Akadálymentes verzió

Határon átnyúló tartásdíj iránti igény érvényesítésére irányuló kérelem

Kódszám

SZGYH00027

Az ügy rövid leírása

Ha a külföldön lakó vagy tartózkodó személy által Magyaroroszágon lakó vagy tartózkodó személy ellen tartásdíjigény érvényesítése iránti eljárás indul, és a külföldön lakó vagy tartózkodó személy olyan államnak a polgára, illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye olyan államban van, amellyel a tartádíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban , az 1956. év június hó 20. napján kelt egyezmény kerül alkalmásra, a belföldi adóssal szembeni tartásdíj igénye érvényesítése iránt eljárást indíthat. Igényét a saját lakóhelye szerinti központi hatóságnál terjeszheti elő, melynek útján kérelmét a magyar átvevő hatósághoz továbbítják. A magyar átvevő hatóság az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya. Az átvevő hatóság az Egyezmény végrehajtási rendele szerint jár el. továbbítja az iratokat a magyar gyámhatósághoz, mely az igény érvényesítése érdekében intézkedik.

Ki jogosult az eljárásra?

A külföldön lakó vagy tartózkodó tartásdíjigényre jogosult személy
Nincs személyes eljárási kötelezettség

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyintézéshez szükséges adatokat az átvevő hatóság által továbbított iratok tartalmazzák.

Milyen iratok szükségesek?

nincs, a gyámhatóság jegyzőkönyvbe foglalva nyilatkoztatja a belföldi adóst.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

Az átvevő hatóság megkeresése alapján az eljárás lefolytatására az a járási gyámhivatal illetékes, amelynek területén a tartásdíj fizetésre kötelezett személynek a lakóhelye van, ennek hiányában tartózkodási helye, aki ellen az igényt érvényesíteni kívánják.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

az eseti gondnok kirendeléséről szóló határozat ellen fellebezés lehtősége biztosított
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak
az eseti gondnokot kirendelő elsőfokú járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz
a döntés közlésétől számított 15 nap
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem ismert
Kérdés lehet: Milyen módon tájékódik a gyámhatóság, hogy az adós a meghallgatásakor tett nyilatkozata szerint teljesíti-e a kötelezettségét. Válasz: az adósnak a teljesítést a későbbiekben folyamatosan a gyámhatóság előtt (három havonta) igazolnia kell.
Kérdés lehet: milyen következménye van, ha az adós nem igazolja a teljesítéseA közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény Válasz: A gyámhivatal kirendeli az eseti gondnokot, aki az igény érvényesítése érdekében intézkedik (végrehajtást kezdeményez, pert indít).

Fontosabb fogalmak

átvevő hatóság: Emberi Erőforrások Minisztériuma
adós: jogerős bírósági döntéssel gyermektartásdíj fizetésére kötelezett
eseti gondnok:a gyámhatóság határozatával kirendelt képviselő

Vonatkozó jogszabályok

A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. sz. tvr., A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §(1),(2),(7)bekezdés, 50.§ (4)bekezdé., 71.§ (1)bekezdés, 98.§ (1)bekezdés, 99. §(1) bekezdés, 102. §(1)bekezdés, Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33.§(2)bekezdés 6)pont, A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10.§ (4)bekezdés , 170. §, 9/1957. (IX. 13. IM sz. rendelet

Kulcsszavak

gyermektartásdíj, tartásdíj, gyermektartás, behajtás, végrehajtás, adós, nemzetközi egyezmény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858