Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem

Kódszám

SZGYH00071

Az ügy rövid leírása

Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. A gyámság alá tartozó kiskorú részére a gyámhatóság gyámot rendel. A gyámság elsősorban azt illeti meg, akit a szülői felügyeletet gyakorló szülő közokiratban vagy végintézkedésben (a szülő halála esetén) gyámul megnevezett. Nevezett gyám hiányában a gyámhatóság elsősorban a gyámság ellátására alkalmas közeli hozzátartozót rendel gyámul. Ha ilyen hozzátartozó nincs, a gyámhatóság más hozzátartozót vagy arra alkalmas személyt rendel gyámul, elsősorban azok közül, akik a gyermek gondozásában, nevelésében már korábban részt vállaltak. A gyermek gyámjául kell rendelni azt a személyt, akinél a gyámhatóság a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte vagy aki a gyermeket a gyámhatóság hozzájárulásával családba fogadta. . A gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, nevelője, vagyonának kezelője, tövényes képviselője. Működésében a gyámhatóság felügyelete és irányítása alatt áll.
Családba fogadás: A gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhatóság családba fogadó gyámul rendeli

Ki jogosult az eljárásra?

1. Családba fogadás iránti kérelem esetén: a) a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő, b) a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő (a különélő másik szülő meghallgatásával),
2. Gyám kirendelése hivatalból: a kiskorú gyermek közeli hozzátartozója és az a személy, akinek a gondozásában a gyermek él, köteles a gyámhatóságnak késedelem nélkül bejelenteni, ha a kiskorú részére gyám kirendelése szükséges. A bíróság vagy más hatóság is köteles értesíteni a gyámhatóságot, ha hivatalos eljárása során tudomást szerez arról, hogy valamely kiskorú részére gyámot kell rendelni. A gyámrendelés szükségességét bárki bejelentheti. A gyámot a gyámhatóság hivatalból rendeli ki.
A gyámsággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni. Kivétel: a jogorvoslati kérelmet a jogi képviselő vagy a jogi képviselő az ügyféllel együtt is benyújthatja.

Milyen adatokat kell megadni?

a) A kérelmező és a gyermek adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó- és tartózkodási helye),
b) a gyámi tisztséget vállaló személy (személyek) fenti (ismert) adatai,
c) a gyámrendelés oka.

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala.
Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem magyar állampolgárságú (külföldi) gyermek érdekében való intézkedésre kijelölt gyámhivatal feladatait a Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala látja el.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézésre meghatározott határidő soron kívüliséget élvez, családba fogadáshoz való hozzájárulás esetén - ha a kiskorú veszélyeztetettsége nem áll fenn - a kérelemnek a járási hivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 21 nap, mely egy esetben, a kiskorú veszélyeztetettsége esetén, legfeljebb 15 nappal, egyéb esetben 21 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala határozata ellen - a döntés közlésétől számított 15 napon belül - fellebbezésnek van helye, melyet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére kell címezni. A fellebbezést az elsőfokon eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell benyújtani.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kell-e a családba fogadáshoz való hozzájáruláshoz a különélő szülő "beleegyezése", akinek a szülői felügyeleti joga szünetel?
A gyámhatóság meghallgatja őt, az általa előadottakat nyilvánvalóan mérlegeli döntése meghozatalánál, azonban beleegyezése, jóváhagyása nem szükséges.

Meghallgatja-e a gyámhatóság a gyermeket, illetve hozzátartozóit a gyám személyére vonatkozóan? A gyámrendeléssel kapcsolatos eljárásban meg kell hallgatni a gyermeket és a hozzátartozókat. A gyámrendelés során a kiskorú gyermek véleményét - korára, érettségére tekintettel - megfelelő súllyal figyelembe kell venni. Nem rendelhető a tizennegyedik életévét betöltött gyermek gyámjául az, aki ellen a gyermek alapos okból, kifejezetten tiltakozik. A gyámhatóság vizsgálja, hogy van-e nevezett gyám, vagy gyámságból kizárt személy, továbbá, hogy van-e a gyermeknek olyan rokona, hozzátartozója, aki családba fogadó gyámként kirendelhető.

Szülői felügyelet alatt álló gyermek esetében a szülő kérelmére történhet-e gyámrendelés? A szülői felügyeletet gyakorló személy kérheti a gyermek családba fogadásához a gyámhatóság hozzájárulását. A családba fogadó személyt a gyámhatóság gyámul rendeli, azonban ezen időponttól a szülő szülői felügyelete szünetel. Szülői felügyelet és gyámság egyidejűleg kizárt.

Fontosabb fogalmak

Családba fogadás: a gyermekről a szülő kérelmére az általa megjelölt személy átmenetileg saját családjában családbafogadó gyámként gondoskodik, a szülő szülői felügyeleti joga szünetel, de a gyermek tartásáról gondoskodnia kell
Gyám: a gyámsága alatt álló gyermeknek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és törvényes képviselője
Családbafogadó gyám: az a gyámként kirendelt személy, akinél a gyámhatóság a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte, vagy akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte, vagy aki a gyermeket a gyámhatóság hozzájárulásával családba fogadta, kivéve, ha a gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezték el, vagy akit a gyámhatóság más okból rendelt ki gyámként a gyermekvédelmi gyámság alatt nem álló gyermek számára.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:187. §-a, 4:188. §-a, 4:223-244. §-ai;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § d) pontja, 127. § (2) bekezdése, 128. §-a;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1)-(2), (5) és (7) bekezdései, 71.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése;
Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6) pontja;
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 9. § e) pontja, 10. § 13. § a) és c) pontjai, 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2)-(4) bekezdései;
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése, 93.§ (1) bekezdése, 127- 130. §-ai.

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

otthonról elköltözzön a gyermek, gyámság alá vegyék a gyermeket, magához vegye valaki a gyermeket, elköltözzön a gyermek, lemond a gyermekről, hogy más nevelje, gyámszülő, gondviselő, gondozó, szülői felügyelet, törvényes képviselő, családbafogadó gyámcsaládba fogadás, családbafogadó gyámcsaládba fogadás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858