Akadálymentes verzió

Gyám, családba fogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem

Kódszám

SZGYH00071

Az ügy rövid leírása

Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. A gyámság alá tartozó kiskorú részére a gyámhatóság gyámot rendel. A gyámhatóság a gyámrendelelés iránt hivatalból intézkedik. Gyámot rendel a gyámhatóság, ha a szülők meghaltak.Azt a személyt, akinél a gyámhatóság a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte, a gyermek családbafogadó gyámjául kell rendelni. A gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhatóság családba fogadó gyámul rendeli. A gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, vagyonának kezelője, tövényes képviselője. Működésében a gyámhatóság felügyelete és irányítása alatt áll.

Ki jogosult az eljárásra?

1. Családba fogadás iránti kérelem esetén: a.) a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő, b)a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő (a különélő másik szülő meghallgatásával), vagy c) a nevelésbe vétel előtt szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.                                                                                                                      2.  Hivatalból: A kiskorú gyermek közeli hozzátartozója és az a személy, akinek a gondozásában a gyermek él, köteles a gyámhatóságnak késedelem nélkül bejelenteni, ha a kiskorú részére gyám kirendelése szükséges. A bíróság vagy más hatóság is köteles értesíteni a gyámhatóságot, ha hivatalos eljárása során tudomást szerez arról, hogy valamely kiskorú részére gyámot kell rendelni. A gyámrendelés szükségességét bárki bejelentheti. A gyámot a gyámhatóság hivatalból rendeli ki.                     
A gyámsággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni. Kivétel:a jogorvoslati kérelmet a jogi képviselő, vagy a jogi képviselő az ügyféllel együtt is benyújthatja.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) A kérelmező és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye)
b) a gyámi tisztséget vállaló személy (személyek) fenti (ismert) adatai
c) a gyámrendelés oka

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

Az eljárásra az a gyámhatóság illetékes, amelynek területén        
 a) a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának a lakóhelye található.                                                         
b) Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területén található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülőjének lakóhelyével sem azonos, az a gyámhatóság jár el, amelynek tarületén az anya lakóhelye található. c) lakóhely hiányában az illetékességet a tartózkodási hely határozza meg. d)Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely,vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában a fővárosi kormányhivatal V. kerületi járási gyámhivatala illetékes. Ha a gyermeknek nincs törvényes képviselője, illetve annak kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a járási gyámhivatal illetékes, amelynek területén a gyámrendelés szükségessé vált.

Ügyintézés határideje

Soron kívül, családba fogadáshoz való hozzájárulás esetén ha a kiskorú veszélyeztetettsége nem áll fenn 21 nap, mely egy esetben a kiskorú veszélyeztetettsége esetén legfeljebb 15 nappal, egyéb esetben 21 nappal meghosszabbítható

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés lehetősége adott
Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
az elsőfokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
a döntés közlésétől számított 15 nap
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.
1.Kérdés: kell-e a családba fogadáshoz való hozzájáruláshoz a különélő szülő ""beleegyezése"", akinek a szülői felügyeleti joga szünetel.
Válasz: a gyámhatóság meghallgatja őt, az általa előadottakat nyilvánvalóan mérlegeli döntése meghozatalánál, azonban beleegyezése, jóváhagyása nem szükséges.

2.Kérdés: Meghallgatja-e a gyámhatóság a gyermeket, illetve hozzátartozóit a gyám személyére vonatkozóan.
Válasz: a gyámrendeléssel kapcsolatos eljárásban meg kell hallgatni a gyermeket és a hozzátartozókat. A gyámhatóság vizsgálja, hogy van-e nevezett gyám, vagy gyámságból kizárt személy, továbbá, hogy van-e a gyermeknek olyan rokona, hozzátartozója, aki családba fogadó gyámként kirendelhető.

3.Kérdés: Szülői felügyelet alatt álló gyermek esetében a szülő kérelmére történhet-e gyámrendelés.
Válasz. A szülői felügyeletet gyakorló személy kérheti a gyermek családba fogadásához a gyámhatóság hozzájárulását. A családba fogadó személyt a gyámhatóság gyámul rendeli, azonban ezen időponttól a szülő szülői felügyelete szünetel. Szülői felügyelet és gyámság egyidejűleg kizárt.

Fontosabb fogalmak

családba fogadás: a gyermekről a szülő kérelmére az általa megjelölt személy átmenetileg saját családjában családbafogadó gyámként gondoskodik, a szülő szülői felügyeleti joga szünetel, de a gyermek tartásáról gondoskodnia kell
gyám: a gyámsága alatt álló gyermeknek gondozója, vagyonának kezelője és törvényes képviselője

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 4:187.§, 4:188.§, 4:223.-244. §-ai, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § d) pont, 127. § (2) bekezdés, 128.§, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (2), (7) bekezdései, 50.§ (4) bekezdése, 71.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.törvény 33.§ (2) bekezdés 6) pont, A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 9.§ e) pont, 10.§ 13.§ a),c)pont, 21.§ (1)bek.a)pont, (2)-(4)bekezdés A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10.§ (4) bekezdés, 93.§ (1)bekezdés,127.§ - 130. §

Kulcsszavak

otthonról elköltözzön a gyermek, gyámság alá vegyék a gyermeket, magához vegye valaki a gyermeket, elköltözzön a gyermek, lemond a gyermekről, hogy más nevelje, gyámszülő, gondviselő, gondozó, szülői felügyelet, törvényes képviselő, családbafogadó gyámcsaládba fogadás, családbafogadó gyámcsaládba fogadás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858