározott esetek, melyekben a törvényes képviselő jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a gyámhatóságj, mint a gyermek érdekében állót, jóváhagyta. Így a gyermeket megillető tartásról való lemondásra vonatkozó szülői jognyilatkozat érvényességéhez is szükséges a gyámhivatal jóváhagyása. A kérelemre induló eljárásban a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve akkor hagyja jóvá a szülő jognyilatkozatát, ha az minden tekintetben a gyermek érdekét szolgálja, tartása biztosított lesz. Bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője

Kizáró okok: az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra; a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak

Milyen adatokat kell megadni?

1. a kérelmező szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye) 2. tartásra köteles személy fenti (ismert) adatai

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő ügyfél által csatolandó dokumentumot, de az ügy érdemi elbírálásához szükséges annak vizsgálata, hogy a gyermek tartása biztosított lesz, ezért az eljárás során a szülő vagyoni, jövedelmi viszonyait igazolni kell, az igazolások a kérelemhez is csatolhatóak; emellett a gyámhivatal a tényállás tisztázása érdekében egyéb dokumentumok csatolására hívhatja fel az ügyfelet

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenéssel összefüggő költsége.

Hol intézhetem el?

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nappal hosszabbítható meg.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés.

A benyújtási határidő: A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Milyen feltétellel hagyja jóvá a gyámhivatal a gyermeket megillető tartásról lemondásra irányuló szülői jognyilatkozatot?
A gyámhivatal akkor hagyja jóvá a jognyilatkozatot, ha a beszerzett bizonyítékok alapján az a gyermek érdekét szolgálja. Mindenekelőtt a gyámhivatal azt vizsgálja, hogy a jognyilatkozat jóváhagyása esetén a gyermek tartása megfelelően biztosított lesz-e.
2. Mit kell csatolnom a gyermeket megillető tartásról lemondásra irányuló szülői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelemhez?
A járási gyámhivatal vizsgálja, hogy a jognyilatkozat jóváhagyása esetén a gyermek tartása biztosított lesz-e, így az őt gondozó szülő jövedelmi, vagyoni viszonyainak vizsgálata szükséges. Célszerű ezért az erre vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni, amennyiben ez nem történik meg, a gyámhivatal arra az eljárás során felhívja az ügyfelet.
3. A bíróság előtt folyamatban volt, tartásdíj megállapítása iránti perben egyezséget kötöttünk a különélő szülővel, hogy ingatlana gyermekünk tulajdonába kerül, ennek fejében tartásdíjat nem fizet. Egyezségünket a bíróság végzésével jóváhagyta. Kell-e kérnem a gyámhivataltól jognyilatkozatom jóváhagyását?
Nem. Bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges.

Fontosabb fogalmak

1. Ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes - meghallgatása során - az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni.
2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok.
3. Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
4. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

Vonatkozó jogszabályok

hatáskör, illetékesség: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés, 9. § c) pont, 13. § a), c) pont, 21. § (1) bekezdés a) pont, (2)-(4) bekezdés;
anyagi jogszabályok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:15.§ (1) bekezdés a) pont, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 26/B.§ (1) és (6) bekezdés;
eljárási szabályok: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a)pont, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 50. §, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128. § (1) bekezdés; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:156.§ (1) és (3) bekezdés, ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. (1)-(2), (7) bekezdés; eljárási költség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pont; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (3) bekezdés b) pont, jogorvoslat: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

gyermektartásról való lemondás, gyermektartásdíj visszautasítása, gyermeket megillető tartásról lemondó szülői jognyilatkozat, tartásdíjról való lemondás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858