Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Tizennegyedik (14) életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében

Kódszám

SZGYH00050

Az ügy rövid leírása

Az örökbefogadott kiskorú és a nagykorú örökbefogadott személy származása megismerése érdekében tájékoztatást kérhet a lakóhelye szerinti megyeszékhelyen működő gyámhivatalnál, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatalánál, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatalánál (továbbiakban: gyámhatóság). Ezt 14 éves korától önállóan is megteheti, de jogosult rá törvényes képviselőjével együtt is. A 14 év alatti örökbefogadott gyermek estében pedig a törvényes képviselője kérelmére indul az ügy A kért információ kiterjedhet: 1. az örökbefogadással összefüggő tényekre (örökbefogadták-e, él-e a vérszerinti szülője, van-e testvére, féltestvére). 2. Kérhet tájékoztatást vérszerinti szülője, testvére, féltestvére személyazonosító adatairól, ehhez azonban csak az érintettek hozzájárulása esetén kaphat tájékoztatást. 3. Kérheti továbbá, hogy az egészsége szempontjából jelentős, a vérszerinti szülőre vonatkozó egészségügyi adatokról tájékoztassák. (a tájékoztatás anonim, a vérszerinti szülő adatait nem tartalmazza. Amennyiben a kérelem alapján a kutatás eredményre vezet a gyámatóság személyesen, jegyzőkönyvben ad tájékoztatást. Ha jogszabály kizárja a természetes személyazonosító adatok közlését, vagy nem valószínűsíthető az egészségügyi adatokról való kérelem jelentősége elutasítja határozattal a tájékoztatás megadását.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: 1. A 14. életévét be nem töltött örökbefogadott gyermek törvényes képviselője tájékoztatást kérhet:

Kizáró okok: a. az örökbefogadott származásával kapcsolatos tényekről, így arról, hogy örökbe fogadták-e, él-e vér szerinti szülője, és a felderíthető adatok szerint van-e testvére, féltestvére,

Milyen adatokat kell megadni?

személyazonosító adatok, emellett érdemes minden olyan információt közölni ami segítséget nyújthat a származás kiderítéséhez, az érintettek felkutatásához.

Milyen iratok szükségesek?

nincs jogszabályi előírás, ha rendelkezésre áll az örökbefogadást engedélyező határozat annak csatolása segíti a kutatást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, az eljárás költségeit az ügyfél viseli. Előforduló eljárási költség: az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség

Hol intézhetem el?

A megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hi vatalának gyámhivatala (örökbefogadási ügyekben kijelölt gyámhivatal)

Ügyintézés határideje

21 nap, amelybe nem számít bele pl. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az első fokú határozata ellen fellebbezéssel lehet élni

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi, megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az első fokú döntést hozó megyeszékhelyen működő gyámhivatalnál, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatalánál, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatalánál

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül

A benyújtási határidő: a fellebbezés illetékmentes

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hogy lehet megtudni, kik a vérszerinti szüleim?
Az örökbefogadott tájékoztatást kérhet a lakóhelye szerinti megyeszékhelyen működő gyámhivatalnál, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatalánál, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatalánál (más szerv nem adhat tájékoztatást) vérszerinti szüleiről, testvéreiről, féltestvéreiről.
Az eljárás megindítását személyesen kell kérelmeznie fenti szervnél. Írásbeli megkeresés esetén a gyámhatóság a kérelem személyes előterjesztésének szükségességéről és a kérhető adatok köréről írásban tájékoztatást nyújt. Érdemes minden olyan információt a gyámhivatallal megosztani, ami segítheti a vérszerinti szülők, esetleges testvérek felkutatását.
A sikeres kutatás önmagában nem elég a tájékoztatáshoz, mivel ahhoz szükséges az érintettek hozzájárulása. Ha nem járulnak hozzá, a gyámhivatal el kell, hogy utasítsa a tájékoztatás iránti kérelmét.

A vérszerinti szülőnek kell a hozzájárulása?
Igen a vér szerinti szülő természetes személyazonosító adatairól kért tájékoztatás megadásához a gyámhatóságnak meg kell hallgatnia a vérszerinti szülőt, akinek hozzájárulása szüksége. Ennek hiányában nem adható tájékoztatás a kért adatokról. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy az örökbefogadás tényének közléséhez, valamint az arról történő felvilágosításhoz, hogy él-e az örökbefogadott vér szerinti szülője, van-e testvére, féltestvére, továbbá a vér szerinti szülőnek az örökbefogadott egészsége szempontjából jelentős egészségügyi adatairól történő információ megadásához nem szükséges a vér szerinti szülő hozzájárulása.

Ha a vér szerinti szülő már nem él, akkor is van lehetőség az adatai megismerésére?
Ha a vér szerinti szülő az adatai megismerése érdekében előterjesztett kérelem időpontjában már nem él, természetes személyazonosító adatai az örökbefogadott gyermekkel közölhetőek, kivéve, ha korábbi eljárás során a vér szerinti szülő ennek lehetőségét nyilatkozatával kizárta.

Meghallgatja-e a gyámhatóság a 12 éves gyermeket az eljárásban?
A származás kiderítésével kapcsolatban a cselekvőképtelen gyermek helyett és nevében a törvényes képviselő jár el, azonban a gyermekvédelmi törvény előírása szerint minden gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeket. A gyermeknek joga van származása megismeréséhez, ahhoz, hogy a személyét érintő kérdésekben közvetlenül vagy más módon (pl. pszichológus útján) meghallgassák, és véleményét korára, fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe vegyék.

Fontosabb fogalmak

személyazonosító adat: a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve

Vonatkozó jogszabályok


Hatáskör, illetékesség:
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet (továbbiakban: Gyár.) 2. § (4) bekezdés c), 7. § (2) bekezdés f) pont, 13. § c) pont,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet (továbbiakban: Gyer.) 53. § (4) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 22. § (2) bekezdés,
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13. ) Korm. rendelet. 2. §. (3) bekezdés

Szakmai jogszabályok:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:135. §
53/A, Gyer. 53-53/C §

Eljárási szabályok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 127. § (2) bekezdés, 128. §. (3) bekezdés,
Ket. 15. § (1) bekezdés, 33. § (1)-(2) bekezdés, 71. § (1) bek., 72-73/A. §, 78. §, Gyer. 8. § (1) bekezdés, 11. §, 12. 14. § (1) bekezdés

Ügyintézési határidő:
Ket. 33. § (1)- (2) bekezdés, (3)-(5). bekezdés, (7) bekezdés

Eljárási költség:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdés 6. pontja, Gyvt. 133/A. § (3) bekezdés a) pont

Jogorvoslatról rendelkező jogszabályhelyek:
Ket. 98., 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

származás, vérszerinti szülő felkutatása, tájékoztatás, megismerhető adatok köre, vér szerinti szülők adatai

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858