Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

Kódszám

SZGYH00045

Az ügy rövid leírása

Kiskorú csak a járási gyámhivatal előzetes engedélyével köthet házasságot. A hatóság akkor adhat engedélyt, ha a házasuló 16. életévét betöltötte.
A 16. életévét betöltött kiskorú bármely gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő a kérelmét,
azonban az erről szóló határozatot a másik járási gyámhivatallal közölni kell. A gyámhivatal vizsgálja, hogy a házasságkötés a kiskorú érdekét szolgálja, nincsenek-e házassági akadályok, szabad akaratából, befolyástól mentesen nyújtotta-e be kérelmét. A járási gyámhivatal a határozathozatal előtt meghallgatja a kiskorút, a kiskorú törvényes képviselőjét. Az ügyfél által kötelezően csatolt mellékletek és bizonyítási eljárása alapján dönt a házasságkötési előzetes engedély megadásáról vagy elutasításáról. Az engedély a határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapig hatályos.

Ki jogosult az eljárásra?

A 16. életévét betöltött kiskorú a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő.
Csak személyesen lehet jognyilatkozatot tenni, a jogorvoslati kérelmet azonban benyújthatja az ügyfél meghatalmazottja is.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosító adatok.

Milyen iratok szükségesek?

A házasságkötéshez szükséges előzetes engedély megadása iránti kérelemhez csatolni kell:

• a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik,
• a házasulandó felek jövedelemigazolását vagy a házasulók által bemutatott nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, és
• szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kérelmező számára az eljárás illetékmentes, az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli. Előforduló eljárási költség: az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, tanú költsége, esetleg pszichológus szakértői díj.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala.

Ügyintézés határideje

A kérelem elintézésére megszabott határidő 21 nap, amelybe nem számít bele pl. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A járási (fővárosi kerületi) hivatal 20 napon belül hoz döntést, ha a házasulandó feleknek nem kell részt venniük a családvédelmi szolgálat tanácsadásán.

Jogorvoslati lehetőség

A járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnak első fokú határozata ellen fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést az első fokú határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell az első fokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalhoz kell benyújtani, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak címezve. Az első fokú hatóság gondoskodik a szükséges iratok felterjesztéséről.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kiskorú csak a járási (fővárosi kerületi) hivatal előzetes engedélyével köthet házasságot. A hatóság akkor adhat engedélyt, ha a házasuló 16. életévét betöltötte.
1. A kérelem benyújtására jogosultak: a házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a 16. életévét betöltött kiskorú a gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő.
A kérelmet bármelyik házasulandó fél lakhelye szerinti a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál elő lehet terjeszteni.
A kérelemhez csatolni kell:
• A házorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik
• A házasulandó felek jövedelemigazolását, vagy a házasulók által bemutatott igazolást melyből megállapítható, hogy a 16. életévét betöltött házasuló illetve meglévő vagy 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van,
• Szükség szerint a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.
2. A járási (főváros kerületi) hivatal eljárása:
Megvizsgálja, hogy a szükséges mellékleteket csatolták-e, ha nem hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.
A járási (fővárosi kerületi) hivatal eljárása során meghallgatja a házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes képviselőjét és leendő lakóhelyükön környezettanulmányt készít. A meghallgatásnak ki kell terjednie azokra a körülményekre is, amelyek az engedély megadását indokolják, továbbá arra, hogy nem áll fenn házassági akadály.
A járási (fővárosi kerületi) hivatal szükség esetén egyéb bizonyítékot is beszerezhet.
3. Döntés: a bizonyítási eljárás befejezését követően a gyámhatóság határozattal dönt az engedélyezés, illetve elutasítás kérdésében. A döntést ellen benyújtott fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatal bírálja el. A fellebbezés illetékmentes.
A házasságkötés engedélyezéséről szóló határozatot a járási (fővárosi kerületi) hivatal közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel.

Fontos! A házasságkötési engedély a járási (fővárosi kerületi) hivatal határozatának jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig érvényes.
Az anyakönyvvezető házasság megkötésével egy időben bejegyzi a házasulandókat a házassági anyakönyvbe, és átadja részükre a házassági anyakönyvi kivonatot. A házasság tényéről az anyakönyvvezető értesítést küld a házasságkötést engedélyező járási (fővárosi kerületi) hivatalnak.

Fontosabb fogalmak


Házassági akadály: pl. egyenesági rokonok valamit testvérek egymás közötti házassága, örökbefogadó és örökbefogadott házassága az örökbefogadás tartama alatt, 16. életévét be nem töltött kiskorúak házassága, kivéve a járási gyámhivatal által megadott engedély birtokában.
A testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötendő házassági akadály alól (pl. nagybácsi – unokahúg) a jegyző alól felmentést adhat.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:9. §-a;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 127. § (2) bekezdése, 128. § (3) bekezdése;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdése, 33. § (1)-(3), (5) és (7) bekezdései, 98. §-a, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése;
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdés 6. pontja;
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 34-36. §-ai;
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § h) pontja, 13. § c) pontja, 22. § (8) bekezdése;
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet;
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

kiskorú házasságkötéseelőzetes engedély, kiskorú házasságkötéseelőzetes engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858