Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

Kódszám

SZGYH00045

Az ügy rövid leírása

Kiskorú csak a járási gyámhivatal előzetes engedélyével köthet házasságot. A hatóság akkor adhat engedélyt, ha a házasuló 16. életévét betöltötte.
A 16. életévét betöltött kiskorú bármely gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő a kérelmét,
azonban az erről szóló határozatot a másik járási gyámhivatallal közölni kell. A gyámhivatal vizsgálja, hogy a házasságkötés a kiskorú érdekét szolgálja, nincsenek-e házassági akadályok, szabad akaratából, befolyástól mentesen nyújtotta-e be kérelmét. Az ügyfél által kötelezően csatolt mellékletek és bizonyítási eljárása alapján dönt a házasságkötési előzetes engedély megadásáról vagy elutasításáról. Az engedély a határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapig hatályos.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: 16. életévét betöltött kiskorú a gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő. Az engedély megadásáról vagy megtagadásáról a gyámhivatal a szülő (törvényes képviselő) meghallgatása után határoz.

Kizáró okok: csak személyesen lehet jognyilatkozatot tenni, a jogorvoslati kérelmet azonban benyújthatja az ügyfél meghatalmazottja is

Milyen adatokat kell megadni?

személyazonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

A házasságkötéshez szükséges előzetes engedély megadása iránti kérelemhez csatolni kell:

• a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik,
• A házasulandó felek jövedelemigazolását vagy a házasulók által bemutatott nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, és
• szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli. Előforduló eljárási költség: az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, tanú költsége esetleg pszichológus szakértői díj

Hol intézhetem el?

járási gyámhivatal, mint első fokú gyámhatóság

Ügyintézés határideje

21 nap, amelybe nem számít bele pl. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. A gyámhivatal 20 napon belül hoz döntést, ha a házasulandó feleknek nem kell részt venniük a családvédelmi szolgálat tanácsadásán.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az első fokú határozata ellen fellebbezéssel lehet élni

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi, megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokú döntést hozó járási gyámhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül

A benyújtási határidő: a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kiskorú csak a járási gyámhivatal előzetes engedélyével köthet házasságot. A hatóság akkor adhat engedélyt, ha a házasuló 16. életévét betöltötte.
1. A kérelem benyújtására jogosultak: a házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a 16. életévét betöltött kiskorú a gyámhivatalnál vagy az anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő.
A kérelmet bármelyik házasulandó fél lakhelye szerinti gyámhivatalnál elő lehet terjeszteni.
A kérelemhez csatolni kell:
• A házorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik
• A házasulandó felek jövedelemigazolását, vagy a házasulók által bemutatott igazolást melyből megállapítható, hogy a 16. életévét betöltött házasuló illetve meglévő vagy 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van,
• Szükség szerint a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.
2. A gyámhivatal eljárása:
Megvizsgálja, hogy a szükséges mellékleteket csatolták-e, ha nem hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.
A gyámhivatal eljárása során meghallgatja a házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes képviselőjét és leendő lakóhelyükön környezettanulmányt készít. A meghallgatásnak ki kell terjednie azokra a körülményekre is, amelyek az engedély megadását indokolják, továbbá arra, hogy nem áll fenn házassági akadály.
A gyámhivatal szükség esetén egyéb bizonyítékot is beszerezhet.
3. Döntés: a bizonyítási eljárás befejezését követően a gyámhatóság határozattal dönt az engedélyezés, illetve elutasítás kérdésében. A döntést ellen benyújtott fellebbezést a megyei/fővárosi szociális és gyámhivatal bírálja el. A fellebbezés illetékmentes.
A házasságkötés engedélyezéséről szóló határozatot a gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel.

Fontos! A házasságkötési engedély a gyámhivatali határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapig érvényes.
Az anyakönyvvezető házasság megkötésével egy időben bejegyzi a házasulandókat a házassági anyakönyvbe, és átadja részükre a házassági anyakönyvi kivonatot. A házasság tényéről az anyakönyvvezető értesítést küld a házasságkötést engedélyező Gyámhivatalnak.

Fontosabb fogalmak

családvédelmi szolgálat: szabadon (lakóhelytől függetlenül) felkereshetőek az egész ország területén - nincs területi korlátozás. Akár másik megyében működő CSVSZ is felkereshető.
A CSVSZ tanácsadások előjegyzés alapján működnek, azaz időpontot kell kérni!
A CSVSZ térítésmentes ellátást, tanácsadást nyújt.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés c) pont, 9. § h) pont, 13. § c) pont, 22. § (8) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 22. § (2) bekezdés,
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13. ) Korm. rend. 2. § (3) bekezdés

Szakmai jogszabályok:
A 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyvről 4:9. §,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 34-36. §,
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

Eljárási szabályok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 127. § (2) bekezdés, 128. § (3)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1)-(2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72-73/A. § 78. §,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés, 11. §, 12. 14. § (1) bekezdés

Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 33. § (1) bekezdés, (3)-(5) bekezdés, (7) bekezdés

Eljárási költség:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdés 6. pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (3) bekezdés a) pont

Jogorvoslatról rendelkező jogszabályhelyek: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 98., 99. § (1) beezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

kiskorú házasságkötéseelőzetes engedély, kiskorú házasságkötéseelőzetes engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858