Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00021

Az ügy rövid leírása

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, a cselekvőképtelen kiskorú nevében törvényes képviselője (szülő, gyám) tesz jognyilatkozatot. Vannak olyan, jogszabályban meghatározott esetek, melyekben a törvényes képviselő jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a gyámhivatal, mint a gyermek érdekében állót, jóváhagyta. Így a gyermeket örökösödési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre vonatkozó szülői jognyilatkozat (pl. örökség visszautasítása, öröklési szerződés, lemondás az örökségről, hagyomány visszautasítása) érvényességéhez is szükséges a gyámhivatal jóváhagyása. A kérelemre induló eljárásban a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve akkor hagyja jóvá a szülő jognyilatkozatát, ha az minden tekintetben a gyermek érdekét szolgálja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője

Kizáró okok: az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra; a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelmező szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye)

Milyen iratok szükségesek?

1. jognyilatkozat, melynek jóváhagyását a szülő kéri 2. gyámhivatal felhívására csatolandó egyéb, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség.

Hol intézhetem el?

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nappal hosszabbítható meg.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés.

A benyújtási határidő: A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Gyermekemnek járó örökséget vissza szeretném utasítani. Mely esetben hagyja jóvá a gyámhivatal a szülői jognyilatkozatot?
A gyámhivatal az eset összes körülményét figyelembe véve akkor hagyja jóvá a jognyilatkozatot, ha az örökség visszautasítása a gyermek érdekében áll. Vizsgálja a visszautasítás indokát, a hagyatéki teher nagyságát. Amennyiben a gyermek valamilyen módon károsodna az örökség megszerzésével, abból bármilyen hátránya származna (pl. a hagyatéki teher a hagyaték értékét meghaladja), elutasítja a szülői jognyilatkozatot, ellenkező esetben azt jóváhagyja.

2. A hagyatéki tárgyaláson nyilatkoztam gyermekem örökségének visszautasításáról, melyet a közjegyző jóváhagyott. Kell-e kérnem jognyilatkozatom gyámhivatali jóváhagyását is?
Bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges.

3. Korlátozottan cselekvőképes gyermekem öröklési szerződést kötne. Kell-e a szerződés érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása?
Valamennyi, a gyermeket örökösödési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre vonatkozó szülői jognyilatkozat érvényességéhez szükséges a gyámhivatal jóváhagyása (kivéve, ha azt bíróság vagy közjegyző határozatával elbírálta). Mivel az öröklési szerződés örökösödési jogviszonyt keletkeztet, melyből a gyermeknek jogai, kötelezettségei származnak, szükséges a gyámhivatali jóváhagyás, melyről a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 7:49.§- a konkrétan is rendelkezik.

4. Mi a különbség az örökség visszautasítása és az öröklésről való lemondás között? Melyikhez kell gyámhivatali jóváhagyás a törvényes képviselő jognyilatkozata érvényességéhez?
Az örökhagyó és a törvényes örökös szerződést köthet egymással, melyben az örökös lemond az örökhagyó után várható örökségről. A lemondás tehát még az örökhagyó életében történhet, hisz ő az egyik szerződő fél. A szerződés az örökhagyó életében bármikor felbontható, módosítható. A visszautasítás az örökös egyoldalú jognyilatkozata, melyet az örökség megnyílta után (az örökhagyó halálát követően) tehet meg, az örökhagyó életében tett ilyen nyilatkozat érvénytelen. A visszautasításra vonatkozó jognyilatkozatot visszavonni, módosítani nem lehet. A külön is visszautasítható vagyontárgyakat kivéve nem lehet a hagyaték tárgyai közül egyes elemeket visszautasítani, az a hagyaték egészére vonatkozik (tehát az örökös nem örököl semmit).
Mivel mind az öröklésről való lemondás, mind az örökség visszautasítása örökösödési jogviszonyt keletkeztet, melyből a gyermeknek jogai, kötelezettségei származnak, mindkét jognyilatkozat esetén szükséges a gyámhivatali jóváhagyás.

Fontosabb fogalmak

1. Ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes - meghallgatása során - az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni.
2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok.
3. Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
4. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.

Vonatkozó jogszabályok

hatáskör, illetékesség: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés, 9. § c) pont, 13. § a), c) pont, 21. § (1) bekezdés a) pont, (2)-(4) bekezdés;
anyagi jogszabályok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:15.§ (1) bekezdés b) pont, 27:7.§, 7:49.§, 7:89.§ és 7:91.§, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 26/B.§ (1) és (6) bekezdése,
eljárási szabályok: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a)pont, 153. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 50. §, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128. § (1) bekezdés; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:156.§ (1) és (3) bekezdés ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. (1)-(2), (7) bekezdés; eljárási költség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pont; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (3) bekezdés b) pont, jogorvoslat: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

gyermek örökségének visszautasítása, kiskorú lemondása az örökségről, kiskorú öröklési szerződése, örökség visszautasítása kiskorú nevében

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858