Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

Kódszám

SZGYH00045

Az ügy rövid leírása

Kiskorú csak a járási gyámhivatal előzetes engedélyével köthet házasságot. A hatóság akkor adhat engedélyt, ha a házasuló 16. életévét betöltötte.
A 16. életévét betöltött kiskorú bármely gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő a kérelmét,
azonban az erről szóló határozatot a másik járási gyámhivatallal közölni kell. A gyámhivatal vizsgálja, hogy a házasságkötés a kiskorú érdekét szolgálja, nincsenek-e házassági akadályok, szabad akaratából, befolyástól mentesen nyújtotta-e be kérelmét. Az ügyfél által kötelezően csatolt mellékletek és bizonyítási eljárása alapján dönt a házasságkötési előzetes engedély megadásáról vagy elutasításáról. Az engedély a határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapig hatályos.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: 16. életévét betöltött kiskorú a gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő. Az engedély megadásáról vagy megtagadásáról a gyámhivatal a szülő (törvényes képviselő) meghallgatása után határoz.

Kizáró okok: csak személyesen lehet jognyilatkozatot tenni, a jogorvoslati kérelmet azonban benyújthatja az ügyfél meghatalmazottja is

Milyen adatokat kell megadni?

személyazonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

A házasságkötéshez szükséges előzetes engedély megadása iránti kérelemhez csatolni kell:

• a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik,
• A házasulandó felek jövedelemigazolását vagy a házasulók által bemutatott nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, és
• szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli. Előforduló eljárási költség: az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, tanú költsége esetleg pszichológus szakértői díj

Hol intézhetem el?

járási gyámhivatal, mint első fokú gyámhatóság

Ügyintézés határideje

21 nap, amelybe nem számít bele pl. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A gyámhivatal 20 napon belül hoz döntést, ha a házasulandó feleknek nem kell részt venniük a családvédelmi szolgálat tanácsadásán.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az első fokú határozata ellen fellebbezéssel lehet élni

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi, megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokú döntést hozó járási gyámhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül

A benyújtási határidő: a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kiskorú csak a járási gyámhivatal előzetes engedélyével köthet házasságot. A hatóság akkor adhat engedélyt, ha a házasuló 16. életévét betöltötte.
1. A kérelem benyújtására jogosultak: a házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a 16. életévét betöltött kiskorú a gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő.
A kérelmet bármelyik házasulandó fél lakhelye szerinti gyámhivatalnál elő lehet terjeszteni.
A kérelemhez csatolni kell:
• A házorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik
• A házasulandó felek jövedelemigazolását, vagy a házasulók által bemutatott igazolást melyből megállapítható, hogy a 16. életévét betöltött házasuló illetve meglévő vagy 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van,
• Szükség szerint a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.
2. A gyámhivatal eljárása:
Megvizsgálja, hogy a szükséges mellékleteket csatolták-e, ha nem hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.
A gyámhivatal eljárása során meghallgatja a házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes képviselőjét és leendő lakóhelyükön környezettanulmányt készít. A meghallgatásnak ki kell terjednie azokra a körülményekre is, amelyek az engedély megadását indokolják, továbbá arra, hogy nem áll fenn házassági akadály.
A gyámhivatal szükség esetén egyéb bizonyítékot is beszerezhet.
3. Döntés: a bizonyítási eljárás befejezését követően a gyámhatóság határozattal dönt az engedélyezés, illetve elutasítás kérdésében. A döntést ellen benyújtott fellebbezést a megyei/fővárosi szociális és gyámhivatal bírálja el. A fellebbezés illetékmentes.
A házasságkötés engedélyezéséről szóló határozatot a gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel.

Fontos! A házasságkötési engedély a gyámhivatali határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig érvényes.
Az anyakönyvvezető házasság megkötésével egy időben bejegyzi a házasulandókat a házassági anyakönyvbe, és átadja részükre a házassági anyakönyvi kivonatot. A házasság tényéről az anyakönyvvezető értesítést küld a házasságkötést engedélyező Gyámhivatalnak.

Fontosabb fogalmak

családvédelmi szolgálat: szabadon (lakóhelytől függetlenül) felkereshetőek az egész ország területén - nincs területi korlátozás. Akár másik megyében működő CSVSZ is felkereshető.
A CSVSZ tanácsadások előjegyzés alapján működnek, azaz időpontot kell kérni!
A CSVSZ térítésmentes ellátást, tanácsadást nyújt.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés c) pont, 9. § h) pont, 13. § c) pont, 22. § (8) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 22. § (2) bekezdés,
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13. ) Korm. rend. 2. § (3) bekezdés

Szakmai jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyvről 4:9. §,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 34-36. §,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

Eljárási szabályok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 127. § (2) bekezdés, 128. § (3)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1)-(2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72-73/A. § 78. §,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés, 11. §, 12. 14. § (1) bekezdés

Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 33. § (1) bekezdés, (3)-(5) bekezdés, (7) bekezdés

Eljárási költség:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdés 6. pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (3) bekezdés a) pont

Jogorvoslatról rendelkező jogszabályhelyek: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 98., 99. § (1) beezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

kiskorú házasságkötéseelőzetes engedély, kiskorú házasságkötéseelőzetes engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858