Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00049

Az ügy rövid leírása

A képzelt apa adatainak megállapítására kerül sor, ha az apa kiléte nem tisztázható, vagy az anya nem is kívánja az apa személyét felfedni. Ritkán, - talált, ismeretlen szülőktől származó gyermek esetében nem csak az apára, hanem mindkét szülőre vonatkozik az eljárás.
A nagykorúvá vált gyermek bármikor kérheti a gyámhatóságtól, hogy számára képzelt személyt állapítsanak meg apaként, feltéve, hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni.
Ha az anya ismert - az ő kérelmére, vele egyetértésben - kell megállapítani a képzelt apa anyakönyvezéséhez szükséges fiktív adatokat (apa családi és utóneve, születési ideje és helye, lakóhelye) A gyermek anyja kérheti a gyámhatóságtól a képzelt apa adatainak megállapítását, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt. Az apa családi nevéül, ha az anya ismert az anya legközelebbi ismert anyai ági férfi felmenőjének családi nevét kell megállapítani,de ettő el lehet térni. Ha az anya kéri a gyermek családi neve lehet az anya családi neve vagy más családi név is, feltéve, hogy az más jogos érdekét nem sérti. A gyámhivatal nem állapít meg képzelt apát a gyermek részére, ezért a gyermek az anya családi nevét viseli tovább, ha az anyát a gyámhivatal nem tudja meghallgatni, mert ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a meghallgatáson a szabályszerű idézésre nem jelenik meg. Fontos szabály, hogy a gyermekre sérelmes családi név és utónév nem állapítható meg. Továbbá nem állapítható meg családi névként annak a férfinak a neve, akinek az apasága megállapítása iránt per volt folyamatban, és a keresetet a bíróság jogerős ítéletével elutasította.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyindításra az anya jogosult, bármikor kérheti a képzelt apa adatainak megállapítását, ha a születési anyakönyvbe apa adatai nélkül jegyezték be a gyermekét, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt. Továbbá a gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a gyámhivataltól, hogy számára képzelt személyt állapítsanak meg apaként, feltéve hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni

Kizáró okok: Csak személyesen lehet jognyilatkozatot tenni, a jogorvoslati kérelmet azonban benyújthatja az ügyfél jogi képviselője is

Milyen adatokat kell megadni?

az anya és a gyermek érvényes személyazonosító adatai

Milyen iratok szükségesek?

a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, az eljárási költséget az eljáró szerv viseli

Hol intézhetem el?

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az első fokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni

Jogorvoslati lehetőség részletei: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi, megyei kormányhivatalnak

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az elsőfokú döntést hozó gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat közlésétől számított 15 napon belülnyújtható be a fellebbezés.

A benyújtási határidő: a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Egyedülálló anya gyermeke az anya családi nevét viseli. Ez a név maradhat-e a továbbiakban? Válasz: A gyámhatóság az anya erre irányuló kérelmére megállapíthatja az apa családi nevéül az anya családi nevét.
Kérdés: A gyermek apjaként képzelt apát állapított meg a gyámhivatal, az anya élettársa apai elismerő nyilatkozatot kíván tenni. Erre van-e lehetőség? Válasz: Igen, az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához azonban szükséges az anya, a gyermek törvényes képviselője és a 14. életévét betöltött gyermek hozzájárulása is.
Kérdés: A bíróság nem állapította meg az apaságot a megnevezett személy vonatkozásában. Lehet-e ennek a férfinek a nevét fiktív névként bejegyezni? Válasz: Nem állapítható meg családi névként annak a férfinak a neve, akinek az apasága megállapítása iránt per volt folyamatban és a keresetet a bíróság jogerős ítéletével elutasította.

Fontosabb fogalmak

ismeretlen az a személy, akinek a személyazonosító adatai nem vagy csak részben állnak rendelkezésre és ezek alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető központi szerv által, illetve a központi idegenrendészeti nyilvántartás adatai alapján nem beazonosítható;
ismeretlen helyen tartózkodik: a meghallgatandó személyt ismeretlen helyen tartózkodónak kell tekinteni, ha nincs bejelentett lakcíme vagy az erre szolgáló nyilvántartásban nem szerepel; akkor is, ha van lakcíme, de erről az idézés két alkalommal "ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezik vissza.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 2. § (4) bekezdés c), 6. § d) pont, 21. § (1)-(4) bekezdés,
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13. ) Korm. rend. 2. §. (3) bekezdés
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:150.§ (4)-(5) bekezdése
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 60-61. §., 8. § (1) bekezdés, 11. §, 12. 14. § 20. §.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 127. § (2) bekezdés,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1)-(2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72-73/A. §,
78. §,

Kulcsszavak

képzelt apa családi nevének meghatározása, képzelt apa adatai, apa adatai nélkül bejegyzett gyermek, szültési anyakönyv, képzelt személy megállapítása, fiktív adatok

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858