Akadálymentes verzió

Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére

Kódszám

SZGYH00033

Az ügy rövid leírása

A fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályok szerint munkavállaló lehet az, aki a tizenhatodik életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállalaló lehet - az iskolai szünet alatt - a tizenötödik életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport és hirdetési tevékenység keretében a tizenhatodik életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

Ki jogosult az eljárásra?

A szülői felügyeletet gyakorló szülő(k), gyám (törvényes képviselő)
Nincs személyes eljárási kötelezettség, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

a szülő(k), vagy gyám és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt,letelepedett, oltalmazott,vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye)

Milyen iratok szükségesek?

Nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli

Hol intézhetem el?

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén
a) a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának a lakóhelye található
b) ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye található
c) lakóhely hiányában az illetékességet a tartózkodási hely határozza meg
d) belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely,vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában a fővárosi kormányhivatal V. kerületi járási hivatala illetékes

Ügyintézés határideje

21 nap, mely indokolt esetben legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés lehetősége adott
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró megyei / fővárosi kormányhivatal
az elsőfokú döntést hozó járási hivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre
Kérdés: Melyek a gyermekek kulturális, művészeti tevékenység keretében történő foglalkoztatásának tipikus esetei
Válasz: színházi, filmbeli szerepvállalás
Kérdés:Milyen tényezőket vizsgál a gyámhatóság az eljárás során. Válasz: A gyermek művészeti tevékenység keretében történő foglalkoztatása nem akadályozza-e őt a tanulásban, pihenésben, játékban, a végezni kívánt tevékenység a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését nem veszélyezteti-e, mi a foglalkoztatás motivációja, a gyermek álláspontja a foglalkoztatásával kapcsolatban.A szerződés nem ütközik-e jogszabályba.
Kérdés: Milyen egyéb tevékenység esetén szükséges a gyámhatóság jóváhagyása? Válasz: A sport és a hirdetési tevékenység esetében, hirdetési tevékenységnek minősül az egyes reklám anyagokban való közreműködés pl. vidó és fénykép.

Fontosabb fogalmak

törvényes képviselő: szülő, gyám
gyámhatóság: települési önkormányzat jegyzője, fővárosi, megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró megyei (fővárosi) kormányhivatal
korlátozottan cselekvőképes gyermek: a tizennegyedik életévét betöltött kiskorú, cselekvőképtelen gyermek: a tizennegyedik életévét be nem töltött kiskorú

Vonatkozó jogszabályok

A munka tövénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 34. § (3) bekezdés ,
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4: 161.§, 162.§, 163.§,
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5.§ t) pont, 128. §,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 17. §, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII törvény 33.§ (2) bekezdés 6) pont,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9.§ j) pont, 13.§ a), c) pont,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés a) pont

Kulcsszavak

filmszereplő, gyermekszínész, színház, film, engedély, gyámhatósági engedély, modellkedés, sportolói szerződés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858