Akadálymentes verzió

Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem

Kódszám

SZGYH00024

Az ügy rövid leírása

A gyermek huzamos időn át - így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból - önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön. A gyermek letelepedés céljából történő külföldre távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges. Ha a szülők között vita alakul ki, bármelyik szülő kérheti a gyámhatóság döntését a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelöléséről.

Ki jogosult az eljárásra?

A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülő(k), a gyermektől külön élő szülő
Nincs személyes eljárási kötelezettség, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

a szülők és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt,letelepedett, oltalmazott,vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye), a külföldi ország megnevezése

Milyen iratok szükségesek?

pl. a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmány, iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás, befogadó nyilatkozat, azok a dokumentumok, amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása és tanulmányainak folytatása biztosítva van.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli

Hol intézhetem el?

a) a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának a lakóhelye, b)ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyermek lakóhelye, c) ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjével sem azonos, az anya lakóhelye, d) lakóhely hiányában az előzőek szerinti tartózkodási hely, e) belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában az utolsó ismert hazai lakóhely, vagy tartózkodási hely, ennek hiányában a fővárosi kormányhivatal V.kerületi járási gyámhivatala

Ügyintézés határideje

21 nap, mely indokolt esetben legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés lehetősége adott
gyermekvédelmi és gyámügyi feladtkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak
az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak
a döntés közlésétől számított 15 nap
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre
Kérdés: Megtagadhatja-e a gyámhatóság a hozzájárulást, ha a külföldre távozás olyan országba történne, mellyel szerződés, vagy viszonosság hiányában a kapcsolattartás végrehajtására nem lenne lehetőség. Válasz: A gyámhatóság kiemelt mérlegelési szempontja a kapcsolattartás biztosítása, mely lehetőség hiányában megtagadható a hozzájárulás.
Kérdés : milyen külföldi okiratot kell csatolni. Válasz: a külföldön kiállított közokiratnak, magánokiratnak akkor van bizonyító ereje, ha az illetékes magyar külképviseleti hatóság állította ki, hitelesítette, vagy felülhitelesítette. Hiteles fordítással ellátott okiratot kell az ügyfélnek csatolnia. Kérdés: Csak egy évet meghaladó időtartamot tekintve jogellenes-e a gyermek külföldre vitele a másik szülő egyetértésének hiányában. Válasz: Nem. A sérelmező szülő egy éven belül is eljárást indíthat, ha a gyemeket a belegyezése nélkül vitték külföldre.
Kérdés: Hová fordulhat a sérelmező szülő, ha gyermekét jogellenesen vitték külföldre. Válasz: A Központi Hatósághoz, mely a Közigazatási és Igazságügyi Minisztérium (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Fontosabb fogalmak

Huzamos időn át történő külföldi tartózkodás, amely meghaladja a szokásos nyaralás céljából eltöltött időt legfeljebb 1év, jogellenes elvitel: amikor a szülők egyike a másik hozzájárulása nélkül viszi a gyermekét magával külföldre, és megtagadja visszavitelét, vagy a gyermek visszaadását tagadja meg egy kapcsolattartási idő lejárta után, vagy elrejti a gyermeket.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:178.§ (1) és (2) bekezdés, 4:224.§, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§ (1)bekezdés, 98.§ (1)bekezdés,99.§ (1)bekezdés,Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény (Az illetékekről szóló XCIII. törvény) 33.§ (2) bekezdés, A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (Gyár.) 9.§ f) pont, 13.§ c) pont, 21.§ (1) bekezdés a)pont, (2)-(4)bekezdés, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 24.§

Kulcsszavak

Külföldre költözés, az ország elhagyása, másik országba költözés, külföldre települ

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858