Akadálymentes verzió

Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására

Kódszám

SZGYH00065

Az ügy rövid leírása

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú és gondnokság alá helyezett személy nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, a cselekvőképtelen kiskorú és gondnokság alá helyezett személy nevében törvényes képviselője (szülő, gyám, gondnok) tesz jognyilatkozatot. Vannak olyan, jogszabályban meghatározott esetek, melyekben a törvényes képviselő jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a   gyámhivatal, mint a gyermek érdekében állót, jóváhagyta. Így a kiskorú személyes tulajdonát képező, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét meghaladó mértékű készpénz vagyont érintő jogügyletre vonatkozó szülői jognyilatkozat és a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személy tulajdonát képező a gyámhatóság gondokrendelő határozatában meghatározott összeget meghaladó mértékű készpénz vagyont érintő jognyilatkozat érvényességéhez is szükséges a gyámhivatal jóváhagyása. A kérelemre induló eljárásban a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve akkor hagyja jóvá a szülő vagy gonndok jognyilatkozatát, ha az minden tekintetben a gyermek/gondnokolt érdekét szolgálja

Ki jogosult az eljárásra?

a cselekvőképtelen gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője/gyámja; a korlátozottan cselekvőképes gyermek és szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője/gyámja;   a cselekvőképtelen személy gondnoka; a vagyoni ügyeiben cselekvőképességében korlátozott személy és gondnoka; 
az ügyben nincs lehetőség képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelmező szülő/törvényes képviselő és a gyermek/gondnokolt személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye)

Milyen iratok szükségesek?

1. készpénz vagyonra vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat 2. gyámhivatal felhívására csatolandó egyéb, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként az eljáró hatóság. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség.

Hol intézhetem el?

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának a lakóhelye található. Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek területén az anya lakóhelye található.
Lakóhely hiányában a gyámhatóság illetékességét az előzőek szerint a tartózkodási hely határozza meg.
Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a fővárosi kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala illetékes.

Ügyintézés határideje

21 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nappal hosszabbítható meg.

Jogorvoslati lehetőség

Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi, megyei kormányhivatal
Az elsőfokú döntést hozó járási (kerületi) hivatalhoz kell benyújtani a fellebbezést.
A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nem áll rendelkezésre Ügyféltájékoztató
1. Gyermekem személyes tulajdonában álló, 100.000.-Ft értékű készpénzből a gyermeket autóvezetői tanfolyamra szeretnénk beíratni. Kell-e a készpénz felhasználásához a gyámhivatal jóváhagyása? 
A gyámhivatal jóváhagyása csak abban az esetben szükséges, ha a gyermek tulajdonát képező, a gyámhivatalhoz nem beszolgáltatott készpénz vagyon értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét. A kérdéssel érintett esetben a készpénz összege a jogszabályban meghatározott összeget nem haladja meg, így nem kell a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása.

2. Gyermekem készpénzvagyonából autót szeretnénk vásárolni. Mit kell a gyámhivatalhoz a jóváhagyás iránt benyújtandó kérelemhez csatolnunk?
A kérelemhez csatolni kell a készpénz felhasználására vonatkozó jognyilatkozatot (szerződést). Ezen kívül az eljárás során a gyámhivatal a gyermek mindenekfelett álló érdekét szolgáló döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében egyéb bizonyítékokat is beszerezhet. 

3. Gyermekem személyes tulajdonában álló készpénzt szeretnénk felhasználni. Figyelembe veszi-e a gyámhivatal az eljárás során a gyermek véleményét?
A korlátozottan cselekvőképes, valamint az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek közvetlen meghallgatása személyi és vagyoni ügyében nem mellőzhető. A gyámhatóság a gyermeket törvényes képviselője, illetve egyéb érdekelt jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az a gyermek érdekében áll. A gyermek nyilatkozatát a gyámhivatal bizonyítékként figyelembe veszi, azt a döntéshozatal során az egyéb bizonyítékokkal összevetve értékeli. 

Fontosabb fogalmak

1. Ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes - meghallgatása során - az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni. 2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok. 3. Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. 4. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.    5. Gondnokság alatt álló személy: akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett. 

Vonatkozó jogszabályok

hatáskör, illetékesség: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés, 9. § c) pont, 13. § a), c) pont, 21. § (1) bekezdés a) pont, (2)-(4) bekezdés; anyagi jogszabályok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:15§ (1) bek. e) pont és (3) bekezdés, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 26/B.§ (1), (3), (4) és (6) bekezdés, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:163§ (1) bek.; eljárási szabályok: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet  10. § (3) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a)pont, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 50. §, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  128. § (1) bekezdés; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:156.§ (1) és (3) bekezdés, ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.  (1)-(2), (7) bekezdés; eljárási költség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pont; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  133/A. § (3) bekezdés b) pont, jogorvoslat: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

gyermek készpénzének felhasználása, gyermek készpénzére vonatkozó szülői jognyilatkozat, készpénzre vonatkozó jogügylet jóváhagyása, gyermek nagyobb összegű készpénzére vonatkozó jognyilatkozat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858