Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására

Kódszám

SZGYH00039

Az ügy rövid leírása

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, a cselekvőképtelen kiskorú nevében törvényes képviselője (szülő, gyám) tesz jognyilatkozatot. Vannak olyan, jogszabályban meghatározott esetek, melyekben a törvényes képviselő jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a járási gyámhivatal, mint a gyermek érdekében állót, jóváhagyta. Így a kiskorú, valamint a gondnokság alá helyezett személy nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy megterhelésére vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat érvényességéhez is szükséges a gyámhivatal jóváhagyása.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője, gyámja, a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy gondnoka

Kizáró okok: az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra; a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak,

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelmező szülő és a gyerme, gondnokolt és gondnok személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye)
a jogügylettel érintett ingatlan azonosítására szolgáló adatok

Milyen iratok szükségesek?

1. ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példánya
2. 3 hónapnál nem régebbi adó-és értékbizonyítvány vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslése, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította, vagy ha az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére jogszabályban meghatározott módon történt;
3. közös tulajdon megállapodás alapján történő megszüntetésére irányuló kérelem esetén az elvi telekmegosztási engedélyt és a megosztás után kialakításra kerülő ingatlanrészekre vonatkozó értékbecslést;
4. gyámhivatal felhívására csatolandó egyéb, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenéssel összefüggő költsége.

Hol intézhetem el?

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nappal hosszabbítható meg.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú határozatot hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés.

A benyújtási határidő: A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Gyermekem tulajdonában álló ingatlant el szeretnénk adni. Az adásvételi szerződés megkötése előtt fordulhatunk-e a gyámhivatalhoz jognyilatkozatunk jóváhagyása érdekében?
Az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a gyámhivatal nem folytathat eljárást, egy jövőben esetlegesen létrejövő jognyilatkozat előzetes jóváhagyására a jogszabály nem ad lehetőséget.
2. Gyermekem tulajdonában álló ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződést kötöttünk, melyet a gyámhivatalnak jóvá kell hagynia. Mit kell a kérelemhez csatolnunk?
A kérelemhez a jogszabály szerint csatolni kell az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítvány, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését (kivéve, ha az ingatlan értékét 6 hónapnál nem régebben az illetékhivatal már megállapította vagy az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Részére jogszabályban meghatározott módon történt) .
3. 15 éves gyermekem ingatlanát szeretnénk eladni. Meghallgatja-e a gyámhivatal a gyermeket az eljárás során?
A korlátozottan cselekvőképes, valamint az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek közvetlen meghallgatása személyi és vagyoni ügyében nem mellőzhető. A gyámhatóság a gyermeket törvényes képviselője, illetve egyéb érdekelt jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a gyermek érdekében áll.
4. A gyámhivatal gyermekem tulajdonában álló ingatlan eladására vonatkozó jognyilatkozatomat jóváhagyta. Ezt követően mikor látja el záradékkal a szerződéseket?
A gyámhivatal a vételár egyösszegű megfizetése esetén az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha a szerződésben meghatározott vételárat betétben elhelyezték, vagy az ingatlan tulajdonjogának átruházása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történt, a vételárat megfizették és a vételárat a hitelszerződésből eredő kötelezettségeknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott módszer és felosztás szerint fogják megfizetni, vagy a vételárból a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott esetben a kiskorú személyt is megilletné a fennmaradó vételárhányad és a vételárból a kiskorút megillető összeget gyámhatósági fenntartásos betétben fogják elhelyezni.
Ha a vételár megfizetése részletekben történik, a szerződés akkor látható el záradékkal, ha a kézi zálogról vagy az elzálogosított követelésről, jogról kiállított okiratot, valamint a kötelezettséget vállaló nyilatkozat eredeti példányát a gyámhivatalnál letétbe helyezték, továbbá kezesség esetén, ha a kezes igazolja, hogy a keresete, jövedelme a kielégítéshez megfelelő biztosítékul szolgál.
5. Gyermekem tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában adásvételi szerződést kötöttünk. A szerződést készítő ügyvéd benyújthatja-e a jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelmet?
Ebben az ügytípusban jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárást, így az ügyfél a szerződést készítő ügyvédet meghatalmazhatja a gyámhivatal előtt történő eljárásra.
6. Gyermekem ingatlanát el szeretnénk adni, az adásvételi szerződés megkötése előtt előszerződést kötünk. Szükséges-e az adásvételi előszerződéshez a gyámhivatal jóváhagyása?
Az ingatlan átruházása alatt azokat a jognyilatkozatokat kell érteni, melyek folytán a gyermek ingatlanának tulajdona más személy tulajdonába kerül. Az adásvételi előszerződésben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy egy későbbi időpontban egymással adásvételi szerződést fognak kötni, az előszerződéssel tehát nem történik meg a tulajdonjog átruházása. Ezért az előszerződéshez gyámhivatali jóváhagyás nem kell.
7. Gyermekem tulajdonában álló ingatlanra adásvételi szerződést kötöttünk, azonban ügyvédhez nem fordultunk, így azon ügyvédi ellenjegyzés nem található. Jóváhagyja-e így is a gyámhivatal a szerződést?
A gyámhivatal a jognyilatkozat jóváhagyását elutasítja, ha a jognyilatkozatot tartalmazó okirat alaki szempontból érvénytelen. Az ingatlan adásvételi szerződésnek érvényességi kelléke az ügyvéd általi ellenjegyzés, annak hiányában tehát a gyámhivatal a szerződést nem hagyhatja jóvá.
8. Gyermekem (gondnokoltam) részére a megtakarított készpénzéből ingatlant szeretnék vásárolni. Ebben az esetben kell-e a gyámhatóság jóváhagyása?
Amennyiben az ingatlan megszerzése tehermentesen, pl. hitel felvétel nélkül történik nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására.
9. Az unokámnak szeretnék ajándékozni egy ingatlant a haszonélvezeti jogommal terhelten, szükség van-e a törvényes képviselő jognyilatkozatának gyámhatósági jóváhagyására?
Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha az ingatlan megszerzése ellenérték nélkül történik és az ingyenes juttatást nyújtó személy javára haszonélvezetet alapítanak. Ugyan ez a rendelkezés érvényes a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személyekre is.

Fontosabb fogalmak

1. Ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes - meghallgatása során - az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni.
2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok.
3. Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
4. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.
5. Cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy: akit a bíróság cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen kolrátozó gondnokság alá helyezett.

Vonatkozó jogszabályok

hatáskör, illetékesség: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés, 9. § c) pont, 13. § a), c) pont, 21. § ;
anyagi jogszabályok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2:15.§ és 2:23.§,
eljárási szabályok: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés a) pont, 150-154. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 50. §, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128. § (1) bekezdés; ,
ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. (1)-(2), (7) bekezdés;
eljárási költség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pont; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (3) bekezdés b) pont, jogorvoslat: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

gyermek (gondnokolt) ingatlanára vonatkozó adásvételi szerződés, gyermek (gondnokolt) ingatlanának átruházása, eladása, szülő, törvényes képviselő jognyilatkozatának jóváhagyása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858