Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére

Kódszám

SZGYH00025

Az ügy rövid leírása

A tizenhatodik életévét betöltött gyermek a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helyet a gyámhatóság engedélyével a szülők belegyezése nélkül is elhagyhatja, ha az fontos okból érdekében áll. Akérelmet a tizenhatodik életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy a gyermeket személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek gondozását nevelését vállalni szándékozó személy terjesztheti elő.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A 16. életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy a gyermeket személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek gondozását nevelését vállalni szándékozó személy

Kizáró okok: A szülők lakóhelyének elhagyásával kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni. Kivétel:a jogorvoslati kérelmét a jogi képviselő, vagy a jogi képviselő az ügyféllel együtt is benyújthatja.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) A kérelmező szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye)
b) a gyermek gondozását vállalni szándékozó személy (személyek) fenti (ismert) adatai

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetése esetén soron kívül, egyébként 21 nap, mely egy esetben a kiskorú veszélyeztetettsége esetén legfeljebb 15 nappal, egyéb esetben 21 nappal meghosszabbítható

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés lehetősége adott

Jogorvoslati lehetőség részletei: gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: nincs

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A szülők lakóhelyének elhagyásának engedélyezése esetén gyámság alá kerül-e a gyermek. Válasz:A gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll. A szülői ház elhagyásának engedélyezése nem érinti a szülői felügyeletet, kivéve, hogy a gyermek gondozását az a személy látja el, akihez költözött. A gyermek nem kerül gyámság alá. Kérdés: A szülő hozzájárulása nélkül is engedélyezheti-e a gyámhatóság a szülők lakóhelyének elhagyását. Válasz: Igen, amennyiben érdekében áll a gyermeknek.
Kérdés:Minden esetben kell-e gyámhatósági engedély? Válasz: Gyámhatósági engedélyre csak abban az esetben van szükség, ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülők nem értenek egyet a szülői ház elhagyásával.

Fontosabb fogalmak

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek neve meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának, vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:152.§ (4) bekezdés. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény33. §( 1),(2),(7)bekezdés, 50.§ (4)bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény 33.§ (2) bekezdés 6) pont, A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről azóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § g) pont, 13.§ a),c)pont, 21.§ (1) bekezdésa) pont, (2)-(4)bekezdés, 22.§ (9) bekezdés, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10.§ (4) bekezdés, 22.§.,128.§ (3) bekezdés,

Kulcsszavak

otthonról elköltözzön a gyermek; gyámság alá vegyék a gyermeket, magához vegye valaki a gyermeket, elköltözzön a gyermek, lemond a szülő a gyermekről, hogy más nevelje.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858