Akadálymentes verzió

Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére

Kódszám

SZGYH00025

Az ügy rövid leírása

A tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság engedélyével a szülők belegyezése nélkül is elhagyhatja, ha az fontos okból érdekében áll. Akérelmet a tizenhatodik életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy a gyermeket személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek gondozását nevelését vállalni szándékozó személy terjesztheti elő.

Ki jogosult az eljárásra?

A 16. életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy a gyermeket személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek gondozását nevelését vállalni szándékozó személy
A szülők lakóhelyének elhagyásával kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni. Kivétel:a jogorvoslati kérelmét a jogi képviselő, vagy a jogi képviselő az ügyféllel együtt is benyújthatja.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) A kérelmező szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye)
b) a gyermek gondozását vállalni szándékozó személy (személyek) fenti (ismert) adatai

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén a) a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. b) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek tarületén az anya lakóhelye található. c) lakóhely hiányában az illetékességet a tartózkodási hely határozza meg. d)Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhelym,vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában a fővárosi kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala illetékes. Ha a gyermek gyámhivatali engedéllyel a szülők lakóhelyét elhagyta, ezt követően a járási gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.

Ügyintézés határideje

Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetése esetén soron kívül, egyébként 21 nap, mely egy esetben a kiskorú veszélyeztetettsége esetén legfeljebb 15 nappal, egyéb esetben 21 nappal meghosszabbítható

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés lehetősége adott
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak
az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak
a döntés közlésétől számított 15 nap
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre
Kérdés: A szülők lakóhelyének elhagyásának engedélyezése esetén gyámság alá kerül-e a gyermek. Válasz:A gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. A szülői ház elhagyásának engedélyezése nem érinti a szülői felügyeletet, kivéve, hogy a gyermek gondozását az a személy látja el, akihez költözött. A gyermek nem kerül gyámság alá. Kérdés: A szülő hozzájárulása nélkül is engedélyezheti-e a gyámhatóság a szülők lakóhelyének elhagyását. Válasz: Igen, amennyiben érdekében áll a gyermeknek.
Kérdés:Minden esetben kell-e gyámhatósági engedély? Válasz: Gyámhatósági engedélyre csak abban az esetben van szükség, ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülők nem értenek egyet a szülői ház elhagyásával.

Fontosabb fogalmak

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:152.§ (4) bekezdés. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény33. §( 1),(2),(7)bekezdés, 50.§ (4)bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény 33.§ (2) bekezdés 6) pont, A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről azóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § g) pont, 13.§ a),c)pont, 21.§ (1) bekezdésa) pont, (2)-(4)bekezdés, 22.§ (9) bekezdés, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdés, 22.§.,128.§ (3) bekezdés,

Kulcsszavak

otthonról elköltözzön a gyermek; gyámság alá vegyék a gyermeket, magához vegye valaki a gyermeket, elköltözzön a gyermek, lemond a szülő a gyermekről, hogy más nevelje.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858