Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés jóváhagyására

Kódszám

SZGYH00051

Az ügy rövid leírása

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú, a nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, a cselekvőképtelen kiskorú nevében törvényes képviselője (szülő, gyám) tesz jognyilatkozatot. Vannak olyan, jogszabályban meghatározott esetek, melyekben a törvényes képviselő jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a járási gyámhivatal, mint a gyermek érdekében állót, jóváhagyta. Így a gyermek által kötött tartási vagy életjáradéki szerződésre vonatkozó szülői jognyilatkozat érvényességéhez is szükséges a gyámhivatal jóváhagyása. A kérelemre induló eljárásban a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve akkor hagyja jóvá a szülő jognyilatkozatát, ha az minden tekintetben a gyermek érdekét szolgálja.
A cselekvőképtelen nagykorú személy helyett a gondnoka, a vagyonkezelés tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú, gondnokság alatt álló személy a gondnokával együttesen kérheti a jognyilatkozat jóváhagyását, amely a gondnokság alatt álló személy érdekét kell szolgálja.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője, gyámja, a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy gondnoka

Kizáró okok: Az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra; a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak.

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelmező szülő , gondnok és a gyermek, gondnokolt személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye)

Milyen iratok szükségesek?

1.tartási vagy életjáradéki szerződés, melynek jóváhagyását a szülő kéri
2. gyámhivatal felhívására csatolandó egyéb, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenéssel összefüggő költsége.

Hol intézhetem el?

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nappal hosszabbítható meg.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró megyei, fővárosi kormányhivatalnak kell címezni a fellebbezést.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az elsőfokú döntést hozó járási gyámhivatalhoz kell benyújtani a fellebbezést.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés.

A benyújtási határidő: A fellebbezés illetékmentes.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Milyen feltétellel hagyja jóvá a gyámhivatal a gyermek, gondnokolt által kötött tartási szerződésre vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozatot?
A gyámhivatal akkor hagyja jóvá a jognyilatkozatot, ha a beszerzett bizonyítékok alapján az a gyermek érdekét szolgálja. A gyermek érdekének vizsgálata arra is kiterjed, hogy a szerződésben foglalt kötelezettséget a szülő képes-e teljesíteni.

2. Mit kell csatolnom a tartási szerződésre vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelemhez?
A járási gyámhivatal vizsgálja, hogy a tartási szerződés a gyermek, gondnokolt érdekét szolgálja-e, ezért annak benyújtása az eljárás során mindenképpen szükséges. Célszerű azt tehát már a kérelemhez csatolni, amennyiben ez nem történik meg, a gyámhivatal arra az eljárás során felhívja az ügyfelet.

Fontosabb fogalmak

1. Ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes - meghallgatása során - az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni.
2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok.
3. Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött.
4. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.
5. cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy: az a nagykorú személy, akit a bíróság cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett

Vonatkozó jogszabályok

hatáskör, illetékesség: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés, 9. § c) pont, 13. § a), c) pont, 21. § (1) bekezdés a) pont, (2)-(4) bekezdés;
anyagi jogszabályok: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:15. § (1) bekezdés c) és e) pontja, és a 2:23. § (1) bekezdés c) és e) pontja a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 26/B.§ (1) bekezdés és 146.§ (4) bekezdés ;
eljárási szabályok: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a)pont, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 50. §, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128. § (1) bekezdés;
ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. (1)-(2), (7) bekezdés;
eljárási költség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pont; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (3) bekezdés b) pont,
jogorvoslat: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

kiskorú (gondnokolt) által kötött tartási szerződés, kiskorú (gondnokolt) által kötött életjáradéki szerződés, gyermek (gondnokolt) tartási szerződésére vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat, gyermek (gondnokolt) tartási szerződésének gyámhivatali jóváhagyása, gyermek (gondnokolt) életjáradéki szerződésének gyámhivatali jóváhagyása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858